Visualització de contingut web

Memòries de l'INVASSAT

Memòria d'activitats de l'INVASSAT corresponent a l'exercici 2017.

L'òrgan cientificotècnic de l'Administració de la Generalitat, l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) és l'instrument de desplegament i execució de les polítiques en matèria de prevenció de riscos laborals i salut laboral del Consell i assumeix, en aquest àmbit, les funcions que li assigna la Llei 2/2004 de 28 de maig (DOCV núm. 4765 d'1 de juny) que el va crear, i les contingudes en l'article 7.a) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (BOE núm. 269 de 10 de novembre). L'Institut es configura amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar per al compliment dels seus fins, i va començar el seu funcionament efectiu l'any 2007, la seua direcció ha elaborat, tal com consta en la seua pàgina web, les corresponents memòries d'activitat des del 2007 fins al 2015 i la que es presenta en aquesta introducció, de 2016, amb la finalitat d'informar amb plena transparència de les seues actuacions així com de complir les funcions que li són encomanades en l'art. 11.c) de la Llei 2/2004. Des de l'any 2012 l'INVASSAT té atribuïdes les competències corresponents als serveis de prevenció propis previstos en el Decret 123/2001, de 10 de juliol, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció de riscos laborals en l'àmbit de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms.