Visualització de contingut web

Sorolls

NORMATIVA EUROPEA

Directiva 2003/10/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de febrer del 2003, sobre les disposicions mínimes de seguretat i de salut relatives a l'exposició dels treballadors als riscos derivats dels agents físics (soroll) (dessetena Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE). Diario Oficial de la Unión Europea, núm. 42, 15.02.2003, p. 38-44. 
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. Boletín Oficial del Estado, núm. 60, 11.03.2006, p. 9842-9848. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 1038/2012, de 6 de juliol, pel que es modifica el Reial Decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel que es desenrotlla la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. Boletín Oficial del Estado, núm. 178 26.07.2012, p. 53556-53557.

 

CONSULTE ADEMÁS