Visualització de contingut web

Incendis i explosions

NORMATIVA EUROPEA

Directiva 2014/34/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 sobre l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en materia d'aparells i sistemes de protecció per a ús en atmósferes potencialment explosives (refosa). Diario Oficial de la Unión Europea, L 96, 29.03.2014, p. 309.

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 94/9/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de març de 1994, relativa a l'aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives. Diario Oficial de la Unión Europea, C 319, 05.11.2013, pp. 6-14.

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 94/9/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de març de 1994, relativa a la aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmósferes potencialment explosives. Diario Oficial de la Unión Europea, C 76, 14.03.2014, p. 30.

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 94/9/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de març de 1994, relativa a la aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre els aparells i sistemes de protecció per a ús en atmósferes potencialment explosives. Diario Oficial de la Unión Europea, C 445, 12.12.2014, pp. 5-16.
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis. Boletín Oficial del Estado, núm. 298, 14.12.1993, pp. 35159-35168. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de seguretat contra incendis en els establiments industrials. Boletín Oficial del Estado, núm. 303, 17.12.2004, pp. 41194-41255. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 563/2010, de 7 de maig, pel que s'aprova el Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria. Boletín Oficial del Estado, núm. 113, 08.05.2010, pp. 40832-41030.

Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la clasificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seues propietats de reacció i de resistència enfront al foc. Boletín Oficial del Estado, núm. 281, 23.11.2013, pp. 93492-93527. 

Reial Decret 893/2013, de 15 de novembre, pel qual s'aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil d'emergència per incendis forestals. Boletín Oficial del Estado, núm. 293, 07.12.2013, pp. 97616-97638.

Orde PRE/647/2014, de 25 d'abril, per la qual es modifica la Instrucció Tècnica Complementària nombre 2, "Requisits essencials de seguretat d'artificis pirotècnics, altres articles pirotècnics i dispositius d'ignición", del Reglament d'articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat per Reial Decret 563/2010, de 7 de maig. Boletín Oficial del Estado, núm. 101, 26.04.2014, pp. 33027-33028.
 

NORMATIVA VALENCIANA

Decret 182/2013, de 29 de novembre, del Consell, pel qual s'establixen les condicions i els requisits per a l'acreditació dels bombers voluntaris i bombers d'empresa. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6405, 02.12.2013, pp. 34661-34665 
 

CONSULTE A MÉS