Visualització de contingut web

Risc elèctric

NORMATIVA EUROPEA

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 2004/108/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de desembre de 2004, relativa a la aproximació de les legislacions dels Estats membres en materia de compatibilitat electromagnètica i per la qual es deroga la Directiva 89/336/CEE. Diario Oficial de la Unión Europea, C 104, 11.04.2012, pp. 38-58.  

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 2006/95/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2006, relativa a la aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió. Diario Oficial de la Unión Europea, C 149, 16.05.2014, pp. 33-141.
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. Boletín Oficial del Estado, núm. 148, 21.06.2001, p. 21970-21977.

Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel que s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió. Boletín Oficial del Estado, núm. 224, 18.09.2002, p. 33084-33086. 

Reial Decret 223/2008, de 15 de febrer, pel que s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en línies elèctriques d'alta tensió i les seues instruccions tècniques complementàries ITC-LAT 01 a 09. Boletín Oficial del Estado, núm. 68, 19.03.2008, p. 16436-16554.

Reial Decret 337/2014, de 9 de maig, pel qual s'aproven el Reglament sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en instal.lacions elèctriques d'alta tensió i les seues Instruccions Tècniques Complementàries ITC-RAT 01 a 23. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 09.06.2014, pp. 43598-43728.

 

CONSULTE A MÉS

Textos legales - Riesgos ergonómicos/psicosociales y trabajos específicos - Trabajo con riesgo eléctrico, de l'INSHT.

Legislación sobre Seguridad Industrial, del Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme.
Biblioteca Digital - Risc elèctric, del INVASSAT.