Visualització de contingut web

Màquines i ferramentes

NORMATIVA EUROPEA

Directiva 2014/68/UE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de maig de 2014 relativa a la armonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a pressió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 189, 27.06.2014, pp. 164-259
 

Dictamen del Comité Econòmic i Social Europeu sobre la proposta de Directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a l'harmonització de las legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a pressió (refosa). Diario Oficial de la Unión Europea, C 67, 06.03.2014, p. 101-103.

Decisió d'execució de la Comissió de 17 de desembre de 2014 relativa a la retirada del Diari Oficial de la Unió Europea de la referència de la norma EN 13525:2005+A2:2009, sobre picadores de fusta, de conformitat amb la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea, L 365, 19.12.2014, pp. 156-157.

Decisió de execució (UE) 2015/16 de la Comissió de 6 de gener de 2015 relativa a la publicació amb una restricció al Diari Oficial de la Unió Europea de la referència de la norma EN 1870-17:2012, sobre trossejadores manuals de tall horitzontal amb una unitat de serra, de conformitat amb la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell. Diario Oficial de la Uniópn Europea, L 3, 07.01.2015, pp. 61-63.

Decisió de execució (UE) 2015/27 de la Comissió de 7 de gener de 2015 relativa a la publicació amb una restricció al Diari Oficial de la Unió Europea de la referència de la norma EN 474-1:2006+A4:2013 sobre maquinària per a moviment de terres, en virtut de la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea, L 4, 08.01.2015, pp. 24-26.Decisió de la Comissió de 10 de febrer de 2014 relativa a la mesura, adoptada per Dinamarca de conformitat amb l'article 11 de la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, per la qual es prohibix un tipus de màquines polivalents per al moviment de terres.Diario Oficial de la Unión Europea, L 41, 12.02.2014, p. 20-21.

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 1999/5/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 9 de març de 1999, sobre equips radioelèctrics i equips terminals de telecomunicació i reconeixement mutu de la seua conformitat. Diario Oficial de la Unión Europea, C 297, 12.10.2013, p. 1. 

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 97/23/CE del Parlament Europeu i del Consell de 29 de maig de 1997 relativa a la aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió (Publicació de títols i referències de normes harmonitzades d'acord amb la legislació sobre harmonització de la Unió)(Text pertinent als efectes del EEE). Diario Oficial de la Unión Europea, C 22, 24.01.2014, p. 1-16.

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE (refosa). Diario Oficial de la Unión Europea, C 110, 11.04.2014, p. 4-76.

Correcció d'errors de la Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 2006/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16/CE. Diario Oficial de la Unión Europea, C 133, 01.05.2014, p. 12.
 

NORMATIVA ESPANOYLA

Reial Decret 1388/2011, de 14 d'octubre, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva 2010/35/UE del Parlament Europeu i del Consell de 16 de juny de 2010 sobre equips a pressió transportables i per la qual es deroguen les Directives 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE. Boletín Oficial del Estado, núm. 249, 15.10.2011. (Text consolidat).

Resolució de 27 de març de 2014, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual es publica la relació de normes harmonitzades en l'àmbit del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, pel qual es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva 97/23/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de maig, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre equips a pressió. Boletín Oficial del Estado, núm. 88, 11.04.2014, p. 30396-30424.

Resolució de 19 de desembre de 2014, de la Direcció General de Política Energètica i Mines, per la qual es modifica la de 18 de novembre de 2010, per la qual s'aprova l'especificació tècnica 2010.01.01 "Inspecció de carregadores sobre rodes", de la instrucció tècnica complementària 02.2.01 "Posada en servei, manteniment, reparació i inspecció d'equips de treball" del Reglament general de normes bàsiques de seguretat minera, aprovada per l'Ordre ITC / 1607/2009, de 9 de juny. Boletín Oficial del Estado, núm. 6, 07.01.2015, pp. 1754-1768. 
 

CONSULTE A MÉS

Biblioteca Digital - Màquines i ferramentes, del INVASSAT.