Visualització de contingut web

Mineria

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 1389/1997, de 5 de setembre, pel que s'aproven les disposicions mínimes destinades a protegir la seguretat i la salut dels treballadors en les activitats mineres. Boletín Oficial del Estado, núm. 240, 07.10.1997, pp. 29154-29164.

Resolució de 19 de desembre de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica la de 18 de novembre de 2010, per la qual s'aprova l'especificació tècnica 2010.01.01 "Inspecció de carregadores sobre rodes", de la instrucció tècnica complementària 02.2.01 "Posada en servei, manteniment, reparació i inspecció d'equips de treball" del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, aprovada per l'Ordre ITC / 1607/2009, de 9 de juny. Boletín Oficial del Estado, núm. 6, 07.01.2015, pp. 1754-1768.