Visualització de contingut web

Què és l'INVASSAT

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), creat per la Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, és un organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat i dels seus organismes autònoms.

L'Institut té personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i queda adscrit a la conselleria competent en matèria de treball, sota la superior autoritat del conseller o consellera. Dependrà funcionalment de la secretaria autonòmica responsable en esta matèria.

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball estén la seua actuació a totes les empreses i a totes les persones treballadores per compte d'altri, incloses l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, en els seus centres de treball radicats a la Comunitat Valenciana.

Així mateix, estén la seua actuació a les cooperatives, amb les particularitats derivades de la seua normativa específica, i durà a terme activitats de promoció de la prevenció de riscos laborals en relació amb els treballadors autònoms.

D'acord amb el Decret 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i es modifica el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, l'Institut assumix les competències atribuïdes als servicis de prevenció propis de la Generalitat del sector docent i dels sectors d'administració pública i justícia, previstos en el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell. En virtut d'això la seua actuació s'estén a tots els empleats públics, excepte els del sector sanitari, que amb qualsevol tipus de relació jurídica presten els seus servicis en els centres de treball de l'Administració de la Generalitat i en els organismes autònoms de la Generalitat.