Visualització de contingut web

Normativa: Novetats normativa europea

Novetats normatives incorporades en este lloc web en les últimes setmanes: 
 

NORMATIVA EUROPEA

Decisió (UE) 2019/448 del Consell, de 18 de març de 2019, relativa a la presentació, en nom de la Unió Europea, d'una proposta d'inclusió del metoxicloro en l'annex A del Conveni d'Estocolm sobre contaminants orgànics persistents. Diario Oficial de la Unión Europea. L077. 20.03.2019. pp. 74-75. 
 

Decisió d'Execució (UE) 2019/436 de la Comissió, de 18 de març de 2019, relativa a les normes harmonitzades per a les màquines establides en suport de la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea. L075, 19.03.2019. pp. 108-119. 

Reglament d'Execució (UE) 2019/423 de la Comissió, de 13 de març de 2019, pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides «Teat disinfectants biocidal product family of Novadan». Diario Oficial de la Unión Europea. L074, 18.03.2019. pp. 2-45. 

Reglament d'Execució (UE) 2019/403 de la Comissió, de 13 de març de 2019, pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides «Deosan Activate BPF based on Iodine». Diario Oficial de la Unión Europea. L072, 14.03.2019. pp. 11-49.

Correcció d'errors de la Directiva (UE) 2019/130 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de gener de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball (DO L 30 de 31.1.2019). Diario Oficial de la Unión Europea. L068, 08.03.2019. pp. 16-17.

Reglament d'Execució (UE) 2019/344 de la Comissió, de 28 de febrer de 2019, sobre la no renovació de l'aprovació de la substància activa etoprofos conformement al que es disposa en el Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L062, 01.03.2019. p 7.

Reglament d'Execució (UE) 2019/337 de la Comissió, de 27 de febrer de 2019, pel qual s'aprova la substància activa mefentrifluconazol, conformement al Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L060, 28.02.2019. p 12.

Reglament d'Execució (UE) 2019/336 de la Comissió, de 27 de febrer de 2019, pel qual es modifiquen el Reglament (UE) n.° 1141/2010 i el Reglament d'Execució (UE) n.° 686/2012 quant a l'Estat membre ponent per a l'avaluació de les substàncies 1-metil-ciclopropeno, famoxadona, mancoceb, metiocarb, metoxifenozida, pirimicarb, metilpirimifós i tiacloprid (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L060, 28.02.2019. p 8.

Reglament d'Execució (UE) 2019/291 de la Comissió, de 19 de febrer de 2019, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives 1-naftilacetamida, àcid 1-naftilacético, acrinatrina, azoxistrobina, fluazifop-P, fluroxipir, imazalilo, cresoxim-metil, oxifluorfeno, procloraz, prohexadiona, espiroxamina, teflutrina i terbutilazina (Text pertinent a l'efecte del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L048, 20.02.2019. p 17.

Correcció d'errors de la Decisió d'Execució (UE) 2018/1622 de la Comissió, relativa a la no aprovació de determinades substàncies actives en biocides de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell (DO L 271 de 2018.10.30). Diario Oficial de la Unión Europea. L034, 06.02.2019. p 10.

Reglament d'Execució (UE) 2019/158 de la Comissió, de 31 de gener de 2019, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa metoxifenozida com a candidata a la substitució, de conformitat amb el Reglament (CE) n° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent als efectes de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L031, 01.02.2019. pp 21-26.

Reglament Delegat (UE) 2019/157 de la Comissió, de 6 de novembre de 2018, pel qual es modifica l'annex II del Reglament Delegat (UE) n° 1062/2014, relatiu al programa de treball per a l'examen sistemàtic de totes les substàncies actives existents contingudes en els biocides que es mencionen en el Reglament (UE) n° 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell (Text pertinent als efectes de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L031, 01.02.2019. pp 1-20.

Directiva (UE) 2019/130 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de gener de 2019, per la qual es modifica la Directiva 2004/37 / CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L027, 31.01.2019. pp 112-120.

Reglament (UE) 2019/127 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de gener de 2019, pel qual es crea la Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound) i es deroga el Reglament (CEE ) núm. 1365/75 del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea. L027, 31.01.2019. pp 74-89.

Reglament (UE) 2019/126 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de gener de 2019, pel qual es crea l'Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA) i es deroga el Reglament (CE ) núm. 2062/94 del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea. L027, 31.01.2019. pp 58-73.

Reglament d'Execució (UE) 2019/151 de la Comissió, de 30 de gener de 2019, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa Clonostachys rosea, cep J1446, com a substància activa de baix risc, de conformitat amb el Reglament ( CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l' EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L027, 31.01.2019. pp 26-30.

Reglament d'Execució (UE) 2019/150 de la Comissió, de 30 de gener de 2019, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 686/2012 pel que fa a l'Estat membre ponent per a l'avaluació de les següents substàncies actives contingudes en els productes fitosanitaris: deltametrina, diflufenican, epoxiconazole, fluoxastrobina, protioconazole i tebuconazol (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L027, 31.01.2019. pp 23-25.

Reglament d'Execució (UE) 2019/148 de la Comissió, de 30 de gener de 2019, pel qual s'estableix la no aprovació de la substància activa propanilo, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L027, 31.01.2019. pp 18-19.

Reglament d'Execució (UE) 2019/147 de la Comissió, de 30 de gener de 2019, pel qual s'aprova la substància activa Beauveria bassiana soca PPRI 5339 d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L027, 31.01.2019. pp 14-17.

Reglament d'Execució (UE) 2019/133 de la Comissió, de 28 de gener de 2019, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2015/640 pel que fa a la introducció de noves especificacions addicionals d'aeronavegabilitat. Diario Oficial de la Unión Europea. L025, 29.01.2019. pp 14-18.

Reglament d'Execució (UE) 2019/27 de la Comissió, de 19 de desembre de 2018, que modifica el Reglament (UE) núm. 1178/2011, pel qual s'estableixen requisits tècnics i procediments administratius relacionats amb el personal de vol de l'aviació civil en virtut del Reglament (UE) 2018/1139 del Parlament Europeu i del Consell (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L008, 10.01.2019. pp 01-26.

Decisió d'Execució (UE) 2018/2013 de la Comissió, de 14 de desembre de 2018, sobre la identificació del 1,7,7-trimetil-3- (fenilmetilen) bicicle [2.2.1] heptan-2-ona (3 -benciliden-càmfora) com a substància extremadament preocupant d'acord amb l'article 57, lletra f), del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L322, 18.12.2018. pp 53-54.  

Reglament (UE) 2018/2005 de la Comissió, de 17 de desembre de 2018, que modifica l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH), pel que fa al ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP), el ftalat de dibutil (DBP), el ftalat de benzil i butil (BBP) i el ftalat de diisobutilo (DIBP) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L322, 18.12.2018. pp 14-19.  

Decisió d'Execució (UE) 2018/1985 de la Comissió, de 13 de desembre de 2018, per la qual no s'aprova Willaertia magna c2c maky com a substància activa per al seu ús en biocides del tipus de producte 11 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE .). Diario Oficial de la Unión Europea. L317, 14.12.2018. pp 27-28.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1981 de la Comissió, de 13 de desembre de 2018, pel qual es renova l'aprovació dels compostos de coure com substàncies actives candidates a la substitució de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L317, 14.12.2018. pp 16-20.

Correcció d'errors del Reglament (CE) no 552/2009 de la Comissió, de 22 de juny de 2009, pel qual es modifca el Reglament (CE) no 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatio al registre, l'eialuación , l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) pel que fa al seu annex nVII (DO l 164 de 26.6.2009). Diario Oficial de la Unión Europea. L317, 14.12.2018. pp 57.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1914 de la Comissió, de 6 de desembre de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa quinoxifeno d'acord amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L311, 07.12.2018. pp 17-19.  

Reglament d'Execució (UE) 2018/1915 de la Comissió, de 6 de desembre de 2018, pel qual s'aprova la substància activa Metschnikowia fructicola, soca NRRL I-27328, conformement al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L311, 07.12.2018. pp 20-23.  

Reglament d'Execució (UE) 2018/1917 de la Comissió, de 6 de desembre de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa flurtamona, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L311, 07.12.2018. pp 27-29.  

Reglament d'Execució (UE) 2018/1913 de la Comissió, de 6 de desembre de 2018, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa tribenurón d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L311, 07.12.2018. pp 13-16.  

Reglament (UE) 2018/1881 de la Comissió, de 3 de desembre de 2018, pel qual es modifca el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) pel que fa als seus annexos i, III, VI, VII, VIII, IX, X, XI i XII per tenir en compte les nanoformes de substàncies (Text pertinent a efectes de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L308, 04.12.2018. pp 01-20.  

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 56/2017, de 17 de març de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/1820]. Diario Oficial de la Unión Europea. L305, 29.11.2018. pp 23.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 55/2017, de 17 de març de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/1819]. Diario Oficial de la Unión Europea. L305, 29.11.2018. pp 21-29. 

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 54/2017, de 17 de març de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/1818]. Diario Oficial de la Unión Europea. L305, 29.11.2018. pp 19-20. 

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 53/2017, de 17 de març de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/1817]. Diario Oficial de la Unión Europea. L305, 29.11.2018. pp 18. 

Reglament d'Execució (UE) 2018/1865 de la Comissió, de 28 de novembre de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa propiconazol, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L304, 29.11.2018. pp 06-09. 

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 28/2017, de 3 de febrer de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/1762]. Diario Oficial de la Unión Europea. L297, 22.11.2018. pp 34.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 29/2017, de 3 de febrer de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/1763]. Diari Oficial de la Unió Europea. L297, 22.11.2018. pp 35-37.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 30/2017, de 3 de febrer de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/1764]. Diario Oficial de la Unión Europea. L297, 22.11.2018. pp 38-39. 

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 27/2017, de 3 de febrer de 2017, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/1761]. Diario Oficial de la Unión Europea. L297, 22.11.2018. pp 33. 

Reglament d'execució (UE) 2018/1796 de la comissió, de 20 de novembre de 2018 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives amidosulfuron, bifenox, clorpirifòs, clorpirifòs-metil, clofentecina, dicamba, difenoconazol, diflubenzuron, diflufenican, dimoxistrobina, fenoxaprop-P, fenpropidina, lenacil, mancoceb, mecoprop-P, metiram, nicosulfuron, oxamil, picloram, piraclostrobina, piriproxifeno i tritosulfuron (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diari Oficial de la Unió Europea. L294, 2018.11.21. pp 15-17.

Reglament d'execució (UE) 2018/1709 de la comissió, de 13 de novembre de 2018 pel qual s'especifiquen les característiques tècniques del mòdul ad hoc de 2020 sobre accidents de treball i altres problemes de salut relacionats amb el treball en relació amb la enquesta mostral sobre la població activa d'acord amb el Reglament (CE) no 577/98 del Consell (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea. L286, 14.11.2018. pp 3-9. 

Decisió d'Execució (UE) 2018/16922 de la Comissió, de 29 d'octubre de 2018, relatva a la no aprovació de determinades substàncies actvas en biocides de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 5228/2012 del Parlament Europeu i del Consell (Text pertnente a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L271, 30.10.2018. pp 26-29. 

Reglament d'Execució (UE) 2018/1532 de la Comissió, de 12 d'octubre de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa diquat d'acord amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) (Text pertinent a efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L257, 15.10.2018. pp 10-12. 

Reglament (UE) 2018/1513 de la Comissió, de 10 d'octubre de 2018, que modifica, pel que fa a determinades substàncies classificades com a carcinògenes, mutàgenes i tòxiques per a la reproducció (CMR), de categoria 1A o 1B, l'annex XVII del Reglament (CE) no 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (1). (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). (Texto pertinente a efectos del EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L256, 12.10.2018. pp 01-07. 

Reglament (UE) 2018/1480 de la Comissió, de 4 d'octubre de 2018, pel qual es modifica, a l'efecte de la seva adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges, i es corregeix el Reglament (UE) 2017/776 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L251, 05.10.2018. pp 01-12. 

