Visualització de contingut web

Productos químicos (REACH,CLP)

Decisió del Consell de 28 de gener de 2014 per la qual s'autoritza als Estats membres a ratificar, en interés de la Unió Europea, el Conveni relatiu a la seguretat en la utilització dels productes químics en el treball, de 1990, de l'Organització Internacional del Treball (Conveni núm. 170). Diario Oficial de la Unión Europea, L 32, 01.02.2014, p. 33.
 

CONSULTE A MÉS

Portal de Riesgo químico, del INSHT.
Salud ambiental y laboral > Productos químicos > Legislación, del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
Portal de Información REACH - CLP > Legislación, del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
Biblioteca Digital - Productes químics, del INVASSAT.