Visualització de contingut web

Transports

NORMATIVA EUROPEA

Reglament (UE) núm. 1077/2012 de la Comissió, de 16 de novembre del 2012, sobre un mètode comú de seguretat per a la supervisió per part de les autoritats nacionals de seguretat després de l'expedició de certificats de seguretat o autoritzacions de seguretat. Diario Oficial de la Unión Europea, L 320, 17.11.2012, p. 3-7.

Reglament (UE) Núm. 165/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 4 de febrer de 2014 relatiu als tacògrafs en el transport per carretera, pel qual es deroga el Reglament (CEE) núm. 3821/85 del Consell relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera i es modifica el Reglament (CE) núm. 561/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a l'harmonització de determinades disposicions en matèria social en el sector dels transports per carretera. Diario Oficial de la Unión Europea, L 60, 28.02.2014, p. 1-33.

Reglament (UE) núm. 579/2014 de la Comissió de 28 de maig de 2014 pel qual s'establix una excepció respecte a determinades disposicions de l'annex II del Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell en el que es refereix al transport marítim de greixos i olis líquids. Diario Oficial de la Unión Europea, L 160, 29.05.2014, pp. 14-20.

Reglament (UE) núm. 1161/2014 de la Comissió de 30 d'octubre de 2014 pel qual s'adapta al progrés tècnic el Reglament (CEE) núm. 3821/85 del Consell, relatiu a l'aparell de control en el sector dels transports per carretera. Diario Oficial de la Unión Europea, L 311, 31.10.2014, pp. 19-20.

Directiva 2012/33/UE del Parlament Europeu i del Consell , de 21 de novembre del 2012, per la que es modifica la Directiva 1999/32/CE del Consell quant al contingut de sofre dels combustibles per a ús marítim. Diario Oficial de la Unión Europea, L 327, 27.11.2012, p. 1-13.

Directiva 2012/45/UE de la Comissió, de 3 de desembre del 2012, per la que s'adapten per segona vegada al progrés científic i tècnic els annexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre el transport terrestre de mercaderies perilloses. Diario Oficial de la Unión Europea, L332, 04.12.2012, p. 18-19.

Directiva 2014/103/UE de la Comissió de 21 de novembre de 2014 per la que s'adapten per tercera vegada al progrés científic i tècnic els annexos de la Directiva 2008/68/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre el transport terrestre de mercaderies perilloses.Diario Oficial de la Unión Europea, L 335, 22.11.2014, pp. 15-16.

Decissió del Consell 6 de maig de 2014 per la qual s'establix la posició que ha d'adoptar la Unió en la 53a sessió del Comité d'experts de l'OTIF en transport de mercaderies perilloses pel que fa a determinades modificacions de l'apèndix C del Conveni relatiu als transports internacionals per ferrocarril (COTIF), aplicables a partir de l'1 de gener de 2015 (2014/327/UE). Diario Oficial de la Unión Europea, L 166, 05.06.2014, pp. 27-30.
 

NORMATIVA ESPAÑOLA 

Llei 21/2003, de 7 de juliol, de Seguretat Aèria. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 08.07.2003, pp. 26368-26387. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 1247/1999, de 16 de juliol, sobre regles i normes de seguretat aplicables als barcos de passatge que realitzen travessies entre ports espanyols. Boletín Oficial del Estado, núm. 187, 06.08.1999, pp. 29151-29227.

Reial Decret 1579/2008, de 26 de setembre, pel que es modifica el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, i es regulen determinats aspectes de les condicions de treball dels treballadors mòbils que realitzen servicis d'interoperabilitat transfronterera en el sector del transport ferroviari. Boletín Oficial del Estado, núm. 240, 04.10.2008, pp. 40077-40079.

Reial Decret 1163/2009, de 10 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 640/2007, de 18 de maig, pel que s'estableixen excepcions a l'obligatorietat de les normes sobre temps de conducció i descans i l'ús del tacògraf en el transport per carretera. Boletín Oficial del Estado, núm. 177, 23.07.2009, pp. 62879-62880.

Reial Decret 1001/2010, de 5 d'agost, pel que s'estableixen normes de seguretat aeronàutica en relació amb els temps d'activitat i els requisits de descans dels controladors civils de trànsit aeri. Boletín Oficial del Estado, núm. 190, 06.08.2010, pp. 68564-68573. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 1334/2012, de 21 de setembre, sobre les formalitats informatives exigibles als barcos mercants que arriben als ports espanyols o que isquen d'estos. Boletín Oficial del Estado, núm. 229, 22.9.2012, pp. 67036-67045.

Reial Decret 97/2014, de 14 de febrer, pel qual es regulen les operacions de transport de mercaderies perilloses per carretera en territori espanyol. Boletín Oficial del Estado, núm. 50, 27.02.2014, pp. 18506-18607.