Correcció d'errors del Reglament (UE) 2017/227 de la Comissió, de 9 de febrer de 2017, que modifica, pel que fa al bis (pentabromofenil) èter, l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) (DO l 35 de 2017.10.02). Diario Oficial de la Unión Europea. L249, 04.10.2018. pp 18.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1288 de la Comissió, de 24 de septembre de 2018, pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides «Prodhynet 's iodine based products» (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L241, 26.09.2018. pp 11-13. 

Reglament d'Execució (UE) 2018/1287 de la Comissió, de 24 de septembre de 2018, pel qual es concedeix una autorització de la Unió per a la família de biocides «Quat-chem 's iodine based products» (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L240, 25.09.2018. pp 10-34. 

Decisió d'Execució (UE) 2018/1251 de la Comissió, de 18 de setembre de 2018, per la qual no s'aprova la empentrina com a substància activa existent per al seu ús en biocides del tipus de producte 18 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE. ) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea. L235, 19.09.2018. pp 24-25.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1131 de la Comissió, de 13 d'agost de 2018, pel qual s'aprova l'ús del penflufeno com a substància activa en biocides del tipus de producte 8 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea. L205, 14.09.2018. pp 12-14.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1129 de la Comissió, de 13 d'agost de 2018, pel qual s'aprova l'ús del acetamiprid com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 18 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L205, 14.08.2018. pp 4-7.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1130 de la Comissió, de 13 d'agost de 2018, pel qual s'aprova l'ús de la cipermetrina com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 18 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L205, 14.08.2018. pp 8-11.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1075 de la Comissió, de 27 de juliol de 2018, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa Ampelomyces quisqualis, cepa AQ10, com a substància activa de baix risc, de conformitat amb el Reglament (CE) nº. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) nº. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l' EE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L194, 31.07.2018. pp 36-40.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1076 de la Comissió, de 30 de juliol de 2018, que modifica el Reglament (UE) nº. 37/2010 per classificar la substància isoflurano pel que fa al seu límit màxim de residus (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L194, 31.07.2018. pp 41-43.

Reglament d'Execució (UE) 2018/1061 de la Comissió, de 26 de juliol de 2018, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa carfentrazona-etil d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L190, 27.07.2018. pp 08-12.  

Reglament d'Execució (UE) 2018/1060 de la Comissió, de 26 de juliol de 2018, que renova l'aprovació de la substància activa trifloxistrobina d'acord amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L190, 27.07.2018. pp 03-07.  

Reglament d'Execució (UE) 2018/1043 de la Comissió, de 24 de juliol de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa fenamidona, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L188, 25.07.2018. pp 09-11.    

Reglament d'Execució (UE) 2018/1019 de la Comissió, de 18 de juliol de 2018, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa oxasulfurón d'acord amb el que disposa el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L183, 19.07.2018. pp 14-16.

Reglament d'Execució (UE) 2018/917 de la Comissió, de 27 de juny de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives alfa-cipermetrina, beflubutamida, benalaxil, bentiavalicarbo, bifenazato, boscalid, bromoxinil, capten, carbone, clorprofam, ciazofamida, desmedifam, dimetoat, dimetomorfo, dicuat, etefon, etoprofos, etoxazol, famoxadona, fenamidona, fenamifòs, flumioxazina, fluoxastrobina, folpet , foramsulfurón, formetanat, Gliocladium catenulatum cep: J1446, isoxaflutol, metalaxilo-m, metiocarb, metoxifenozida, metribuzin, milbemectina, oxasulfurón, Paecilomyces lilacinus soca 251, fenmedifam, fosmet, pirimifos-metil, propamocarb, protioconazole, pimetrozina i s-metolaclor ( text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L163, 28.06.2018. pp 13-16.   

Decisió delegada (UE) 2018/771 de la Comissió, de 25 de gener de 2018, sobre el sistema aplicable per avaluar i verificar la constància de les prestacions dels dispositius d'ancoratge per a les obres de construcció i destinats a impedir que les persones es caiguin des d'una altura o aturar les caigudes des d'una altura d'acord amb el Reglament (UE) núm. 305/2011 del Parlament Europeu i del Consell (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L129, 25.05.2018. pp 82-83.    

Decisió (UE) 2018/768 del Consell, de 22 de maig de 2018, per la qual s'estableix la posició que ha d'adoptar-, en nom de la Unió Europea, a la 55.a sessió del Comitè d'experts en transport de mercaderies perilloses de l'Organització Intergovernamental per als Transports internacionals per ferrocarril pel que fa a determinades modificacions de l'apèndix C del Conveni relatiu als transports internacionals per ferrocarril. Diario Oficial de la Unión Europea, L129, 25.05.2018. pp 77-79.    

Reglament Delegat (UE) 2018/762 de la Comissió, de 8 de març de 2018, pel qual s'estableixen mètodes comuns de seguretat sobre els requisits del sistema de gestió de la seguretat de conformitat amb la Directiva (UE) 2016/798 del Parlament Europeu i del Consell, i pel qual es deroguen els Reglaments (UE) núm. 1158/2010 i (UE) núm. 1169/2010 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L129, 25.05.2018. pp 26-48.   

Reglament Delegat (UE) 2018/761 de la Comissió, de 16 de febrer de 2018, pel qual s'estableixen mètodes comuns de seguretat per a la supervisió per les autoritats nacionals de seguretat després de l'expedició d'un certificat de seguretat únic o una autorització de seguretat d'acord amb la Directiva (UE) 2016/798 del Parlament Europeu i del Consell i pel qual es deroga el Reglament (UE) núm. 1077/2012 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L129, 25.05.2018. pp 16-25.    

Reglament d'Execució (UE) 2018/755 de la Comissió, de 23 de maig de 2018, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa propizamida com a candidata a la substitució, de conformitat amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L128, 24.05.2018. pp 04-08.  

Reglament d'Execució (UE) 2018/710 de la Comissió, de 14 de maig de 2018, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa siltiofam d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L119, 15.05.2018. pp 31-34.   

Reglament d'Execució (UE) 2018/692 de la Comissió, de 7 de maig de 2018, pel qual renova l'aprovació de la substància activa zoxamida d'acord amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L117, 08.05.2018. pp 09-12.   

Reglament d'Execució (UE) 2018/691 de la Comissió, de 7 de maig de 2018, pel qual s'aprova el talc E553B com a substància bàsica d'acord amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L117, 08.05.2018. pp 06-08.  

Reglament d'Execució (UE) 2018/690 de la Comissió, de 7 de maig de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 pel que fa a les condicions d'aprovació de la substància activa fenazaquina (1) ( text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L114, 08.05.2018. pp 03-05.  

Reglament d'Execució (UE) 2018/679 de la Comissió, de 3 de maig de 2018, que renova l'aprovació de la substància activa forclorfenuron d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L114, 04.05.2018. pp 18-21. 

Reglament (UE) 2018/676 de la Comissió, de 3 de maig de 2018, que corregeix el Reglament (UE) núm. 546/2011 de la Comissió, pel qual s'aplica el Reglament (CE) núm. 1107 / 2009 del Parlament Europeu i del Consell quant als principis uniformes per a l'avaluació i autorització de productes fitosanitaris (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L114, 04.05.2018. pp 08-09.  

Reglament (UE) 2018/675 de la Comissió, de 2 de maig de 2018, que modifica, pel que fa a les substàncies CMR, els apèndixs de l'annex XVII del Reglament (CE) no 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell , relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L114, 04.05.2018. pp 04-07. 

Reglament d'Execució (UE) 2018/670 de la Comissió, de 30 d'abril de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a l'ampliació dels períodes d'aprovació de les substàncies actives bromuconazol, buprofezina, haloxifop-P i napropamida (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L113, 03.05.2018. pp 01-03. 

Reglament d'Execució (UE) 2018/660 de la Comissió, de 26 d'abril de 2018, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa bentazona d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L110, 26.04.2018. pp 122-126. 

Decisió d'Execució (UE) 2018/636 de la Comissió, de 17 d'abril de 2018, relativa a la identificació del ftalat de diciclohexilo (DHCP) com a substància extremadament preocupant d'acord amb l'article 57, lletres c) if), del Reglament ( CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre C (2018) 2167] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L105, 25.04.2018. pp 25-26. 

Correcció d'errors del Reglament (UE) 2018/589 de la Comissió, de 18 d'abril de 2018, que modifica, pel que fa al metanol, l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) (DO l 99 de 19.04.2018). Diario Oficial de la Unión Europea, L102, 23.04.2018. pp 99. 

Decisió d'Execució (UE) 2018/622 de la Comissió, de 20 d'abril de 2018, per la qual no s'aprova el clorofeno com a substància activa existent per al seu ús en biocides del tipus de producte 3 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE. ). Diario Oficial de la Unión Europea, L102, 23.04.2018. pp 80. 

Decisió d'Execució (UE) 2018/619 de la Comissió, de 20 d'abril de 2018, per la qual no s'aprova el PHMB (1415; 4.7) com a substància activa existent per al seu ús en biocides dels tipus de producte 1, 5 i 6 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L102, 23.04.2018. pp 21-22. 

Reglament d'Execució (UE) 2018/614 de la Comissió, de 20 d'abril de 2018, pel qual s'aprova la azoxistrobina com substància activa per al seu ús en biocides dels tipus de producte 7, 9 i 10 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L002, 23.04.2018. pp 05-08.

Reglament d'Execució (UE) 2018/613 de la Comissió, de 20 d'abril de 2018, pel qual s'aprova l'ús del PHMB (1415; 4.7) com a substància activa en biocides dels tipus de producte 2 i 4 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L002, 23.04.2018. pp 01-04.

Reglament (UE) 2018/589 de la Comissió, de 18 d'abril de 2018, que modifica, pel que fa al metanol, l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L099, 19.04.2018. pp 07-09. 

Reglament (UE) 2018/588 de la Comissió, de 18 d'abril de 2018, que modifica, pel que fa a la 1-metil-2-pirrolidona, l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L099, 19.04.2018. pp 03-06. 

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 209/2016, de 28 d'octubre de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/530]. Diario Oficial de la Unión Europea, L088, 04.04.2018. pp 04-06.

Reglament d'Execució (UE) 2018/524 de la Comissió, de 28 de març de 2018, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives Bacillus subtilis (Cohn 1872), cep QST 713, idèntica a la soca AQ 713, ciprodinil, clodinafop, clopiralida, diclorprop-P, fosetil, mepanipirima, metconazol, metrafenona, pirimetanil, pirimicarb, Pseudomonas chlororaphis, cep MA 342, quinoxifeno, rimsulfurona, spinosad, tiacloprid, tiametoxam, tiram, tolclofòs-metil, triclopir, trinexapac, triticonazol i ziram (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L088, 04.04.2018. pp 04-06.

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 89/686 / CEE del Consell, sobre aproximació de les legislacions dels Estats membres relatives als equips de protecció individual (Publicació de títols i referències de normes armonizadas conformi a la legislació sobre harmonització de la Unió) (1). Diario Oficial de la Unión Europea, c113, 27.03.2018. pp 03-40. 

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 184/2016, de 23 de setembre de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/442]. Diario Oficial de la Unión Europea, L080, 22.03.2018. pp 29.    

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 183/2016, de 23 de setembre de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/441]. Diario Oficial de la Unión Europea, L080, 22.03.2018. pp 27-28.  

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 182/2016, de 23 de setembre de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/440]. Diario Oficial de la Unión Europea, L080, 22.03.2018. pp 26.    

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 181/2016, de 23 de setembre de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/439].  Diario Oficial de la Unión Europea, L080, 22.03.2018. pp 25.   

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 180/2016, de 23 de setembre de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/438]. Diario Oficial de la Unión Europea, L080, 22.03.2018. pp 22-24.   

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 179/2016, de 23 de setembre de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/437]. Diario Oficial de la Unión Europea, L080, 22.03.2018. pp 21.  

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 177/2016, de 23 de setembre de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/435]. Diario Oficial de la Unión Europea, L080, 22.03.2018. pp 19.  

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 176/2016, de 23 de setembre de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/434]. Diario Oficial de la Unión Europea, L080, 22.03.2018. pp 18.  

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE, núm 149/2016, de 8 de juliol de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/371]. Diario Oficial de la Unión Europea, L073, 15.03.2018. pp 22-24. 

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE, núm 148/2016, de 8 de juliol de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2018/370]. Diario Oficial de la Unión Europea, L073, 15.03.2018. pp 21. 

Correcció d'errors del Reglament d'Execució (UE) 2018/303 de la Comissió, de 27 de febrer de 2018, pel qual s'estableix la no aprovació de la substància activa extracte de Reynoutria sachalinensis, de conformitat amb el Reglament (CE) n . ° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris (DO l 59 de 2018.03.01). Diario Oficial de la Unión Europea, L061, 03.03.2018. pp 5.

Reglament d'Execució (UE) 2018/309 de la Comissió, d'1 de març de 2018, sobre la no renovació de l'aprovació de la substància activa propineb d'acord amb el que disposa el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L060, 02.03.2018. pp 16-18.

Reglament d'Execució (UE) 2018/296 de la Comissió, de 27 de febrer de 2018, pel qual s'estableix la no aprovació de la substància activa extracte de Reynoutria sachalinensis, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107 / 2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.).  Diario Oficial de la Unión Europea, L056, 28.02.2018. pp 31-32.

Reglament d'Execució (UE) 2018/291 de la Comissió, de 26 de febrer de 2018, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a les condicions d'aprovació de la substància activa bifentrina (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L048, 21.02.2018. pp 44.

Correcció d'errors del Reglament d'Execució (UE) no 844/2012 de la Comissió, de 18 de setembre de 2012, pel qual s'estableixen les disposicions necessàries per a l'aplicació del procediment de renovació de les substàncies actives de conformitat amb el Reglament ( CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris (DO l 252 de 2012.09.19). Diario Oficial de la Unión Europea, L048, 21.02.2018. pp 44.

Directiva (UE) 2018/217 de la Comissió, de 31 de gener de 2018, que modifica la Directiva 2008/68 / CE del Parlament Europeu i del Consell sobre el transport terrestre de mercaderies perilloses mitjançant l'adaptació de la secció I.1 de el seu annex i al progrés científic i tècnic. Diario Oficial de la Unión Europea, L042, 15.02.2018. pp 52-53.

Reglament d'execució (UE) 2018/185, de la comissió de 7 de febrer de 2018, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 pel que fa a les condicions d'aprovació de la substància activa penflufén (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L034, 08.02.2018. pp 13-15.

Reglament d'execució (UE) 2018/184, de la comissió de 7 de febrer de 2018, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes de validesa de l'aprovació de les substàncies actives FEN 560 (també anomenat fenigrec o llavors de fenigrec en pols) i fluorur de sulfuril (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L034, 08.02.2018. pp 10-12. 

Reglament d'Execució (UE) 2018/155 de la Comissió, de 31 de gener de 2018, que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 686/2012, pel qual s'assigna als Estats membres, als efectes del procediment de renovació, l'avaluació de substàncies actives (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L029, 01.02.2018. pp 08-12. 

Directiva (UE) 2018/131 del Consell, de 23 de gener de 2018, per la qual s'aplica l'Acord celebrat entre les Associacions d'Armadors de la Comunitat Europea (ECSA) i la Federació Europea de Treballadors del Transport (ETF) per modificar la Directiva 2009/13 / CE de conformitat amb les esmenes de 2014 al Conveni sobre el Treball Marítim de 2006, aprovades l'11 de juny de 2014 per la Conferència Internacional del Treball (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L022, 26.01.2018. pp 28-33. 

Reglament d'Execució (UE) 2018/84 de la Comissió, de 19 de gener de 2018, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives clorpirifos, clorpirifósmetilo, clotianidina, compostos de coure, dimoxistrobina, mancoceb, mecoprop-p, metiram, oxamil, petoxamida, propiconazol, propineb, propizamida, piraclostrobina i zoxamida (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L016, 20.01.2018. pp 8-10.

Reglament (UE) 2018/35 de la Comissió, de 10 de gener de 2018, que modifica, pel que fa al octametilciclotetrasiloxano (D4) i al decametilciclopentasiloxano (D5), l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907 / 2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L006, 11.01.2018. pp 45-47. 

Correcció d'errors del Reglament d'Execució (UE) 2017/842 de la Comissió, de 17 de maig de 2017, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa de baix risc Coniothyrium minitans (soca AMB / M / 91-08) , conformement al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (DO L 125 de 2017.05.18). Diario Oficial de la Unión Europea, L002, 05.01.2018. pp 15.

Correcció d'errors del Reglament d'Execució (UE) 2017/841 de la Comissió, de 17 de maig de 2017, que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a l'ampliació dels períodes de aprovació de les substàncies actives alfa-cipermetrina, Ampelomyces quisqualis, cep: aq 10, benalaxil, bentazona, bifenazato, bromoxinil, carfentrazona-etil, clorprofam, ciazofamida, desmedifam, dicuat, DPX KE 459 (flupirsulfurón-metil), etoxazol, famoxadona, fenamidona, flumioxazina, foramsulfurón, Gliocladium catenulatum, cep: j1446, imazamox, imazosulfuron, isoxaflutol, laminarina, metalaxilo-m, metoxifenozida, milbemectina, oxasulfurón, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozina, s-metolaclor i trifloxistrobina (DO L 125 de 2017.05.18 ). Diario Oficial de la Unión Europea, L002, 05.01.2018. pp 14. 

Directiva (UE) 2017/2398 del Parlament Europeu i del Consell, de 12 de desembre de 2017, per la qual es modifica la Directiva 2004/37 / CE relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutàgens durant el treball (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L345, 27.12.2017. pp 87-95. 

Decisió d'Execució (UE) 2017/2334 de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, per la qual es retarda la data d'expiració de l'aprovació de la creosota per al seu ús en biocides del tipus de producte 8 (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L333, 15.12.2017. pp 64-65. 

Reglament d'Execució (UE) 2017/2327 de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, pel qual s'aprova l'ús de 2-metil-1,2-benzisotiazol-3 (2H) -ona com substància activa en biocides del tipus de producte 6 (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L333, 15.12.2017. pp 25-27. 

Reglament d'Execució (UE) 2017/2326 de la Comissió, de 14 de desembre de 2017, pel qual s'aprova l'ús de la imiprotrina com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 18 (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L333, 15.12.2017. pp 22-24. 

Reglament d'Execució (UE) 2017/2324 de la Comissió, de 12 de desembre de 2017, que renova l'aprovació de la substància activa glifosat d'acord amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L333, 15.12.2017. pp 10-16. 

Reglament d'Execució (UE) 2017/2324 de la Comissió, de 12 de desembre de 2017, que renova l'aprovació de la substància activa glifosat d'acord amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L333, 15.12.2017. pp 10-16. 

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm 88/2016, de 29 d'abril de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/2038]. Diario Oficial de la Unión Europea, L300, 16.11.2017. pp 36.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm 87/2016, de 29 d'abril de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/2037]. Diario Oficial de la Unión Europea, L300, 16.11.2017. pp 34-35.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm. 86/2016, de 29 d'abril de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/2036]. Diario Oficial de la Unión Europea, L300, 16.11.2017. pp 32-33.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm 85/2016, de 29 d'abril de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/2035]. Diario Oficial de la Unión Europea, L300, 16.11.2017. pp 31.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm 84/2016, de 29 d'abril de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/2034]. Diario Oficial de la Unión Europea, L300, 16.11.2017. pp 28-30.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm 83/2016, de 29 d'abril de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/2033]. Diario Oficial de la Unión Europea, L300, 16.11.2017. pp 27.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm 82/2016, de 29 d'abril de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/2032]. Diario Oficial de la Unión Europea, L300, 16.11.2017. pp 26.

Reglament d'Execució (UE) 2017/2091 de la Comissió, de 14 de novembre de 2017, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa iprodiona, de conformitat amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L297, 15.11.2017. pp 25-27.

Reglament d'Execució (UE) 2017/2069 de la Comissió, de 13 de novembre de 2017, que modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam i proquinazid (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L295, 14.11.2017. pp 51-53.

Reglament d'Execució (UE) 2017/2065 de la Comissió, de 13 de novembre de 2017, pel qual es confirmen les condicions d'aprovació de la substància activa 8-hidroxiquinoleina que s'estableixen en el Reglament d'Execució (UE) no 540 / 2011 i es modifica el Reglament d'Execució (UE) 2015/408 pel que fa a la inclusió de la substància activa 8- hidroxiquinoleina a la llista de substàncies candidates a la substitució (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L295, 14.11.2017. pp 40-42.

Reglament d'Execució (UE) 2017/2057 de la Comissió, de 10 de novembre de 2017, sobre la no aprovació de Achillea millefolium L. com a substància bàsica, de conformitat amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L294, 11.11.2017. pp 27-28.

Reglament d'Execució (UE) 2017/2005 de la Comissió, de 8 de novembre de 2017, pel qual s'aprova l'extracte de margosa, oli premsat en fred de llavors sense closca d'Azadirachta indica extret amb diòxid de carboni supercrític, com a substància activa existent per al seu ús en biocides del tipus de producte 19 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.)  Diario Oficial de la Unión Europea, L290, 09.11.2017. pp 14-16.

Reglament d'Execució (UE) 2017/2004 de la Comissió, de 8 de novembre de 2017, pel qual s'aprova la 2-metilisotiazol-3 (2H) -ona com a substància activa existent per al seu ús en biocides del tipus de producte 12 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L290, 09.11.2017. pp 11-13.

Reglament d'Execució (UE) 2017/2003 de la Comissió, de 8 de novembre de 2017, pel qual s'aprova el fludioxonil com a substància activa per al seu ús en biocides dels tipus de producte 7, 9 i 10 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L290, 09.11.2017. pp 07-10.

Reglament d'Execució (UE) 2017/2002 de la Comissió, de 8 de novembre de 2017, pel qual s'aprova l'ús de l'àcid làctic L (+) com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 2, 3 i 4 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L290, 09.11.2017. pp 04-06. 

Reglament d'Execució (UE) 2017/2001 de la Comissió, de 8 de novembre de 2017, pel qual s'aprova l'ús del propan-1-ol com a substància activa en biocides dels tipus de producte 1, 2 i 4 (1 ) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L290, 09.11.2017. pp 01-03.

Correcció d'errors del Reglament (UE) no 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 22 de maig de 2012, relatiu a la comercialització i l'ús dels biocides (DO L 167 de 27.06.2012) (Text pertinent a l'efecte l'EEE) Diario Oficial de la Unión Europea, L280, 30.10.2017, pp 57.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm 50/2016, de 18 de març de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1880]. Diario Oficial de la Unión Europea, L270, 19.10.2017, pp 17-19.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm 305/2015, de 11 de desembre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1816]. Diario Oficial de la Unión Europea, L263, 12.10.2017, pp 16-17.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE no 304/2015, de 11 de desembre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1815]. Diario Oficial de la Unión Europea, L263, 12.10.2017. pp 15. 

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE no 302/2015, de 11 de desembre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1813]. Diario Oficial de la Unión Europea, L263, 12.10.2017, pp 13.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm 301/2015, de 11 de desembre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1812]. Diario Oficial de la Unión Europea, L263, 2017.10.12, pp 11-12.

Decisió del Comitè Mixt de l'EEE núm 300/2015, de 11 de desembre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1811]. Diario Oficial de la Unión Europea, L263, 12.10.2017, pp 10.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1559 de la Comissió, de 14 de setembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (UE) no 37/2010 per classificar el límit màxim de residus de la substància alarelina (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L237, 15.09.2017, pp 69-70.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1558 de la Comissió, de 14 de setembre de 2017, pel qual es modifica el Reglament (UE) no 37/2010 per classificar la substància bromelaína pel que fa al seu límit màxim de residus ( text pertinent a l'efecte de l'EEE.) (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L237, 15.09.2017, pp 67-68.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1526 de la Comissió, de 6 de setembre de 2017, relatiu a la no aprovació de la substància activa betacipermetrina de conformitat amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell , relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) .Diari Oficial de la Unió Europea, L231, 2017.09.07. pp 01-02.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1527 de la Comissió, de 6 de setembre de 2017, que modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives ciflufenamida , fluopicolide, heptamaloxyloglucan i malatió (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) .Diari Oficial de la Unió Europea, L231, 2017.09.07. pp 03-05.

