Visualització de contingut web

Vibracions

NORMATIVA EUROPEA

Directiva 2002/44/CE del Parlament Europeu i del Consell , de 25 de juny del 2002, sobre les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a l'exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (vibracions) (setzena Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE). Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 177, 06.07.2002, p. 13-20.
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguen derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. Boletín Oficial del Estado, núm. 265, 05.11.2005, p. 36385-36390. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 330/2009, de 13 de març, pel que es modifica el Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguen derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. Boletín Oficial del Estado, núm. 73, 26.03.2009, p. 29156-29158.

 

CONSULTE ADEMÁS