Visualització de contingut web

Normativa: Novetats normativa valenciana

Novetats normatives valencianes incorporades en este lloc web en les últimes setmanes: 

NORMATIVA VALENCIANA

RESOLUCIÓ conjunta de 18 de gener de 2018, de la Direcció General de Funció Pública i de la Direcció de l'INVASSAT, per la qual es disposa la publicació del Protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral en l'Administració de la Generalitat. [2018/732]. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 8223, 30.01.2018, pp. 5020-5035. 

RESOLUCIÓ de 5 d'abril de 2017, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es proveeix la vacant anunciada en la convocatòria 04/2017, de 14 de febrer. [2017/3796]. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 8034, 08.05.2017, pp. 15974.
 
ACORD de 24 de març de 2017, del Consell, pel qual s'aprova el Pla de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat. [2017/3008]. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 8018, 10.04.2017, pp. 12070-12083.
 
RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2015, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es proveïxen les vacants anunciades en la Convocatòria 08/2015, de 31 de març. [2015/5870]. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7553, 22.06.2015, pp. 19963-19964.
 
RESOLUCIÓ de 15 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, per la qual es promouen a la Comunitat Valenciana diverses convocatòries específiques per a l'avaluació i acreditació de la competència professional adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació en distintes famílies professionals, a proposta de la Confederació d'Organitzacions Empresarials de la Comunitat Valenciana (CIERVAL). [2015/4774]. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7538, 02.06.2015, pp. 16694-16716.
 
RESOLUCIÓ de 18 de maig de 2015, de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyances de Règim Especial, de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es promou a la Comunitat Valenciana, de manera experimental l'avaluació i acreditació de determinades unitats de competència professional, adquirides a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, en distintes famílies i àrees professionals, a través de diversos procediments oberts de manera permanent durant un any natural. [2015/4772]. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7538, 02.06.2015, pp. 16717-16735.
 

Resolució de 14 d'abril de 2015 de la Universitat Jaume I, per la qual es publiquen els plans d'estudi següents que ja han estat verificats pel Consell d'Universitats i autoritzats per la Comunitat Autònoma Valenciana: Màster Universitari en Investigació i Biotecnologia Agràries, Màster Universitari en Enginyeria Industrial, Màster Universitari en Psicologia General Sanitària, Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans i Màster universitari en Intervenció i Mediació Familiar. [2015/3343]. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7507, 17.04.2015, pp. 11558-11568.

Decret 30/2015 de 6 de març, del Consell, pel qual es despleguen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7481, 09.03.2015, pp. 6604-6613.

Licitació. Selecció de mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social, per a la posterior subscripció dels corresponents convenis d'associació, a fi de gestionar la protecció de la Seguretat Social respecte de les contingències derivades dels accidents de treball i les malalties professionals del personal al servici de l'INVASSAT subjecte al Règim General de la Seguretat Social. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7402, 13.11.2014, pp. 27495-27497.

Resolució de 21 d'octubre de 2014, de la Subdirecció General de Relacions Laborals de la Direcció General de Treball, per la qual es disposa el registre i publicació del text del Conveni Col·lectiu del Sector de Begudes Refrescants de la Comunitat Valenciana (codi  80000555012002). Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7398, 07.11.2014, pp. 26868-26889.

Resolució de 17 d'octubre de 2014, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat), per la qual es proveïx la vacant anunciada en la Convocatòria 43/2014, de 13 de agosto. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7393, 31.10.2014, p. 25910.

Resolució de 16 de setembre de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al Subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut, torn d'accés lliure, Convocatòria número 20/10. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7391, 29.10.2014, pp. 25702-25704.

Resolució de 16 de setembre de 2014, de la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública, per la qual es publica la llista provisional de persones admeses i excloses a les proves selectives d'accés al subgrup A1, sector administració especial, tècnic/a de Seguretat i Salut, torn de promoció interna, Convocatòria número 21/10. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7391, 29.10.2014, pp. 25705-25706.

Decret 159/2014, de 3 d'octubre, del Consell, de modificació del Decret 193/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economa, Indùstria, Turisme i Ocupació. 

Resolució de 18 de setembre de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, de dos llocs de treball vacants de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), convocatòria número 46/2014. [2014/8580]. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7366, 23.09.2014, pp. 22905-22909.

Resolució de 21 de juliol de 2014, de la Subdirecció General de Relacions Laborals, per la qual es disposa el registre i publicació del text del Conveni Col.lectiu del Sector de Derivats del Ciment de la Comunitat Valenciana (codi 80000535012002). Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7344, 22.08.2014, pp. 20543-20619.

Resolució de 13 d'agost de 2014, de la Direcció General de Recursos Humans, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure designació, d'un lloc de treball vacant de naturalesa funcionarial en l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (Invassat), Convocatòria número 43/2014. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7340, 18.08.2014, pp. 20252-20256.

Orde 1/2014, de 8 d'agost, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació i la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, per la qual es regula la certificació de la formació en prevenció de riscos laborals i del seu nivell bàsic per a l'alumnat que curse cicles de Formació Professional Bàsica, cicles formatius de grau mitjà o de grau superior de Formació Professional en l'àmbit de la Comunitat ValencianaDiari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7338, 13.08.2014, pp. 20070-20078. 

Resolució d'11 de juliol de 2014, del president de l'Invassat per la qual es convoca una beca per a la realització de pràctiques professionals de documentalista en l'Invassat. [2014/7079]. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7330, 01.08.2014, pp. 19320-19326.

Orde 11/2014, de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es crea un fitxer de dades de caràcter personal gestionat per l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7287, 03.06.2014, pp. 12883-12885.