Visualització de contingut web

REACH

NORMATIVA EUROPEA

Reglament (UE) núm. 835/2012 de la Comissió, de 18 de setembre del 2012, pel que es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH), pel que fa al seu annex XVII (cadmi). Diario Oficial de la Unión Europea, L 252, 19.09.2012, p. 1-3.

Reglament (UE) núm. 836/2012 de la Comissió, de 18 de setembre del 2012, pel que es modifica, amb relació al plom, l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 252, 19.09.2012, p. 4-6.

Reglament (UE) núm. 847/2012 de la Comissió, de 19 de setembre del 2012, pel que es modifica, pel que fa al mercuri, l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 253, 20.09.2012, p. 1-4.

Reglament (UE) núm. 848/2012 de la Comissió, de 19 de setembre del 2012, pel que es modifica, pel que fa als compostos de fenilmercuri, l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 253, 20.09.2012, p. 5-7.

Reglament (UE) núm. 126/2013 de la Comissió, de 13 de febrer del 2013, pel que es modifica l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 43, 14.02.2013, p. 24-27.

Reglament (UE) núm. 260/2014 de la Comissió de 24 de gener de 2014 que modifica, amb vista a la seua adaptació al progrés tècnic, el Reglament (CE) núm. 440/2008, pel qual s'establixen mètodes d'assaig d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 81, 19.03.2014, p. 1-253.

Reglament (UE) núm. 301/2014 de la comissió de 25 de març de 2014 pel qual es modifica, pel que fa als compostos de crom VI, l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 90, 26.03.2014, p. 1-3.

Reglament (UE) núm. 317/2014 de la Comissió de 27 de març de 2014 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH)pel que fa al seu annex XVII (substàncies CMR). Diario Oficial de la Unión Europea, L 93, 28.03.2014, p. 24-27.

Reglament (UE) núm. 474/2014 de la Comissió, de 8 de maig de 2014, que modifica l'annex XVII del Reglament (CE) nº 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de las substàncies i preparats químics (REACH), pel que fa al 1,4-diclorobencè. Diario Oficial de la Unión Europea, L 136, 09.05.2014, pp. 19-22.

Reglament (UE) núm. 895/2014 de la Comissió de 14 d'agost de 2014 pel qual es modifica l'annex XIV del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de las substàncies i mescles químiques (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 244, 19.08.2014, pp. 6-9.

Reglament (UE) núm. 900/2014 de la Comisión de 15 de juliol de 2014 que modifica, amb vista a la seua adaptació al progrés tècnic, el Reglament (CE) núm. 440/2008, pel qual s'estableixen mètodes d'assaig d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de las substàncies i preparats químics (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 247, 21.08.2014, pp. 1-111.

Decisió del Comité Mixt de l'EEE núm. 192/2013 de 8 de novembre de 2013 per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE. Diario Oficial de la Unión Europea, L 92, 27.03.2014, p. 18. (REACH).

Decisió del Comité Mixt de l'EEE núm. 193/2013 de 8 de novembre de 2013 per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions técnicas, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE. Diario Oficial de la Unión Europea, L 92, 27.03.2014, p. 19. (REACH).

Decisió d'execució de la Comissió de 14 d'octubre de 2013 per la qual s'autoriza la mesura provisional presa per la República Francesa, de conformitat amb l'article 129 del Reglament (CE) nº 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH), per a restringir l'úo de sals d'amoni en materials d'aïllament de buata de cel.lulosa. Diario Oficial de la Unión Europea, L 275, 16.10.2013, p. 52-53. 

NORMATIVA ESPAÑOLA

Llei 8/2010, de 31 de març, per la que s'estableix el règim sancionador previst en els Reglaments (CE) relatius al registre, a l'avaluació, a l'autorització i a la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) i sobre la classificació, l'etiquetatge i l'envasament de substàncies i mescles (CLP), que ho modifica. Boletín Oficial del Estado, núm. 79, 01.04.2010, p. 30210-30221. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 1802/2008, de 3 de novembre, pel que es modifica el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat per Reial Decret 363/1995, de 10 de març, amb la finalitat d'adaptar les seues disposicions al Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament REACH). Boletín Oficial del Estado, núm. 266, 04.11.2008, p. 43712-43714.