Reglament (UE) 2017/1510 de la Comissió, de 30 d'agost de 2017, que modifica, pel que fa a les substàncies CMR, els apèndixs de l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L224, 31.08.2017. pp 110-224.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1506 de la Comissió, de 28 d'agost de 2017, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa hidrazida maleica d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L222, 29.08.2017. pp 21-24.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1496 de la Comissió, de 23 d'agost de 2017, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa DPX KE 459 (flupirsulfurón-metil) d'acord amb el Reglament (CE) no 1107 / 2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L218, 24.08.2017. pp 07-09.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1491 de la Comissió, de 21 d'agost de 2017, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa 2,4-DB d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea , L216, 22.08.2017. pp 15-22.

Decisió d'Execució (UE) 2017/1442 de la Comissió, de 31 de juliol de 2017, per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millores tècniques disponibles (MTD) d'acord amb la Directiva 2010/75 / UE del Parlament Europeu i del Consell per a les grans instal·lacions de combustió [notificada amb el nombre C (2017) 5225] (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L212, 17.8.2017. pp 01-82.

Reglament (UE) 2017/1432 de la Comissió, de 7 d'agost de 2017, que modifica el Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris pel que fa als criteris per a l'aprovació de substàncies actives de baix risc (Text pertinent als efectes de l'EEE.) Diario Oficial de la Unión Europea, L205, 08.08.2017. pp 59-62.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1376 de la Comissió, de 25 de juliol de 2017, pel qual es renova l'aprovació de la warfarina com a substància activa per al seu ús en biocides del tipus de producte 14 (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L194, 26.07.2017. pp 9-14.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1377 de la Comissió, de 25 de juliol de 2017, que renova l'aprovació de la clorofacinona com a substància activa per al seu ús en biocides del tipus de producte 14 ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L194, 26.07.2017. pp 15-20.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1378 de la Comissió, de 25 de juliol de 2017, que renova l'aprovació del coumatetralil com a substància activa per al seu ús en biocides del tipus de producte 14 ( 1 )(Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L194, 26.07.2017. pp 21-26.

 Reglament d'Execució (UE) 2017/1379 de la Comissió, de 25 de juliol de 2017, que renova l'aprovació del difenacum com a substància activa per al seu ús en biocides del tipus de producte 14 ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L194, 26.07.2017. pp 27-32.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1380 de la Comissió, de 25 de juliol de 2017, que renova l'aprovació de la bromadiolona com a substància activa per al seu ús en biocides del tipus de producte 14 ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diari Oficial de la Unión Europea, L194, 26.07.2017. pp 33-26.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1381 de la Comissió, de 25 de juliol de 2017, que renova l'aprovació del brodifacum com a substància activa per al seu ús en biocides del tipus de producte 14 (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diari Oficial de la Unión Europea, L194, 26.07.2017. pp 39-44. 

Decisió del Comité Mixt de l'EEE n.° 17/2016, de 5 de febrer de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1300]. Diario Oficial de la Unión Europea, L189, 20.07.2017. pp 23.

Decisió del Comité Mixt de l'EEE n.° 18/2016, de 5 de febrer de 2016, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1301]. Diario Oficial de la Unión Europea, L189, 20.07.2017. pp 25.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1273 de la Comissió, de 14 de juliol de 2017, pel qual s'aprova el clor actiu alliberat d'hipoclorit de sodi com a substància activa existent per al seu ús en biocides dels tipus de producte 1, 2, 3, 4 i 5 ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L184, 15.07.2017. Pp 13-16.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1274 de la Comissió, de 14 de juliol de 2017, pel qual s'aprova el clor actiu alliberat d'hipoclorit de calci com a substància activa existent per al seu ús en biocides dels tipus de producte 2, 3, 4 i 5 ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L184, 15.07.2017. Pp 17-20.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1275 de la Comissió, de 14 de juliol de 2017, pel qual s'aprova el clor actiu alliberat de clor com a substància activa existent per al seu ús en biocides dels tipus de producte 2 i 5 ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L184, 15.07.2017. Pp 21-23.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1276 de la Comissió, de 14 de juliol de 2017, pel qual s'aprova l'àcid peracético generat a partir de tetraacetiletilendiamina i percarbonato de sodi com a substància activa existent per al seu ús en biocides dels tipus de producte 2, 3 i 4 ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L184, 15.07.2017. Pp 24-26.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1277 de la Comissió, de 14 de juliol de 2017, pel qual s'aprova la 2-octil-isotiazol-3(2H)-ona com a substància activa per al seu ús en biocides del tipus de producte 8 ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L184, 15.07.2017. Pp 27-29.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1278 de la Comissió, de 14 de juliol de 2017, pel qual s'aprova la 2-metilisotiazol-3(2H)-ona com a substància activa existent per al seu ús en biocides del tipus de producte 11 ( 1 ). (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L184, 15.07.2017. Pp 30-32.

Decisió d'Execució (UE) 2017/1282 de la Comissió, de 14 de juliol de 2017, per la que no s'aprova l'ús de 2-metil-1,2-benzisotiazol-3(2H)-ona com a substància activa en biocides del tipus de producte 13 (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L184, 15.07.2017. Pp 69.

Decisió d'Execució (UE) 2017/1210 de la Comissió, de 4 de juliol de 2017, relativa a la identificació del ftalato de bis(2-etilhexilo) (DEHP), el ftalato de dibutilo (DBP), el ftalato de bencilo i butilo (BBP) i el ftalato de diisobutilo (DIBP) com a substàncies extremadament preocupants de conformitat amb l'article 57, lletra f), del Reglament (CE) n.o 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el número C(2017) 4462] ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L173, 06.07.2017. Pp 35-37.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1186 de la Comissió, de 3 de juliol de 2017, pel qual es retira l'aprovació de la substància activa repel·lents (per l'olor) d'origen animal o vegetal/oli de resina cru, de conformitat amb el Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent als efectes de l'EEE.). Diario Oficial de la Unión Europea, L171, 04.07.2017. Pp 131 -133.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1113 de la Comissió, de 22 de juny de 2017, que renova l'aprovació de la substància activa àcid benzoic d'acord amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L162, 23.06.2017. pp 27-31.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1114 de la Comissió, de 22 de juny de 2017, que renova l'aprovació de la substància activa pendimetalina, com a candidata a la substitució, de conformitat amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L162, 23.06.2017. pp 32-37.

Reglament d'Execució (UE) 2017/1115 de la Comissió, de 22 de juny de 2017, que renova l'aprovació de la substància activa propoxicarbazona d'acord amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L162, 23.06.2017. pp 38-42.

Decisió del Comité Mixt de l'EEE n.o 257/2015, de 30 d'octubre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1046](Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L161, 22.06.2017. Pp 39.

Decisió del Comité Mixt de l'EEE n.o 258/2015, de 30 d'octubre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1047]. Diario Oficial de la Unión Europea , L161, 22.06.2017. Pp 40.

Decisió del Comité Mixt de l'EEE n.o 259/2015, de 30 d'octubre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1048]. Diario Oficial de la Unión Europea , L161, 22.06.2017. Pp 41.

Decisió del Comité Mixt de l'EEE n.o 261/2015, de 30 d'octubre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1050]. Diario Oficial de la Unión Europea , L161, 22.06.2017. Pp 43.

Decisió del Comité Mixt de l'EEE n.o 262/2015, de 30 d'octubre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1051]. Diario Oficial de la Unión Europea , L161, 22.06.2017. Pp 44.

Decisió del Comité Mixt de l'EEE n.o 263/2015, de 30 d'octubre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1052]. Diario Oficial de la Unión Europea , L161, 22.06.2017. Pp 45.

Decisió del Comité Mixt de l'EEE n.o 264/2015, de 30 d'octubre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1053]. Diario Oficial de la Unión Europea , L161, 22.06.2017. Pp 46.

Decisió del Comité Mixt de l'EEE n.o 265/2015, de 30 d'octubre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1054]. Diario Oficial de la Unión Europea , L161, 22.06.2017. Pp 48.

Decisió del Comité Mixt de l'EEE n.o 266/2015, de 30 d'octubre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/1055]. Diario Oficial de la Unión Europea , L161, 22.06.2017. Pp 51.

Reglament (UE) 2017/1000 de la Comissió, de 13 de juny de 2017, que modifica, pel que fa a l'àcid perfluorooctanoico (PFOA), les seues sals i les substàncies afins al PFOA, l'annex XVII del Reglament (CE) n.o 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) ( 1 ). Diario Oficial de la Unión Europea, L150, 14.06.2017. pp 14-18. 

Reglament (UE) 2017/999 de la Comissió, de 13 de juny de 2017, pel qual es modifica l'annex XIV del Reglament (CE) n.o 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) ( 1 ). Diario Oficial de la Unión Europea, L150, 14.06.2017. pp 07-13. 

Reglament d'Execució (UE) 2017/856 de la Comissió, de 18 de maig de 2017, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 pel que fa a les condicions d'aprovació de la substància activa fluroxipir ( 1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L128, 2017.05.19. pp 14-16.

 
Reglament d'Execució (UE) 2017/855 de la Comissió, de 18 de maig de 2017, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 quant a les condicions d'aprovació de la substància activa diflubenzurón ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L128, 19.05.2017. pp 10-13.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/843 de la Comissió, de 17 de maig de 2017, pel qual s'aprova la substància activa Beauveria bassiana cep NPP111B005 conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L125, 18.05.2017. pp 21-24.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/842 de la Comissió, de 17 de maig de 2017, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa de baix risc Coniothyrium minitans (cep AMB/M/91-08), conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L125, 18.05.2017. pp 16-18.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/841 de la Comissió, de 17 de maig de 2017, que modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 pel que fa a l'ampliació dels períodes d'aprovació de les substàncies actives alfa-cipermetrina, Ampelomyces quisqualis, cep: aq 10, benalaxil, bentazona, bifenazato, bromoxinil, carfentrazona-etil, clorprofam, ciazofamida, desmedifam, dicuat, DPX KE 459 (flupirsulfurón-metil), etoxazol, famoxadona, fenamidona, flumioxazina, foramsulfurón, Gliocladium catenulatum, cep: j1446, imazamox, imazosulfurón, isoxaflutol, laminarina, metalaxilo-m, metoxifenozida, milbemectina, oxasulfurón, pendimetalina, fenmedifam, pimetrozina, s-metolacloro i trifloxistrobina ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L125, 18.05.2017. pp 12-15.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/840 de la Comissió, de 17 de maig de 2017, pel qual s'estableix la no aprovació de la substància activa ortosulfamurón, de conformitat amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L125, 18.05.2017. pp 10-11.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/831 de la Comissió, de 16 de maig de 2017, pel qual s'aprova la substància activa Beauveria bassiana cep 147 conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L124, 17.05.2017. pp 27-30.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/806 de la Comissió, d'11 de maig de 2017, pel qual s'aprova la substància activa Bacillus amyloliquefaciens, cep FZB24, conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L121, 12.05.2017. pp 31-34.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/805 de la Comissió, d'11 de maig de 2017, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa flazasulfurón conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L121, 12.05.2017. pp 26-30.
 
Decisió d'Execució (UE) 2017/802 de la Comissió, de 10 de maig de 2017, per la qual no s'aprova el PHMB (1600; 1.8) com a substància activa existent en biocidas del tipus de producte 5 ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L120, 11.05.2017. pp 29-30.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/796 de la Comissió, de 10 de maig de 2017, pel qual s'aprova l'ús de la diclofluanida com a substància activa existent en biocidas del tipus de producte 21 ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L120, 11.05.2017. pp 13-16.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/795 de la Comissió, de 10 de maig de 2017, pel qual s'aprova l'ús del diòxid de silici pirógeno sintètic amorf, nano, tractat en superfície, com a substància activa existent en biocidas del tipus de producte 18 ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L120, 11.05.2017. pp 10-11.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/794 de la Comissió, de 10 de maig de 2017, pel qual s'aprova l'ús de diòxid de silici/terra de diatomeas com a substància activa existent en biocidas del tipus de producte 18 ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L120, 11.05.2017. pp 7-9.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/781 de la Comissió, de 5 de maig de 2017, pel qual es retira l'aprovació de la substància activa metil-nonil-cetona, d'acord amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L118, 06.05.2017. pp 1-3.
 
