Visualització de contingut web

Pesca i altres activitats marítimes

NORMATIVA EUROPEA

Directiva 92/29/CEE del Consell, de 31 de març de 1992, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a promoure una millor assistència medica a bord dels barcos. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 113, 30.04.1992, pp. 19-36.

Directiva 93/103/CE del Consell, de 23 de novembre de 1993, relativa a les disposicions mínimes de seguretat i de salut en el treball a bord dels barcos de pesca (tretzena directiva especifica d'acord amb l'apartat 1 de l'articule 16 de la directiva 89/391/CEE). Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 307, 13.12.1993, p. 1-17.

Directiva 2012/32/UE de la Comissió, de 25 d'octubre del 2012, per la que es modifica la Directiva 96/98/CE del Consell sobre equips marins. Diario Oficial de la Unión Europea, L 312, 10.11.2012, pp. 1-61. 

Directiva 2014/93/UE de la Comissió de 18 de juliol de 2014 per la qual es modifica la Directiva 96/98/CE del Consell sobre equips marins.  Diario Oficial de la Unión Europea, L 220, 25.07.2014, pp. 1-78.

Directiva 2014/90/UE del Parlament Europeu i del Consell de 23 de juliol de 2014 sobre equips marins, i per la qual es deroga la Directiva 96/98/CE del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea, L 257, 28.08.2014, pp. 146-185.
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 1216/1997, de 18 de juliol, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball a bord dels barcos de pesca. Boletín Oficial del Estado, núm. 188, 07.08.1997, p. 24070-24078.

Orde de 14 d'octubre de 1997 per la que s'aproven les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques. Boletín Oficial del Estado, núm. 280, 22.11.1997, p. 34419-34456.

Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer, pel que s'estableixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica dels treballadors del mar. Boletín Oficial del Estado, núm. 47, 24.02.1999, p. 7614-7680.

Orde de 20 juliol 2000 per la que es modifiquen les normes de seguretat per a l'exercici d'activitats subaquàtiques, aprovades per Orde de 14 d'octubre de 1997. Boletín Oficial del Estado, núm. 188, 07.08.2000, p. 28240-28240.

Reial Decret 1696/2007, de 14 de desembre, pel que es regulen els reconeixements mèdics d'embarcament marítim. Boletín Oficial del Estado, núm. 313, 31.12.2007, p. 53975-53985.

Reial Decret 568/2011, de 20 d'abril, pel que es modifica el Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer, pel que s'estableixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica dels treballadors del mar. Boletín Oficial del Estado, núm. 114, 13.05.2011, p. 48586-48658.
 

CONSULTE A MÉS

Biblioteca Digital - Pesca i activitats marítimes , del INVASSAT.