Visualització de contingut web

Normativa bàsica en Prevenció de Riscos Laborals

Li presentem ací una selecció de la normativa bàsica d'aplicació en l'àmbit de la prevenció de riscos laborals a Espanya i la Comunitat Valenciana.

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. [Text consolidat amb modificacions incorporades]
 

NORMATIVA BÀSICA DE DESENROTLLAMENT DE LA LPRL

Reial Decret 1879/1996, de 2 d'agost, pel que es regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 487/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la manipulació manual de càrregues que comporte riscos, en particular dors lumbars, per als treballadors. 

Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. 

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. 

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 1216/1997, de 18 de juliol, pel que s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball a bord dels barcos de pesca. 

Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s'aproven les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres. 

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'establixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 1932/1998, d'11 de setembre, d'adaptació dels capítols III i V de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, a l'àmbit dels centres i establiments militars. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. 

Reial Decret 258/1999, de 12 de febrer, pel que s'establixen condicions mínimes sobre la protecció de la salut i l'assistència mèdica dels treballadors del mar. 

Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 614/2001, de 8 de juny, sobre disposicions mínimes per a la protecció de la salut i seguretat dels treballadors enfront del risc elèctric. 

Reial Decret 681/2003, de 12 de juny, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats d'atmosferes explosives en el lloc de treball. 

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenrotlla l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. 

Reial Decret 179/2005, de 18 de febrer, sobre prevenció de riscos laborals en la Guàrdia Civil. 

Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel que es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servici de prevenció alié. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 689/2005, de 10 de juny, pel que es modifica el Reglament de organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aprobat pel Reial Decret 138/2000, de 4 de febrer. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 1311/2005, de 4 de novembre, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors enfront dels riscos derivats o que puguen derivar-se de l'exposició a vibracions mecàniques. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 2/2006, de 16 de gener, pel que s'establixen normes sobre prevenció de riscos laborals en l'activitat dels funcionaris del Cos Nacional de Policia. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 286/2006, de 10 de març, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició al soroll. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Ordre INT/724/2006, de 10 de març, per la que es regulen els òrgans de prevenció de riscos laborals en la Guàrdia Civil.

Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. 

Orde TAS/3623/2006, de 28 de novembre, per la que es regulen les activitats preventives en l'àmbit de la Seguretat Social i el finançament de la Fundació per a la Prevenció de Riscos Laborals. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenrotlla la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. 

Reial Decret 1696/2007, de 14 de desembre, pel que es regulen els reconeixements mèdics d'embarcament marítim. 

Reial Decret 1755/2007, de 28 de desembre, de prevenció de riscos laborals del personal militar de les Forces Armades i de l'organització dels servicis de prevenció del Ministeri de Defensa. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Ordre DEF/3573/2008, de 3 de desembre, per la que s'establix l'estructura dels servicis de prevenció de riscos laborals en el Ministeri de Defensa.

Reial Decret 298/2009, de 6 de març, pel que es modifica el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció, en relació amb l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut en el treball de la treballadora embarassada, que haja donat a llum o en període de lactància.

Reial Decret 67/2010, de 29 de gener, d'adaptació de la legislació de Prevenció de Riscos Laborals a l'Administració General de l'Estat. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenrotlla la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'establixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció.

Reial Decret 486/2010, de 23 d'abril, sobre la protecció de la salut i la seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a radiacions òptiques artificials. 

Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, per la que es desenrotlla el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció, en allò que s'ha referit a l'acreditació d'entitats especialitzades com a servicis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per a realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Resolució de 5 de novembre del 2010, de la Direcció General d'Ordenació de la Seguretat Social, per la que es dicten instruccions a les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en relació amb l'aplicació de l'article 32 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en la redacció donada per la disposició final sexta de la Llei 32/2010, de 5 agost. 

Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel que s'establixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per a desenrotllar l'activitat sanitària dels servicis de prevenció.
Decret 74/2013, de 14 de juny, del Consell, pel qual es regula la Formació Professional Dual del sistema educatiu a la Comunitat Valenciana

Reial Decret 1084/2014, de 19 de desembre
, pel qual es modifica el Reial Decret 67/2010, de 29 de gener, d'adaptació de la legislació de Prevenció de Riscos Laborals a l'Administració General de l'Estat. Boletín Oficial del Estado, núm. 310, 24.12.2014, pp. 105095-105106
 

UNA ALTRA NORMATIVA BÀSICA D'APLICACIÓ EN PRL

LEGISLACIÓ NACIONAL

Reial Decret 413/1997, de 21 de març, sobre protecció operacional dels treballadors externs amb risc d'exposició a radiacions ionitzants per intervenció en zona controlada. Reial Decret 783/2001, de 6 de juliol, pel que s'aprova el Reglament sobre protecció sanitària contraradiacions ionitzants. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Ordre TAS/2926/2002, de 19 de novembre, per la que s'establixen nous models per a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seua transmissió per procediment electrònic. 

Resolució de 26 de novembre del 2002, de la Subsecretaria, per la que es regula la utilització del Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (Delt@) que possibilita la transmissió per procediment electrònic dels nous models per a la notificació d'accidents de treball, aprovats per l'Orde BIGÒRNIA/2926/2002, de 19 de novembre. 

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s'establixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Resolució de 17 de febrer del 2004, de la Secretaria d'Estat per a l'Administració Pública, per la que s'aprova i disposa la publicació del model de Sistema de Gestió de Prevenció de Riscos Laborals per a l'Administració General de l'Estat.

Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel que s'aprova el quadro de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'establixen criteris per a la seua notificació i registre. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per la que s'establix el model de part de malaltia professional, es dicten normes per a la seua elaboració i transmissió i es crea el corresponent fitxer de dades personals. 

Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball. 

Ordre PRE/1744/2010, de 30 de juny, per la que es regula el procediment de reconeixement, control i seguiment de les situacions d'incapacitat temporal, risc durant l'embaràs i risc durant la lactància natural en el Règim Especial de la Seguretat Social dels Funcionaris Civilsde l'Estat. 

Resolució de 28 de juliol del 2011, de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la que s'aprova i publica l'Acord de 27 de juliol del 2011 de la Mesa General de Negociació de l'Administració General de l'Estat sobre el Protocol d'actuació enfront de l'assetjament sexual i a l'assetjament per raó de sexe en l'àmbit de l'Administració General de l'Estat i dels Organismes Públics vinculats a ella. 
 

LEGISLACIÓ VALENCIANA

Orde de 20 de febrer de 1998, del conseller de Sanitat, per la que és desenrotllen les competències de l'autoritat sanitària a la Comunidad Valenciana establides en el Reglament dels Servicis de Prevenció aprobat pell Reial Decret 39/1997, de 17 de Gener. 

Decret 123/2001, de 10 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'administración de la Generalitat Valenciana i els seus organismes autónoms. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Orde d' 6 d'agost de 2001, del conseller de Sanitat per la qual s'estructura i organitza el Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Sanitari de la Generalitat Valenciana. 

Orde d' 1 de febrer de 2002, de la Conselleria de Justícia i Administracions Publiques, per la qual es desenrotlla l'estructura del Servici de Prevenció de Riscos Laborals dels sectors d'Administració Pública i Justícia. [Text derogat pel Decret 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)]

Orde de 18 de juny de 2002, de la Conselleria de Cultura i Educació per la qual es desenrotlla l'estructura del Servici de Prevenció de Riscos Laborals del Sector Docent. [Text derogat pel Decret 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)]

Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. [Text consolidad amb modificacions incorporades] 

Decret 106/2005, de 3 de juny, del Consell de la Generalitat, pel que és desenrotlla el procediment per a l'adaptació o canvi de lloc de treball del personal funcionari per motius de salut o especial sensibilitat als riscos laborals. 

Resolució de 23 de febrer de 2006, del conseller d'Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual s'ordena la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana de l'acord del Ple del Consell General de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball, pel que aprova el seureglament de règime intern. 

Decret 122/2006, de 8 de setembre, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional del Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT). [Text derogat pel Decret 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT)]

Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell, pel qual es crea el Registre Autonómic de Plans d'Autoprotecció.  [Text derogat pel DECRET 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana i es regula elRegistre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció.]

Decret 222/2009, de 11 de desembre, del Consell, pel qual s'aprova la Norma sobre Plans de Autoprotecció i Mesures de Emergència, que conté els requisits mínims que hauran de complir en la matèria els centres de treball de la Comunitat Valenciana on es presten servicis sanitaris. 

Orde 25/2010, de 17 de juny
, de la Conselleria de Economia, Hisenda i Ocupació, per la qual es creen els fitxers informatitzats de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. 

Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergèncias.

Orde 6/2012, de 19 d'abril, de la Conselleria de Sanitat, per la qual s'establix el procedimient de comunicació de sospites de malalties professionals en la Comunitat Valenciana, a través del Sistema d'Informació Sanitària i Vigilància Epidemiològica Laboral. 

Orde 27/2012 de 18 de juny, de la Conselleria de Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures de emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. 

Decret 109/2013, de 26 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) i se modifica el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual es va arpovar el Reglament dels Servicis de Prevenció de Riscos Laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms. 

DECRET 32/2014, de 14 de febrer, del Consell, pel qual s'aprova el Catàleg d'Activitats amb Risc de la Comunitat Valenciana i es regula el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció. 
 

ALTRA NORMATIVA D' INTERÉS

NORMATIVA NACIONAL

Llei 21/1992, de 16 de juliol, de Indústria. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 1993/1995, de 7 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre col·laboració de les Mútues d'Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 
Reial Decret 251/1997, de 21 de febrer, pel qual s'aprova el Reglament del Consell de Coordinació de la Seguretat Industrial.

Reial Decret 1566/1999, de 8 d'octubre, sobre els consellers de seguretat per al transport de mercaderies perilloses per carretera, per ferrocarril o per vía navegable. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 1836/1999, de 3 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament sobre instal·lacions nuclears i radiactives. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 1066/2001, de 28 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament que estableix condicions de protecció del domini públic radioelèctric, restriccions a les emisions radioelèctriques i mesures de protecció sanitaria en front a emisions radioelèctriques. [Text consolidat amb modificacioes incorporades] 

Reial Decret 1801/2003, de 26 de desembre, sobre seguretat general dels productes. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Orde APU/3554/2005, de 7 de novembre, per la qual es regula el procedimient per al reconeixement dels drets derivats de malaltia professional i d'accident en acte de servici en l'àmbit del mutualisme administratiu gestionat per MUFACE. 
Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontratació en el Sector de la Construcció. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 
 
Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel qual s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència. [Text consolidat amb modificacions incorporades]


Reial Decret 1644/2008, de 10 d'octubre, pel qual s'establixen les normes per a la comercialització i posada en servici de les màquines. 

Reial Decret 1308/2011, de 26 de setembre, sobre protecció física de les instal·lacions i els materials nuclears, i de les fonts radioactives. 
 

NORMATIVA VALENCIANA

Orde de 9 de desembre de 1987, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre mantenimient de subestacions elèctriques i centres de transformació. 

Orde de 31 de Gener de 1990, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, sobre mantenimient i inspecció periòdica d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència. 

Orde de 13 de maig de 1991, de la Conselleria d'Indústria, Comerç i Turisme, per la que es regula la inspecció periòdica d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència. 

Resolució de data 30 de juliol de 1991, del director general d'Indústria i Energia, per la qual s'aprova el Llibre Registre de manteniment d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència. 

Acord de 13 de març de 2001, del Govern Valencià, pel que es deixen sense efecte els acords de 20 de juny de 1988 i 7 de setembre de 1990, del Govern Valencià, d'adscripció a l'empresa pública Seguretat i Promoció Industrial Valenciana, SA, dels servicis d'inspecció periòdica d'aparells elevadors i d'instal·lacions elèctriques en els locals de pública concurrència, en el territori de la Comunitat Valenciana. 

Orde de 17 de maig de 2001, de la Conselleria d'Indústria i Comerç, per la qual s'establix el procediment d'actuació dels organismes de control en la realització de les inspeccions periòdiques d'ascensors i grues-torre en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 

Orde de 9 de maig de 2002, de la Conselleria d'Innovació i Competitivitat, per la qual s'establix el procediment d'actuació dels organismes de control en la realització de les inspeccions periòdiques d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència de la Comunitat Valenciana. 

Resolució de 11 de novembre de 2002, del director general d'Indústria i Energia, per qual s'establix en la Comunitat Valenciana, el model d'acta referent a les comprobacions bàsiques a realitzar en ocasió de les actuacions dels organismes de control en la realitzación de lesinspeccions periòdiques d'instal·lacions elèctriques en locals de pública concurrència. 

Decret 49/2011, de 6 de maig, del Consell, pel que s'aprova el Plan Especial davant del Risc d'Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses per carretera i Ferrocarril.