Visualització de contingut web

Normativa reguladora de l'INVASSAT

 

Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. [Text modificat per la Llei 16/2010, de 27 de desembre, de Mesures Fiscales, de Gestió Administrativa i Financiera, i d'Organització de la Generalitat en els seus articles 94 y 95]

Decret 123/2001, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administració de la Generalitat Valenciana i els seus organisms autónoms. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Decret 106/2005, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel qual es desenvolupa el procedimeno per a la adaptació o canvi del lloc de treball del personal funcionari per motius de salut o especial sensibilitat als riscos laborals. 

Decret 122/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional del Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). [Text derogat pel Decret 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)]

Decret 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i es modifica el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms. [Text derogat pel Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)].

 

Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).

 

CORRECCIÓ d'errades del Decret 48/2016, de 22 d'abril, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament orgànic i funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).


Decret 193/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economia, Indùstria, Turisme i Ocupació. 

Decret 195/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual cessen i es nomenen alts càrrecs de l'Administració de la Generalitat. 

Decret 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonómic de Plans d'Autoprotecció. 

Decret 159/2014, de 3 d'octubre, del Consell, de modificació del Decret 193/2013, de 20 de desembre, del Consell, pel qual es va aprovar el Reglament Orgànic i Funcional de la Conselleria d'Economa, Indùstria, Turisme i Ocupació. 

Orde 25/2010, de 17 de juny, de la Conselleria de Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es creen els fitxers informatitzat de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. 

Orde 27/2012 de 18 de juliol, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. 

Resolució de 23 de febrer de 2006, del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'ordena la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord del Ple del Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, pel que aprova el seureglament de règim intern. 

Resolució de 28 de febrer de 2011, de la directora general del Secretariat del Consell, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Innovació, per la qual es disposa la publicació del Conveni marc de col.laboració entre l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i l'Entitat Nacional d'Acreditació (ENAC).

Resolució de 15 d'octubre de 2013, de la Presidència de l'INVASSAT, per la qual es regula el procedimient de concessió, l'any 2014, de les Distincions en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 22 d'abril de 2014, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, per la qual s'atorguen les distincions 2014 en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana.

Resolució de 8 de maig de 2014, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, sobre delegació de competències en altres òrgans.

Resolució de 8 de maig de 2014, del president de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, sobre delegació de competències en altres òrgans. 

Acord de 23 de maig de 2014, del Consell, pel qual cessen i es designen els vocals del Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) en representació de l'Administració de la Generalitat.

Orde 11/2014, de 26 de maig, de la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació, per la qual es crea un fitxer de dades de caràcter personal gestionat per l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).