Visualització de contingut web

Transport i gestió de residus

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 833/1988, de 20 de juliol, pel que s'aprova el Reglament per a l'execució de la Llei 20/1986, bàsica de residus tòxics i perillosos. Boletín Oficial del Estado, núm. 182, 30.07.1988, p. 23534-23561.

Acord Multilateral M-231 en virtut de la Secció 1.5.1 de l'Acord Europeu sobre Transport Internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR) (publicat en el "Boletín Oficial del Estado" número 182, de 29-07-2009), relatiu al transport de productes químics baix pressió, fet a Madrid el 21 de juliol del 2011. Boletín Oficial del Estado, núm. 308, 23.12.2011, p. 140390-140393.

Acord Multilateral RID 3/2011 en virtut de la Secció 1.5.1 del Reglament del Transport Internacional de Mercaderies Perilloses per Ferrocarril (RID) (publicat en el "Boletín Oficial del Estado" número 59, de 9 de març del 2007), relatiu al transport de productes químics baix pressió, fet a Madrid el 31 d'agost del 2011.  Boletín Oficial del Estado, núm. 19, 23.01.2012,  p. 5378-5381. 

Orde IET/1946/2013, de 17 d'octubre, per la qual es regula la gestió dels residus generats en les activitats que utilitzen materials que contenen radionúclids naturals. Boletín Oficial del Estado, núm. 254, 23.10.2013, p. 86016-86019.