Reglament (UE) 2017/776 de la Comissió, de 4 de maig de 2017, que modifica, a l'efecte de la seua adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) n.° 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L116, 05.05.2017. pp 01-16.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/755 de la Comissió, de 28 d'abril de 2017, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa mesosulfurón d'acord amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió (1) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L113, 29.04.2017. pp 35-39.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/753 de la Comissió, de 28 d'abril de 2017, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa cihalofop- butilo d'acord amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió (1) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L113, 29.04.2017. pp 24-27.
 
Reglament (UE) 2017/735 de la Comissió, de 14 de febrer de 2017, que modifica, amb vista a la seua adaptació al progrés tècnic, l'annex del Reglament (CE) n.o 440/2008, pel qual s'establixen mètodes d'assaig d'acord amb el Reglament (CE) n.o 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (1) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L112, 28.04.2017. pp 1-402.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/725 de la Comissió, de 24 d'abril de 2017, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa mesotriona d'acord amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió (1) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L107, 25.04.2017. pp 24-28.
 
Decisió del Comitè Mixt del EEE n.o 217/2015, de 25 de setembre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/524]. Diaro Oficial de la Unión Europea, L085, 30.03.2017. pp 38.

Decisió del Comitè Mixt del EEE n.o 215/2015, de 25 de setembre de 2015, per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2017/522]. Diaro Oficial de la Unión Europea, L085, 30.03.2017. pp 35.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/555 de la Comissió, de 24 de març de 2017, que modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de diverses substàncies actives incloses en la parteix B de l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 686/2012 (programa de renovació AIR IV) ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L080, 27.03.2017. pp 1-5.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/438 de la Comissió, de 13 de març de 2017, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 quant a les condicions d'aprovació de la substància activa abamectina ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L067, 14.03.2017. pp 67-69.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/428 de la Comissió, de 10 de març de 2017, pel qual s'aprova el carbó vegetal argilenc com a substància bàsica conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L066, 13.03.2017. pp 1-3.
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/419 de la Comissió, de 9 de març de 2017, pel qual s'aprova la substància bàsica Urtica spp. conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE).Diario Oficial de la Unión Europea, L064, 10.03.2017. pp 4-6. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/406 de la Comissió, de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la substància activa de baix risc virus del mosaic del cogombre, cep atenuat VX1, conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu
i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L063, 09.03.2017. pp 83-86. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/407 de la Comissió, de 8 de març de 2017, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa yodosulfurón conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L063, 09.03.2017. pp 87-90. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/408 de la Comissió, de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la substància activa de baix risc virus del mosaic del cogombre, cep atenuat VC1, conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 )(Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L063, 09.03.2017. pp 91-93. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/409 de la Comissió, de 8 de març de 2017, pel qual s'aprova la substància bàsica peròxid d'hidrogen conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 )(Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L063, 09.03.2017. pp 95-97.
 

Reglament d'Execució (UE) 2017/375 de la Comissió, de 2 de març de 2017, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa prosulfuràs com a candidata a la substitució, de conformitat amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ). (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea , L054, 06.03.2017. Pp 3-5. 

Reglament d'Execució (UE) 2017/377 de la Comissió, de 3 de març de 2017, pel qual s'establix la no aprovació de la substància activa Pseudozyma flocculosa, cep ATCC 64874, de conformitat amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris ( 1 ). (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea , L054, 06.03.2017. Pp 11-13.

Reglament d'Execució (UE) 2017/360 de la Comissió, de 28 de febrer de 2017, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 quant a les condicions d'aprovació de la substància activa buprofezina ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea , L054, 01.03.2017. Pp 11-13.

Reglament d'Execució (UE) 2017/359 de la Comissió, de 28 de febrer de 2017, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 quant a les condicions d'aprovació de la substància activa oxifluorfeno ( 1 )(Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea , L054, 01.03.2017. Pp 8-10.  

Reglament d'Execució (UE) 2017/358 de la Comissió, de 28 de febrer de 2017, pel qual es confirmen les condicions d'aprovació de la substància activa acrinatrina que figuren en el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 ( 1 ) (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea , L054, 01.03.2017. Pp 6-7.  

Reglament d'Execució (UE) 2017/357 de la Comissió, de 28 de febrer de 2017, pel qual s'establix la no aprovació de la substància activa ciclaniliprol, de conformitat amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris ( 1 ). (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea , L054, 01.03.2017. Pp 4-5.  

Reglament d'Execució (UE) 2017/239 de la Comissió, de 10 de febrer de 2017, pel qual s'aprova la substància activa oxatiapiprolina, conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ). (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L036, 13.02.2017. pp 39-42.  
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/240 de la Comissió, de 10 de febrer de 2017, pel qual s'estableix la no aprovació de l'oli essencial de Satureja montana L. com a substància bàsica de conformitat amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris ( 1 ). (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L036, 13.02.2017. pp 43-44.  
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/241 de la Comissió, de 10 de febrer de 2017, pel qual s'estableix la no aprovació de l'oli essencial de Origanum vulgare L. com a substància bàsica de conformitat amb el Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris ( 1 ). (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L036, 13.02.2017. pp 45-46.  
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/243 de la Comissió, de 10 de febrer de 2017, que modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 686/2012 quant a l'Estat membre coponente per a la substància activa metaldehído ( 1 ). (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L036, 13.02.2017. pp 53.  
 
Reglament d'Execució (UE) 2017/244 de la Comissió, de 10 de febrer de 2017, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa linurón conformement al que es disposa en el Reglament (CE) n.° 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.° 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L036, 13.02.2017. pp 54-56. 
 

Reglament (UE) 2017/227 de la Comissió, de 9 de febrer de 2017, que modifica, pel que fa al bis(pentabromofenil)èter, l'annex XVII del Reglament (CE) n.o 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) ( 1 ). (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L035, 10.02.2017. pp 6-9. 

Reglament d'Execució (UE) 2017/195 de la Comissió, de 3 de febrer de 2017, que modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de diverses substàncies actives incloses en la parteix B de l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 686/2012 (programa de renovació AIR IV) ( 1 ). (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L031, 01.02.2017. pp 21-31. 

Reglament d'Execució (UE) 2017/157 de la Comissió, de 30 de gener de 2017, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa tiabendazol conformement al Reglament (CE) n.o 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 de la Comissió ( 1 ).(Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L025, 31.01.2017. pp 5-9. 

Correcció d'errors del Reglament (CE) núm. o 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i barreges, i pel qual es modifiquen i deroguen les directives 67/548 / CEE i 1999/45 / CE i es modifica el Reglament (CE) núm. o 1907/2006 (DO L 353 de 31.12.2008) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L349, 2016.12.21. pp 1-8.

Decisió d'Execució (UE) 2016/2318 de la Comissió, de 16 de desembre de 2016, relativa a una excepció per part d'Espanya al reconeixement mutu de les autoritzacions dels biocides que contenen brodifacum, conformement a l'article 37 del Reglament (UE) n.o 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el número C(2016) 8414] (Text pertinent a l'efecte del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L345, 20.12.2016. pp 72-73.

Reglament d'Execució (UE) 2016/2288 de la Comissió, de 16 de desembre de 2016, pel qual s'aprova l'ús del butóxido de piperonilo com a substància activa existent en biocidas del tipus de producte 18 ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L344, 17.12.2016. pp 65-67. 

Reglament d'Execució (UE) 2016/2289 de la Comissió
, de 16 de desembre de 2016, pel qual s'aprova la epsilon-Momfluorotrina com a substància activa en biocidas del tipus de producte 18 ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L344, 17.12.2016. pp 68-70. 

Reglament d'Execució (UE) 2016/2290 de la Comissió
, de 16 de desembre de 2016, pel qual s'aprova l'ús de l'àcid peracético com a substància activa existent en biocidas dels tipus de producte 11 i 12 ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L344, 17.12.2016. pp 71-73. 

Reglament d'Execució (UE) 2016/2291 de la Comissió, de 16 de desembre de 2016, pel qual s'aprova l'àcid làctic L(+) com a substància activa per al seu ús en biocidas del tipus de producte 1 ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L344, 17.12.2016. pp 74-76.

Reglament (UE) 2016/2235 de la Comissió, de 12 de desembre de 2016, que modifica, pel que fa al bisfenol A, l'annex XVII del Reglament (CE) n.o 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L337, 13.12.2016. pp 3-5.

Reglament d'Execució (UE) 2016/2035 de la Comissió, de 21 de novembre de 2016, pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) n.o 540/2011 quant als períodes d'aprovació de les substàncies actives fipronil i maneb ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L314, 22.11.2016. pp 7-8.

Reglament d'Execució (UE) 2016/2016 de la Comissió, de 17 de novembre de 2016, pel qual es modifica el Reglament (UE) n.o 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives acetamiprid, àcid benzoico, flazasulfurón, mecoprop-p, mepanipirima, mesosulfurón, piraclostrobina, propiconazol, propineb, propizamida, propoxicarbazona, Pseudomonas chlororaphis, cep DT. 342, quinoxifeno, tiacloprid, tiram, ziram i zoxamida ( 1 ) (Text pertinent a l'efecte l'EEE).  (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L312, 18.11.2016. pp 21-23.

Decisió d'Execució (UE) 2016/1950 de la Comissió, de 4 de novembre de 2016, relativa a la no aprovació de determinades substàncies actives biocides de conformitat amb el Reglament (UE) no 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell (1 ). (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L299, 05.11.2016. pp 14-18. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1938 de la Comissió, de 4 de novembre de 2016, pel qual s'aprova l'ús de l'àcid cítric com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 2 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L300, 08.11.2016. pp 14-56.  
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1937 de la Comissió, de 4 de novembre de 2016, pel qual s'aprova l'ús de la ciflutrín com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 18 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L299, 05.11.2016. pp 51-53.  
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1936 de la Comissió, de 4 de novembre de 2016, pel qual s'aprova l'ús de l'òxid de calci (calç viva) com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 2 i 3 ( 1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L299, 05.11.2016. pp 48-50.  
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1935 de la Comissió, de 4 de novembre de 2016, pel qual s'aprova l'ús del dihidròxid de calci (calç hidratada) com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 2 i 3 ( 1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L299, 05.11.2016. pp 45-47.  
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1934 de la Comissió, de 4 de novembre de 2016, pel qual s'aprova l'ús del clorur de alquiltrimetilamonio de coco (ATMAC / TMAC) com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 8 ( 1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L299, 05.11.2016. pp 42-44.  
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1933 de la Comissió, de 4 de novembre de 2016, pel qual s'aprova l'ús del tetrahidróxido de calci i magnesi (calç dolomítica hidratada) com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 2 i 3 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L299, 05.11.2016. pp 39-41.  
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1932 de la Comissió, de 4 de novembre de 2016, pel qual s'aprova l'ús de l'òxid de calci i magnesi (calç viva dolomítica) com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 2 i 3 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L299, 05.11.2016. pp 36-38.  
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1931 de la Comissió, de 4 de novembre de 2016, pel qual s'aprova l'ús del clorocresol com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 13 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L299, 05.11.2016. pp 33-35. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1929 de la Comissió, de 4 de novembre de 2016, pel qual s'aprova l'ús de la substància activa Bacillus thuringiensis, subsp. kurstaki, serotip 3a3b, cep ABTS-351, per al seu ús en els biocides del tipus de producte 18 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).. Diario Oficial de la Unión Europea, L299, 05.11.2016. pp 26-28. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1930 de la Comissió, de 4 de novembre de 2016, pel qual s'aprova el clorocresol com a substància activa existent per al seu ús en biocides dels tipus de producte 1, 2, 3, 6 i 9 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L299, 05.11.2016. pp 29-32. 
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1826 de la Comissió, de 14 d'octubre de 2016, pel qual s'estableix la no aprovació de la substància activa triciclazol, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L279, 15.10.2016. pp 88-89.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1802 de la Comissió, d'11 d'octubre de 2016, que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 414/2013 de la Comissió, pel qual s'especifica un procediment per a l'autorització de uns mateixos biocides d'acord amb el Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L275, 12.10.2016. pp 34-36.
 
