Visualització de contingut web

Locals i instal·lacions

NORMATIVA EUROPEA

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 95/16/CE del Parlament Europeu i del Consell, sobre l'aproximació de les legislacions dels Estats Membres relatives als ascensors. Diario Oficial de la Unión Europea, C 265, 14.09.2013, p. 12-14. 

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 95/16/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 1995, sobre l'aproximació de les legislacions dels Estats membres relatives als ascensors. Diario Oficial de la Unión Europea, C 323, 08.11.2013, p. 1-3.

Directiva 2014/33/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'ascensors i components de seguretat per a ascensors. Diario Oficial de la Unión Europea, L 96, 29.03.2014, p. 251-308.

Directiva 2014/35/UE del Parlameno Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre l'harmonitzación de les legislacions dels Estats membres en materia de comercialitzación de material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinat límits de tensió (refosa). Diario Oficial de la Unión Europea, L 96, 29.03.2014, p. 357.

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 95/16/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 de juny de 1995, sobre l'aproximació de les legislacions dels Estats Membres relatives als ascensors (Publicació de títols i referències de normes harmonitzades conforme a la legislació sobre harmonització de la Unió.) Diario Oficial de la Unión Europea, C 110, 11.04.2014, p. 105-107.
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 3275/1982, de 12 de novembre, sobre condicions tècniques i garanties de seguretat en centrals elèctriques i centres de transformació. Boletín Oficial del Estado, núm. 288, 01.12.1982, p. 33063-33065.

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Boletín Oficial del Estado, núm. 298, 14.12.1993, p. 35159-35168. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 97, 23.04.1997, p. 12911-12918.

Reial Decret 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball, traslladant la Directiva 89/654/CEE, de 30 de novembre. Boletín Oficial del Estado, núm. 97, 23.04.1997, p. 12918-12926.

Reial Decret 1314/1997, d'1 d'agost, pel que es dicten les disposicions d'aplicació de la Directiva del Parlament Europeu i del Consell 95/16/CE, sobre ascensors. Boletín Oficial del Estado, núm. 234, 30.09.1997, p. 28451-28467.[Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 138/2011, de 4 de febrer, pel que s'aproven el Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècniques complementàries. Boletín Oficial del Estado, núm. 57, 08.03.2011, p. 25817-26011.

Resolució d'1 de març del 2012, per la que s'amplia la relació de refrigerants autoritzats pel Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècniques complementàries. Boletín Oficial del Estado, núm. 68, 26.03.2012, p. 24902-24904.

Resolució de 16 d'abril del 2012, per la que s'amplia la relació de refrigerants autoritzats pel Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques i les seues instruccions tècnica complementàries. Boletín Oficial del Estado, núm. 105, 02.05.2012, p. 33237-33238. 

Resolució de 18 de setembre de 2014, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual s'amplía i modifica la relació de refrigerants autoritzats pel Reglament de seguretat per a instal.lacions frigorífiques. Boletín Oficial del Estado, núm. 240, 03.10.2014, pp. 78948-78951.

Correcció d'errors del Reial Decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i instruccions tècniques del Reglament d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis, aprovat per Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol. Boletín Oficial del Estado, núm. 213, 05.09.2013, p. 64269-64269.

Reial Decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'extablixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines. Boletín Oficial del Estado, núm. 244, 11.10.2013, p. 83123-83135. 

Resolució de 30 de setembre de 2013, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual s'amplia la relació de refrigerants autoritzats pel Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques. Boletín Oficial del Estado, núm. 246, 14.10.2013, p. 83631-83633.

Resolució d'11 de març de 2014, de la Direcció General d'Indústria i de la Xicoteta i Mitjana Empresa, per la qual s'amplia i modifica la relació de refrigerants autoritzats pel Reglament de seguretat per a instal·lacions frigorífiques. Boletín Oficial del Estado, núm. 80, 02.04.2014, p. 28289-28292.


CONSULTE A MÉS