Reial Decret 286/2014, de 25 d'abril, pel qual s'establixen els criteris per a la determinació dels peatges a aplicar a determinats vehicles de transport de mercaderies en autopistes en règim de concessió de la Xarxa de Carreteres de l'Estat. Boletín Oficial del Estado, núm. 112, 08.05.2014, pp. 35149-35162.

Reial Decret 1082/2014, de 19 de desembre, pel qual s'estableixen especialitats per a l'aplicació de les normes sobre temps de conducció i descans en el transport per carretera desenvolupat en illes la superfície de les quals no supere els 2.300 quilòmetres quadrats. Boletín Oficial del Estado, núm. 10, 12.01.2015, pp. 2474-2476.

Orde FOM/456/2014, de 13 de març, per la qual es modifica l'annex 2 del Reial Decret 1749/1984, d'1 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Nacional sobre el transport sense riscos de mercaderies perilloses per via aèria i les Instruccions tècniques per al transport sense riscos de mercaderies perilloses per via aèria, per a actualitzar les instruccions tècniques. Boletín Oficial del Estado, núm. 71, 24.03.2014, p. 25143-26078.

Acord Multilateral RID 9/2011 en virtut de la Secció 1.5.1. Del Reglament del Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Ferrocarril (RID), (publicat en el "Boletín Oficial del Estado" número 162, de 12 de juliol del 2011), relatiu al transport de Carbur Càlcic nombre ONU 1402 de la classe 4.3, Grup d'embalatge I en cisternes, fet a Madrid el 29 de desembre del 2011. Boletín Oficial del Estado, núm. 79, 02.04.2012. pp. 27173-27174.

Acord Multilateral M-236 en virtut de la Secció 1.5.1 de l'Acord Europeu sobre Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per carretera (ADR), (publicat en el "Boletín Oficial del Estado" número 182, de 29-07-2009), relatiu al document de transport en operacions de venda en ruta, fet a Madrid l'1 d'agost del 2011. Boletín Oficial del Estado, núm. 99, 25.04.2012,  pp. 31637-31638.

Acord Multilateral RID 5/2010 en virtut de la Secció 1.5.1. Del Reglament del Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Ferrocarril (RID), relatiu al transport d'UN 1057 encenedors i UN 1057 recarregues per a encenedors, fet a Madrid el 14 de novembre del 2011.Boletín Oficial del Estado, núm. 133, 04.06.2012, pp. 39850.

Acord Multilateral M-259 en virtut de la secció 1.5.1 de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu al transport de piles o bateries de liti danyades o defectuoses (UN 3090-2091-3480-3481), fet a Madrid el 26 de juny de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 243, 10.10.2013, pp. 82626-82628.

Acord Multilateral RID 1/2013 en aplicació de la Secció 1.5.1 del Reglament del Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Ferrocarril (RID), relatiu al canvi de referència a la norma EN ISO/IEC 17020:2004 per la referència a la norma EN ISO/IEC 17020:2012(excepte clàusula 8.1.3), fet a Madrid el 26 de juny de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 268, 08.11.2013, pp. 89943.

Acord Multilateral M 269 en aplicació de la secció 1.5.1 de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu al marcat dels números UN en botelles per a gasos liquats del petroli (GLP), fet a Madrid el 20 de desembre de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 75, 27.03.2014, pp. 26776-26776.

Acord Multilateral M-268 en aplicació de la secció 1.5.1 de l'Annex A de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu al transport de embalatges rebutjats, buits, sense netejar (n.º ONU 3509), fet a Madrid el 20 de desembre de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 94, 18.04.2014, pp. 31461-31463.

Acord Multilateral M-271 en aplicació de la secció 1.5.1 de l'Annex A de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses por carretera (ADR), relatiu als dispositius d'aditius com a part de l'equipament de servici de cisternes, fet a Madrid el 12 de març de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 161, 03.07.2014, pp. 50907-50909.

Acord Multilateral M-228 en aplicació de la secció 1.5.1 de l'Annex A de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu al transport de prototips de pre-producció de grans acoblaments de bateríes ió-liti (UN 3480), fet a Madrid el 12 de març de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 162, 04.07.2014, pp. 52154-52155.

Acord Multilateral M-273 en aplicació de la secció 1.5.1 de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu al marcat de les ampolles de gas, fet a Madrid el 12 de març de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 164, 07.07.2014, pp. 52885.

Acord Multilateral M-276 en aplicació de la secció 1.5.1 de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu a la construcció de vehicles FL i ARRUIX que usen gas natural liquat (GNL) com a combustible de propulsió, fet en Madrid el 7 de juliol de 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 252, 17.10.2014, p. 84085.

Acord Multilateral M-265 en aplicació de la secció 1.5.1 de l'Acord Europeu sobre transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR), relatiu a la disposició especial S12, fet en Madrid el 6 de juny de 2013. Boletín Oficial del Estado, núm. 269, 06.10.2014, p. 91364. 
 

CONSULTE A MÉS