Decisió (UE) 2016/1795 del Consell, de 29 de setembre de 2016, per la qual s'estableix la posició que s'ha d'adoptar en nom de la Unió Europea en relació amb les esmenes als annexos de l'Acord europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per carretera (ADR) i al Reglament annex a l'Acord europeu relatiu al transport internacional de mercaderies perilloses per vies de navegació interior (ADN) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).  Diario Oficial de la Unión Europea, L274, 11.10.2016 pp 52-54.
 
Correcció d'errors del Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel qual es deroguen les directives 79/117 / CEE i 91 / 414 / CEE del Consell (DO l 309 de 24.11.2009) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L271, 6.10.2016. pp 14.
 
Reglament (UE) 2016/1718 de la Comissió, de 20 de setembre de 2016, pel qual es modifica el Reglament (UE) no 582/2011, pel que fa a les emissions dels vehicles pesants, pel que fa a les disposicions sobre assajos per mitjà de sistemes portàtils de mesura d'emissions (PEMS) i el procediment d'assaig de la durabilitat dels dispositius anticontaminants de recanvi (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L259, 27.9.2016. pp 1-41.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1429 de la Comissió, de 26 d'agost de 2016, pel qual s'aprova la substància activa Bacillus amyloliquefaciens, cep MBI 600, conformement al Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1)  (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L232, 2016.08.27. pp 1-5.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1426 de la Comissió, de 25 d'agost de 2016, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa etofumesato, conformement al Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell , relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L231, 2016.08.26. pp 34-38.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1425 de la Comissió, de 25 d'agost de 2016, pel qual s'aprova la substància activa isofetamida, conformement al Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1)  (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L231, 2016.08.26. pp 30-33.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1424 de la Comissió, de 25 d'agost de 2016, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa tifensulfuron-metil, de conformitat amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1)  (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L231, 2016.08.26. pp 25-29.
 
Reglament d'execució (UE) 2016/1423 de la Comissió, de 25 d'agost de 2016, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa picolinafeno, conformement al Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell , relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1)  (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L231, 2016.08.26. pp 20-24.
 
Reglament (UE) 2016/1179 de la Comissió, de 19 de juliol de 2016, que modifica, a efectes de la seva adaptació al progrés científic i tècnic, el Reglament (CE) no 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació , etiquetatge i envasat de substàncies i barreges (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L195, 20.7.2016. pp 11-25.
 
Correcció d'errors de la Directiva (UE) 2016/844 de la Comissió, de 27 de maig de 2016, per la qual es modifica la Directiva 2009/45 / CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre regles i normes de seguretat aplicables als vaixells de passatge (DO l 141 de 2016.05.28) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L193, 19.7.2016. pp 117-120.
 
Decisió d'Execució (UE) 2016/1174 de la Comissió, de 15 de juliol de 2016, relativa als termes i les condicions d'autorització d'un biocida que conté difenacoum remesos per Espanya de conformitat amb l'article 36 del Reglament (UE) no 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre C (2016) 4380] (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L193, 19.7.2016. pp 110-112.
 
Decisió d'Execució (UE) 2016/1115 de la Comissió, de 7 de juliol de 2016, per la qual s'estableix un format per a la presentació per l'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques d'informació sobre el funcionament dels procediments d'acord amb l' Reglament (UE) no 649/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'exportació i importació de productes químics perillosos [notificada amb el nombre C (2016) 4141] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diari Oficial de la Unió Europea, L186, 2016.09.07. pp 13-23.
 
Directiva (UE) 2016/1106 de la Comissió, de 7 de juliol de 2016, per la qual es modifica la Directiva 2006/126 / CE del Parlament Europeu i del Consell sobre el permís de conducció (1) (Text pertinent a l'efecte de l' EEE). Diari Oficial de la Unió Europea, L183, 2016.08.07. pp 59-63.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1094 de la Comissió, de 6 de juliol de 2016, pel qual s'aprova l'ús del coure, granulat, com a substància activa en biocides del tipus de producte 8 (1) (Text pertinent a l'efecte l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L182, 7.7.2016. pp 4-6.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1093 de la Comissió, de 6 de juliol de 2016, pel qual s'aprova l'ús del propionat de didecilmetilpoli (oxietil) amoni com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 8 (1) (Text pertinent a l' efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L182, 7.7.2016. pp 1-3.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1083 de la Comissió, de 5 de juliol de 2016, pel qual s'aprova la substància «Amines N-C10-16-alquiltrimetilendi-, productes de reacció amb àcid cloroacètic» com a substància activa existent per al seu ús en biocides dels tipus de producte 2, 3 i 4 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea L180, 6.07.2016, pp 4-8.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1084 de la Comissió, de 5 de juliol de 2016, pel qual s'aprova l'ús de bifenil-2-ol com a substància activa existent en biocidies del tipus de producte 3 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea L180, 6.07.2016, pp 9-11.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1085 de la Comissió, de 5 de juliol de 2016, pel qual s'aprova l'ús de Bacillus amyloliquefaciens, cep ISB06, com a substància activa existent en biocidies del tipus de producte 3 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea L180, 6.07.2016, pp 12-14.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1086 de la Comissió, de 5 de juliol de 2016, pel qual s'aprova l'ús del 2-bromo-2-(bromometil) pentanodinitrilo (DBDCB) com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 6 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea L180, 6.07.2016, pp 15-17.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1087 de la Comissió, de 5 de juliol de 2016, pel qual s'aprova l'ús de la tolifluanida com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 7 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea L180, 6.07.2016, pp 18-20.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1088 de la Comissió, de 5 de juliol de 2016, pel qual s'aprova l'ús de flocs de coure (recoberts amb àcid alifàtic) com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 21 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea L180, 6.07.2016, pp 21-24.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1089 de la Comissió, de 5 de juliol de 2016, pel qual s'aprova l'ús de l'òxid de dicobre com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 21 (1) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea L180, 6.07.2016, pp 25-28.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/1068 de la Comissió, d'1 de juliol de 2016, pel qual s'aprova l'ús de N-ciclopropil-1,3,5-triazina-2,4,6-triamina (ciromazina) com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 18. (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).  Diario Oficial de la Unión Europea L178, 2.07.2016, pp 13-15.
 
Reglament (UE) 2016/1005 de la Comissió de 22 de juny de 2016 que modifica, pel que fa a les fibres d'amiant (crisotilo), l'annex XVII del Reglament (CE) núm 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). .  Diario Oficial de la Unión Europea L165, 23.06.2016, pp 4-7.
 

Reglament (UE) 2016/1017 de la Comissió, de 23 de juny de 2016 que modifica, pel que fa a les sals inorgàniques d'amoni, l'annex XVII del Reglament (CE) no 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L166, 23.06.2016, pp 1-4.

Reglament d'execució (UE) 2016/1056 de la Comissió de 29 de juny de 2016 que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm 540/2011 pel que fa a l'ampliació del període d'aprovació de la substància activa glifosat (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L173, 2016.06.30, pp 52-54.
 
Reglament d'Execució (UE) 2016/952 de la Comissió, de 15 de juny de 2016, pel qual s'aprova la substància activa de baix risc Saccharomyces cerevisiae (cep LAS02) d'acord amb el Reglament (CE) no. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no. 540/2011 de la Comissió (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L159, 2016.06.16, pp 10-13.
 

Reglament d'execució (UE) 2016/950 de la Comissió de 15 juny 2016 pel qual es modifica el Reglament (UE) no 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives beta ciflutrín, carfentrazona-etil, Coniothyrium minitans (soca AMB / M / 91-08, DSM 9660), ciazofamida, 2,4-DB, deltametrina, dimetenamida-p, etofumesato, fenamidona, flufenacet, flurtamona, foramsulfurón, fostiazat, hidrazida maleica , imazamox, iprodiona, isoxaflutol, linuró, mesotriona, oxasulfurón, pendimetalina, picoxistrobina, siltiofam, trifloxistrobina i iodosulfuron (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L159, 2016.06.16, pp 3-4.

Reglament (UE) 2016/919 de la Comissió, de 27 de maig de 2016, sobre l'especificació tècnica d'interoperabilitat relativa als subsistemes de «control-comandament i senyalització» del sistema ferroviari de la Unió Europea (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L158, 2016.06.15, pp 1-79.

Reglament (UE) 2016/918 de la Comissió, de 19 de maig de 2016 que modifica, a efectes de la seva adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) no. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasat de substàncies i mescles. Diario Oficial de la Unión Europea, L156, 2016.06.14, pp 1-103.

Reglament (UE) 2016/912 de la Comissió, de 9 de juny de 2016, pel qual es corregeix el Reglament (UE) no 1303/2014 sobre l'especificació tècnica d'interoperabilitat relativa a la «seguretat en els túnels ferroviaris» del sistema ferroviari de la Unió Europea. Diario Oficial de la Unión Europea, L153, 2016.10.06, pp 28.

Decisió d'Execució (UE) 2016/904 de la Comissió, de 8 de juny de 2016, d'acord amb l'article 3, apartat 3, del Reglament (UE) no 528/2012 delarlamento Europeu i del Consell, sobre desinfectants de mans que continguin propan-2-ol. Diario Oficial de la Unión Europea, L152, 2016.09.06, pp 45-46.

Decisió d'Execució (UE) 2016/902 de la Comissió de 30 maig 2016 per la qual s'estableixen les conclusions sobre les millors tècniques disponibles (MTD) per als sistemes comuns de tractament i gestió d'aigües i gasos residuals en el sector químic d'acord amb la Directiva 2010/75 / UE del Parlament Europeu i del Consell [notificada amb el nombre C (2016) 3127] (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L152, 2016.09.06, pp 23-42.

Reglament d'Execució (UE) 2016/864 de la Comissió, de 31 de maig de 2016, relatiu a la no renovació de l'aprovació de la substància activa triasulfuron d'acord amb el que disposa el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1). Diario Oficial de la Unión Europea L141, 2016.05.28, pp 32-34.

Reglament (UE) 2016/863 de la Comissió, de 31 de maig de 2016, pel qual es modifiquen els annexos VII i VIII del Reglament (CE) no 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació , l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH) pel que fa a la corrosió o la irritació cutànies, les lesions o irritacions oculars greus i la toxicitat aguda (1).  Diario Oficial de la Unión Europea, L141, 2016.05.28, pp 27 -31.

Directiva (UE) 2016/844 de la Comissió, de 27 maig 2016 per la qual es modifica la Directiva 2009/45 / CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre regles i normes de seguretat aplicables als vaixells de passatge (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diari Oficial de la Unió Europea, L141, 2016.05.28, pp 51-65.

Reglament d'Execució (UE) 2016/672 de la Comissió, de 29 d'abril de 2016, pel qual s'aprova l'ús d'àcid peracètic com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (1).  Diario Oficial de la Unión Europea, L116, 30.4.2016. pp 3-7.

Reglament (UE) 2016/425 del Parlament Europeu i del Consell de 9 març 2016 relatiu als equips de protecció individual i pel qual es deroga la Directiva 89/686 / CEE del Consell (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L81, 31.3.2016. pp 51-98.

Reglament d'Execució (UE) 2016/389 de la Comissió, de 17 de març de 2016, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa acibenzolar-S-metil, de conformitat amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 (1).   Diario Oficial de la Unión Europea, L73, 18.3.2016. pp 77-80.

Reglament d'Execució (UE) 2016/370 de la Comissió, de 15 març 2016 pel qual s'aprova la substància activa pinoxaden, de conformitat amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió i es permet als Estats membres ampliar les autoritzacions provisionals concedides en relació amb aquesta substància activa (Text pertinent a l'efecte de l'EEE) . Diario Oficial de la Unión Europea, L71, 16.3.2016. pp 7-11.

Reglament d'Execució (UE) 2016/182 de la Comissió, d'11 de febrer de 2016, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa piraflufeno-etil, conformement al Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L37, 12.2.2016. pp 40-43.

Reglament d'Execució (UE) 2016/177 de la Comissió, de 10 de febrer de 2016, pel qual s'aprova la substància activa benzovindiflupir, com a candidata a la substitució, conformement al Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 (1).. Diario Oficial de la Unión Europea, L35, 11.2.2016. pp 1-5.

Reglament d'Execució (UE) 2016/147 de la Comissió, de 4 de febrer de 2016, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa iprovalicarbo, conformement al Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell , relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L30, 5.2.2016. pp 12-16.

Reglament d'Execució (UE) 2016/146 de la Comissió, de 4 de febrer de 2016, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa lambdacihalotrina com a candidata a la substitució, de conformitat amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 (1). .  Diario Oficial de la Unión Europea, L30, 5.2.2016. pp 7-11.

Reglament d'Execució (UE) 2016/139 de la Comissió, de 2 de febrer de 2016, pel qual es renova l'aprovació de la substància activa metsulfurón metil com a candidata a la substitució, de conformitat amb el Reglament (CE) no 1107 / 2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L27, 3.2.2016. pp 27-29.

Reglament d'Execució (UE) 2016/138 de la Comissió, de 2 de febrer de 2016, pel qual s'estableix la no aprovació de la substància activa 3-xen-2-ona, de conformitat amb el Reglament (CE) no 1107 / 2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L27, 3.2.2016. pp 5.

Decisió d'execució (UE) 2016/135 de la Comissió de 29 gener 2016 per la qual es retarda la data d'expiració de l'aprovació del flocumafeno, el brodifacum i la warfarina per al seu ús en biocides del tipus de producte 14 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).  Diario Oficial de la Unión Europea, L25, 2.2.2016. pp 65-66.

Reglament d'execució (UE) 2016/131 de la Comissió de 1 de febrer de 2016 pel qual s'aprova la C (M) ET / MIT (3: 1) com a substància activa existent per al seu ús en biocides dels tipus de producte 2, 4, 6, 11, 12 i 13 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE).  Diario Oficial de la Unión Europea, L25, 2.2.2016. pp 48-55.

Reglament d'Execució (UE) 2016/125 de la Comissió de 29 gener 2016 pel qual s'aprova l'ús de PHMB (1600; 1.8) com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 2, 3 i 11 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L24, 30.01.2016. pp 6.

Reglament d'Execució (UE) 2016/124 de la Comissió de 29 gener 2016 pel qual s'aprova l'ús del PHMB (1600; 1.8) com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 4 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE ).  Diario Oficial de la Unión Europea, L24, 30.01.2016. pp 1.

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació del Reglament (CE) nº 1907/2006 del parlament Europeu i del Consell relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). (Publicació de títols i referències de normes armonizadas conformi a l'entrada 27 de l'annex XVII del Reglament REACH). (Text pertinent a l'efecte de l'EEE) (2016 / C 014/04).  Diario Oficial de la Unión Europea, C14, 15.01.2016. pp 110.

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 2006/42 / CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa). (Publicació de títols i referències de normes armonizadas conformi a la legislació sobre harmonització de la Unió). (Text pertinent a les fins de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, C14, 15.01.2016. pp 1-99. 

Reglament (UE) 2016/26 de la Comissió de 13 de gener de 2016 que modifica pel que fa els etoxilats de nonilfenol , l'annex XVII del Reglament ( CE ) no 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell , Relatiu al registre, la evaluation , l'autorització i la restriccion de les substàncies i mescles químiques ( REACH ) ( Text Pertiente 1 : efecte de l'EEE ) . Diario Oficial de la Unión Europea , L 9 de 2016.01.14 . pp 1 .

Decisió d'Execució (UE) 2015/2181 de la Comissió, de 24 novembre 2015 relativa a la publicació amb una restricció en el Diari Oficial de la Unió Europea de la referència de la norma EN 795: 2012 «Equips de protecció individual contra caigudes. Dispositius d'anclatge »en virtut del Reglament (UE) no 1025/2012 del Parlament Europeu i del Consell (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L 309, 26.11.2015. pp 10-12. 

Reglament d'execució (UE) 2015/1982 de la Comissió, de 4 novembre 2015 pel qual s'aprova l'ús de hexaflumurón com substància activa existent en biocides del tipus de producte 18 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diari Oficial de la Unió Europea, L 289, 2015.05.11. pp 13-15.

Reglament d'Execució (UE) 2015/1981 de la Comissió, de 4 novembre 2015 pel qual s'aprova l'ús del formaldehid alliberat de la N, N-Metilen-bismorfolina com a substància activa existent en biocides dels tipus de productes 6 i 13 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diari Oficial de la Unió Europea, L 289, 2015.05.11. pp 9-12.

Reglament d'Execució (UE) 2015/1885 de la Comissió, de 20 octubre 2015 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) no. 540/2011 és el que fa a la pròrroga dels períodes d'aprobacion de les substàncies actives 2,4-D, acibenzolar-S-metil, amitrol, bentazona, cihalofop-butil, dicuat, esfenvalerato, famoxadona, flumioxazina, DPX KE 459 (flupirsulfurónmetilo), glifosat, iprovalicarbo, isoproturon, lambdacihalotrina, metalaxilo-M, metsulfurón metil , picolinafeno, prosulfuron, pimetrozina, piraflufeno-etil, tiabendazol, tifensulfuron-metil i triasulfuron (Text pertinent a efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L 276, 2015.10.21. pp 48-49.

Reglament d'Execució (UE) 2015/1759 de la Comissió, de 28 setembre 2015 pel qual s'aprova l'ús del glutaraldehid com substància activa en biocides dels tipus de producte 2, 3, 4, 6, 11 i 12 (text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L 257, 2015.02.10. pp 19-26.

 

Reglament d'Execució (UE) 2015/1758 de la Comissió, de 28 setembre 2015 pel qual s'aprova l'ús del folpet com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 7 i 9 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE) . Diario Oficial de la Unión Europea, L 257, 2015.02.10. pp 15-18.

Reglament d'Execució (UE) 2015/1757 de la Comissió, de 28 setembre 2015 pel qual s'aprova l'ús del folpet com a substància activa en biocides del tipus de producte 6 (Text pertinent a l'efecte de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L 257, 2015.02.10. pp 12-14.

Decisió d'Execució (UE) 2015/1751 de la Comissió, de 29 setembre 2015 relativa als termes i condicions d'autorització d'un que conté bromadiolona remesos pel Regne Unit de conformitat amb l'article 36 del Reglament (UE) no 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell. Diari Oficial de la Unió Europea, L 256, 2015.01.10. pp 15-16.

Reglament d'Execució (UE) 2015/1731 de la Comissió, de 28 de setembre de 2015, pel qual s'aprova l'ús de la medetomidina com substància activa en biocides del tipus de producte 21 (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L 252, 2015.09.29. pp 33-36.

Reglament d'Execució (UE) 2015/1730 de la Comissió, de 28 de setembre de 2015, pel qual s'aprova l'ús del peròxid d'hidrogen com a substància activa existent en biocides dels tipus de producte 1, 2, 3, 4, 5 i 6 (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L 252, 2015.09.29. pp 27-32.

Reglament d'Execució (UE) 2015/1729 de la Comissió, de 28 de setembre de 2015, pel qual s'aprova l'ús del sorbat de potassi com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 8 (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L 252, 2015.09.29. pp 24-26.
 

Reglament d'Execució (UE) 2015/1728 de la Comissió, de 28 de setembre de 2015, pel qual s'aprova l'ús de IPBC com substància activa existent en biocides del tipus de producte 13. Diario Oficial de la Unión Europea, L 252 , 2015.09.29. pp 21-23.

Reglament d'Execució (UE) 2015/1727 de la Comissió, de 28 de setembre de 2015, pel qual s'aprova l'ús de 5-clor-2- (4-clorofenoxi) fenol com a substància activa existent en biocides dels tipus de productes 1, 2 i 4 (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L 252, 2015.09.29. pp 14-16.

Reglament de Ejeccució (UE) 2015/1609 de la Comisió, de 24 de setembre de 2015, per el qual s'aprova l'ús del propiconazol com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 7 (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L 249, 25.09.2015. pp 17-19.

Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1610 de la Comissió, de 24 de setembre de 2015, pel qual s'aprova l'ús de Pythium oligandrum, cep M1, com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 10 (1). Diario Oficial de la Unión Europea, L 249, 25.09.2015. pp 20-21.

Reglament d'Execució (UE) 2015/1397 de la Comissió de 14 d'agost de 2015 per el qual es renova l'aprovació de la substància activa florasulam d'acord al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 216, 15.08.2015, pp. 3-6.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1392 de la Comissió de 13 de agosto de 2015 per el qual es renova l'aprovació de la substància bàsica fructosa d'acord al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 215, 14.08.2015, pp. 34-37.
 
Dictamen del Comité Econòmic i Social Europeu sobre «Erradicar el amiant a la UE» (2015/C 251/03). Diario Oficial de la Unión Europea, C 251, 31.07.2015, pp.13-18.
 
DECISIÓ DEL COMITÉ MIXT DE L'EEE No 182/2014 de 25 de setembre de 2014 per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2015/1250]. Diario Oficial de la Unión Europea, L 202, 30.07.2015, p. 33.
 
DECISIÓ DEL COMITÉ MIXT DE L'EEE No 183/2014 de 25 de setembre de 2014 per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, norms, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2015/1251]. Diario Oficial de la Unión Europea, L 202, 30.07.2015, p. 34.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1295 de la Comissió de 27 de juliol de 2015 por el que se aprueba la sustancia activa sulfoxaflor, con arreglo al Reglamento (CE) núm. 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial de la Unión Europea, L 199, 29.07.2015. pp. 8-11
 
REGLAMENT (UE) 2015/1221 de la Comissió de 24 de juliol de 2015 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, a l'efecte de la seua adaptació al progrés tècnic i científic. Diario Oficial de la Unión Europea, L 197, 25.07.2015. pp. 10-23
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1201 de la Comissió de 22 de juliol de 2015 pel qual es renova l'aprovació de la substància activa fenhexamida, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 195, 23.07.2015, pp. 37- 40.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1191 de la Comissió de 20 de juliol de 2015 pel qual s'establix la no aprovació d'Artemisia vulgaris L. com a substància bàsica, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris. Diario Oficial de la Unión Europea, L 193, 21.07.2015, pp. 122-123
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1192 de la Comissió de 20 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la substància activa «mezcla de terpenoides QRD 460», d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 193, 21.07.2015. pp. 124- 127.
 
Decisió d'Execució (UE) 2015/1194 de la Comissió de 20 de juliol de 2015 relativa a la publicació amb una restricció en el Diari Oficial de la Unió Europea de la referència de la norma EN 12635:2002+A1:2008, sobre portes industrials, comercials, de garatge i portes grans, en virtut de la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea, L 193, 21.07.2015, pp. 130-132.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1176 de la Comissió de 17 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la substància activa virus del mosaic del cogombre, genotip CH2, cep 1906, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011. Diario Oficial de la Unió Europea, L 192, 18.07.2005, pp. 1-5.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1165 de la Comissió de 15 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la substància activa halauxifen-metilo, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unió Europea, L 188, 16.07.2015, pp. 30-33.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1166 de la Comissió de 15 de juliol de 2015 pel qual es renova l'aprovació de la substància activa «fosfato férrico» d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diari Oficial de la Unión Europea, L 188, 16.07.2015, pp. 34-36.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1154 de la Comissió de 14 de juliol de 2015 pel qual es renova l'aprovació de la substància activa sulfosulfurón, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011. Diario Oficial de la Unión Europea, L 187, 15.07.2015, pp. 18-21.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1136 de la Comissió de 13 de juliol de 2015 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 402/2013 relatiu a l'adopció d'un mètode comú de seguretat per a l'avaluació i valoració del risc. Diario Oficial de la Unión Europea, L 185, 14.07.2015, pp. 6-10.
 
DECISIÓ D'EXECUCIÓ (UE) 2015/1131 de la Comissió de 10 de juliol de 2015 que modifica la Decisió d'Execució 2013/505/UE, per la qual s'autoritza la mesura provisional presa per la República Francesa, de conformitat amb l'article 129 del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) , per a restringir l'ús de sals d'amoni en materials d'aïllament de buata de cel·lulosa [notificada amb el número C (2015) 4470]. Diario Oficial de la Unión Europea, L 184, 11.07.2015, pp. 20-21
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1115 de la Comissió de 9 de juliol de 2015 pel qual es renova l'aprovació de la substància activa piridato, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 182, 10.07.2015, pp. 22-.25
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1116 de la Comissió de 9 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la substància bàsica «lecitinas» d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 182, 10.07.2015, pp. 26.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1106 de la Comissió de 8 de juliol de 2015 pel qual es modifiquen els Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 i (UE) núm. 1037/2012 quant a les condicions d'aprovació de la substància activa «isopirazam». Diario Oficial de la Unión Europea, L 181, 09.07.2015, pp. 70-71.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1107 de la Comissió de 8 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la substància bàsica Salix spp cortex d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comisión.Diario Oficial de la Unió Europea, L 181, 09.07.2015, pp. 72-74.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1108 de la Comissió de 8 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la substància bàsica vinagre d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 181, 09.07.2015, pp. 75-77.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1397 de la Comissió de 14 d'agost de 2015 pel qual és renova l'aprovació de la substància activa florasulam d'acord arreglament al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i és modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 216, 15.08.2015, pp. 3-6.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1392 de la Comissió de 13 d'agost de 2015 per el qual s'aprova la substància bàsica fructosa d'acrod al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 215, 14.08.2015, pp. 34-37.
 
DECISIÓ DEL COMITÉ MIXT De l'EEE Núm. 182/2014 de 25 de setembre de 2014 per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2015/1250]. Diario Oficial de la Unión Europea, L 202, 30.07.2015, p. 33.
 
DECISIÓ DEL COMITÉ MIXT De l'EEE Núm. 183/2014 de 25 de setembre de 2014 per la qual es modifica l'annex II (Reglamentacions tècniques, normes, assajos i certificació) de l'Acord EEE [2015/1251]. Diario Oficial de la Unión Europea, L 202, 30.07.2015, p. 34.
 
Reglamento de Ejecución (UE) 2015/1295 de la Comisión de 27 de julio de 2015 por el que se aprueba la sustancia activa sulfoxaflor, con arreglo al Reglamento (CE) núm. 1107/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la comercialización de productos fitosanitarios, y se modifica el anexo del Reglamento de Ejecución (UE) núm. 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial de la Unión Europea, L 199, 29.07.2015. pp. 8-11
 
Reglament (UE) 2015/1221 de la Comissió de 24 de juliol de 2015 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, a l'efecte de la seua adaptació al progrés tècnic i científic. Diario Oficial de la Unión Europea, L 197, 25.07.2015. pp. 10-23.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1201 de la Comissió de 22 de juliol de 2015 pel qual es renova l'aprovació de la substància activa fenhexamida, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diari Oficial de la Unió Europea, L 195, 23.07.2015, pp. 37- 40."
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1191 de la Comissió de 20 de juliol de 2015 pel qual s'establix la no aprovació d'Artemisia vulgaris L. com a substància bàsica, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris. Diario Oficial de la Unión Europea, L 193, 21.07.2015, pp. 122-123.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1192 de la Comissió de 20 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la substància activa «mezcla de terpenoides QRD 460», d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unió nEuropea, L 193, 21.07.2015. pp. 124- 127.
 
Decisió d'Execució (UE) 2015/1194 de la Comissió de 20 de juliol de 2015 relativa a la publicació amb una restricció en el Diari Oficial de la Unió Europea de la referència de la norma EN 12635:2002+A1:2008, sobre portes industrials, comercials, de garatge i portes grans, en virtut de la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea, L 193, 21.07.2015, pp. 130-132.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1176 de la Comissió de 17 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la substància activa virus del mosaic del cogombre, genotip CH2, cep 1906, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011. Diario Oficial de la Unión Europea, L 192, 18.07.2005, pp. 1-5.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1165 de la Comissió de 15 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la substància activa halauxifen-metilo, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 188, 16.07.2015, pp. 30-33.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1166 de la Comissió de 15 de juliol de 2015 pel qual es renova l'aprovació de la substància activa «fosfato férrico» d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 188, 16.07.2015, pp. 34-36.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1154 de la Comissió de 14 de juliol de 2015 pel qual es renova l'aprovació de la substància activa sulfosulfurón, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011. Diario Oficial de la Unión Europea, L 187, 15.07.2015, pp. 18-21.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1136 de la Comissió de 13 de juliol de 2015 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 402/2013 relatiu a l'adopció d'un mètode comú de seguretat per a l'avaluació i valoració del risc. Diario Oficial de la Unión Europea, L 185, 14.07.2015, pp. 6-10.
 
DECISIÓ D'EXECUCIÓ (UE) 2015/1131 de la Comissió de 10 de juliol de 2015 que modifica la Decisió d'Execució 2013/505/UE, per la qual s'autoritza la mesura provisional presa per la República Francesa, de conformitat amb l'article 129 del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH) , per a restringir l'ús de sals d'amoni en materials d'aïllament de buata de cel·lulosa [notificada amb el número C (2015) 4470]. Diario Oficial de la Unión Europea, L 184, 11.07.2015, pp. 20-21.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1115 de la Comissió de 9 de juliol de 2015 pel qual es renova l'aprovació de la substància activa piridato, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 182, 10.07.2015, pp. 22-25 .
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1116 de la Comissió de 9 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la substància bàsica «lecitinas» d'acord amb el Reglament (CE) no 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) no 540/2011 de la Comissió. Diari Oficial de la Unió Europea, L 182, 10.07.2015, pp. 26
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1106 de la Comissió de 8 de juliol de 2015 pel qual es modifiquen els Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 i (UE) núm. 1037/2012 quant a les condicions d'aprovació de la substància activa «isopirazam». Diario Oficial de la Unión Europea, L 181, 09.07.2015, pp. 70-71.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1107 de la Comissió de 8 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la substància bàsica Salix spp cortex d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial de la Unión Europea, L 181, 09.07.2015, pp. 72-74.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/1108 de la Comissió de 8 de juliol de 2015 pel qual s'aprova la substància bàsica vinagre d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diari Oficial de la UnióN Europea, L 181, 09.07.2015, pp. 75-77.
 

Decisió d'Execució (UE) 2015/974 de la Comissió de 17 de juny de 2015 per la qual s'autoritza als Estats membres a aprovar determinades excepcions conforme a lo disposat en la Directiva 2008/68/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre el transport terrestre de mercaderies perilloses. Diario Oficial de la Unión Europea, L 157, 23.06.2015, pp. 53-95. 

Reglament d'Execució (UE) 2015/984 de la Comissió de 24 de juny de 2015 pel qual s'aprova l'ùs de la piritiona de coure com a substància activa existent en biocides del tipus de producte 21. Diario Oficial de la Unión Europea, L 159, 25.06.2015, pp. 43-45. 

Reglament d'Execució (UE) 2015/985 de la Comissió de 24 de juny de 2015 pel qual s'aprova l'ùs de la clotianidina com a substància activa existent en biocides del tipus de product 18. Diario Oficial de la Unión Europea, L 159, 25.06.2015, pp. 46-48.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/864 de la Comissió de 4 de juny de 2015 pel qual se modifica el Reglament (CE) núm. 340/2008 de la Comissió, relatiu a les taxes que han d'abonar-se a l'Agència Europea de Substàncies i Mescles Químiques d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i preparats químics (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 139, 05.06.2015, pp. 1-11.
 
Reglament (UE) 2015/830 de la Comissió de 28 de maig de 2015 pel qual es modifica el Reglament (CE) núm.1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 132, 29.05.2015, pp. 8-31.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/762 de la Comissió de 12 de maig de 2015 pel qual s'aprova la substància bàsica hidròxid de calci d'acord al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comisión. Diario Oficial de la Unión Europea, L 120, 13.05.2015, pp. 6-9.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/707 de la Comissió, de 30 d'abril de 2015, pel qual s'estrablix la no aprovació de l'extracte de'arrels de Rheum officinale com a substància bàsica, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris (Text pertinent als efectes de l'EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, L 113, 01.05.2015, pp. 44-45.

Decisió d'Execució (UE) 2015/655 de la Comissió de 23 d'abril de 2015 d'acord amb l'article 3, apartat 3, del Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, sobre una formulació a base de polidimetilsiloxano comercialitzada per a exterminar mosquits. Diario Oficial de la Unión Europea, L 107, 25.04.2015, p. 75.

Decisió d'Execució (UE) 2015/646 de la Comissió de 23 d'abril de 2015 d'acord amb l'article 3, apartat 3, del Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, sobre cultius de bacteries destinades a reduir la matèria orgànica i a ser comercialitzats amb esta finalitat. Diario Oficial de la Unión Europea, L 106, 24.04.2015, p. 79.

Reglament (UE) 2015/628 de la Comissió de 22 d'abril de 2015 pel qual es modifica, pel que fa al plom i els seus compostos, l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncies i mescles químiques (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 104, 23.04.2015, pp. 2-5.

Directiva (UE) 2015/559 de la Comissió de 9 d'abril de 2015, per la qual es modifica la Directiva 96/98/CE del Consell sobre equips marins. Diario Oficial de la Unión Europea, L 95, 10.04.2015, pp. 1-66.

Reglament d'Execució (UE) 2015/553 de la Comissió de 7 d'abril de 2015 pel qual s'aprova la substància activa cerevisane, d'acord al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 92, 08.04.2015, pp. 86-88.

Reglament d'Execució (UE) 2015/543 de la Comissió de 1 d'abril de 2015 pel qual s'aprova la substància activa COS-OGA, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 90, 02.04.2015, pp. 1-4.

Reglament d'Execució (UE) 2015/415 de la Comissió de 12 de març de 2015 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives etefon i fenamifos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 28-29.

Reglament d'Execució (UE) 2015/416 de la Comissió de 12 de març de 2015 pel qual s'aprova l'ús del dinotefurán com a  substància activa en biocides del tipus de producte 18. Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 30-32

Reglament d'Execució (UE) 2015/417 de la Comissió de 12 de març de 2015 pel qual s'aprova l'ús de Bacillus sphaericus 2362, serotipo H5a5b, cepa ABTS1743, com a substància activa en biocides del tipus de producte 18. Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 33-35.

Reglament d'Execució (UE) 2015/418 de la Comissió de 12 de març de 2015 que modifica el Reglament d'Execución (UE) núm. 540/2011 quant a les condicions d'aprovació de la substància activa acetat de Z-13-hexadecen-11-in-1-ilo. Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 36-38

Reglament d'Execució (UE) 2015/419 de la Comissió de 12 de març de 2015 pel qual s'aprova l'ús de la tolilfluanida com a substància activa en biocides del tipus de producte 21. Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 39-42.
 
Reglament d'Execució (UE) 2015/404 de la Comissió de 11 de març de 2015 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives beflubutamida, captan, dimetoato, dimetomorfo, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-metilo i propamocarb. Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 6-8.

Reglament d'Execució (UE) 2015/405 de la Comissió de 11 de març de 2015 pel qual s'aprova l'ús de la alfa-cipermetrina com a substància activa en biocides del tipus de producte 18. Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 9-11.

Reglament d'Execució (UE) 2015/406 de la Comissió de 11 de març de 2015 pel qual s'aprova l'ús de Bacillus thuringiensis, subsp. israelensis, serotipo H14, cepa SA3A, com a substancia activa per al seu ús en els biocides del tipus de producte 18. Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 12-14.

Reglament d'Execució (UE) 2015/407 de la Comissió de 11 de març de 2015 pel qual s'aprova l'ús del propan-2-ol com a substància activa en biocides dels tipus de producte 1, 2 y 4. Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 15-17.

Reglament d'Execució (UE) 2015/408 de la Comissió de 11 de març de 2015 que establix una llista de substàncies candidates a la substitució, en aplicació de l'article 80, apartado 7, del Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris. Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 18-22.

Decisió d'Execució (UE) 2015/411 de la Comissió de 11 de març de 2015 de conformitat amb l'article 3, apartat 3, del Reglament (UE) núm. 528/2012 del Parlament Europeu i del Consell, sobre aglutinants polimérics catiónics amb compostos de amoni cuaternari incorporats a pintures i revestiments. Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 30-31.

Reglament (UE) 2015/326 de la Comissió de 2 de març de 2015 pel qual es modifica, amb relació als hidrocarburs aromàtics policíclics i els ftalatos, l'annex XVII del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de les substàncias i mescles químiques (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, L 58, 03.03.2015, pp. 43-45.