Visualització de contingut web

Gestió de la prevenció

NORMATIVA EUROPEA

Directiva del Consell, de 12 de juny de 1989, relativa a l'aplicació de mesures per a promoure la millora de la seguretat i de la salut dels treballadors en el treball. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 183, 29.06.1989, pp. 1-8.

Directiva 2007/30/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny del 2007, per la que es modifica la Directiva 89/391/CEE del Consell, les seues directives específiques i les Directives 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE i 94/33/CE del Consell, a fi de simplificar i racionalitzar els informes sobre la seua aplicació pràctica. Diario Oficial de la Unión Europea, núm. 165, 27.06.2007, pp. 21-24.

NORMATIVA ESPANYOLA

Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria. Boletín Oficial del Estado, núm. 176, 23.07.1992, pp. 25498-25506.  [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. Boletín Oficial del Estado, núm. 269, 10.11.1995, pp. 32590-32611 [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Llei 42/1997, de 14 de novembre, Ordenadora de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Boletín Oficial del Estado, núm. 274, 15.11.1997, pp. 33539-33548. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció de riscos laborals. Boletín Oficial del Estado, núm. 298, 13.12.2003, pp. 44408-44415.

Llei 20/2007, d'11 de juliol, de l'Estatut del treball autònom. Boletín Oficial del Estado, núm. 166, 12.07.2007, pp. 29964-29978. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Llei 33/2011, de 4 d'octubre, General de Salut Pública. Boletín Oficial del Estado, núm. 240, 05.10.2011, pp. 104593-104626. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seua internacionalització. Boletín Oficial del Estado, núm. 233, 28.09.2013, pp. 78787-78882.

Reial Decret-Llei 11/2013, de 2 d'agost, per a la protecció dels treballadors a temps parcial i altres mesures urgents en l'orde econòmic i social. Boletín Oficial del Estado,  núm. 185, 03.08.2013, pp. 56592-56633

Reial Decret legislatiu 1/1994, de 20 de juny, pel que s'aprova el text refós de la Llei General de la Seguretat Social. Boletín Oficial del Estado, núm. 154, 29.06.1994, pp. 20658-20708. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel que s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut dels Treballadors. Boletín Oficial del Estado, núm. 75, 29.03.1995, pp. 9654-9688. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel que s'aprova el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Orde Social. Boletín Oficial del Estado, núm. 189, 08.08.2000, pp. 28285-28300. [Text consolidat amb modificacions incorporades]  

Reial Decret 577/1982, de 17 de març, pel que es regulen l'estructura i competències de l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 69, 22.03.1982, pp. 7300-7302. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 2200/1995, de 28 de desembre, pel que s'aprova el Reglament de la Infraestructura per a la Qualitat i la Seguretat Industrial. Boletín Oficial del Estado, núm. 32, 06.11.1996, pp. 3929-3941. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 1879/1996, de 2 d'agost, pel que es regula la composició de la Comissió Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 192, 09.08.1996, pp. 24702-24703. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció. Boletín Oficial del Estado, núm. 27, 31.01.1997, pp. 3031-3045. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 216/1999, de 5 de febrer, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut en el treball en l'àmbit de les empreses de treball temporal. Boletín Oficial del Estado, núm. 47, 24.02.1999, pp. 7599-7602.

Reial Decret 171/2004, de 30 de gener, pel que es desenrotlla l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials. Boletín Oficial del Estado, núm. 27, 31.01.2004, pp. 4160-4165. [Text consolidat amb modificacions incorporades].

Reial Decret 688/2005, de 10 de juny, pel que es regula el règim de funcionament de les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social com a servici de prevenció alié. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2005, pp. 20073-20078. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Reial Decret 689/2005, de 10 de juny, pel que es modifica el Reglament d'organització i funcionament de la Inspecció de Treball i Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 138/2000, de 4 de febrer, i el Reglament general sobre procediments per a la imposició de sancions per infraccions d'orde social i per als expedients liquidatoris de quotes a la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret 928/1998, de 14 de maig, per a regular l'actuació dels tècnics habilitats en matèria de prevenció de riscos laborals. Boletín Oficial del Estado, núm. 149, 23.06.2005, pp. 21857-21863.

Reial Decret 306/2007, de 2 de març, pel que s'actualitzen les quanties de les sancions establides en el text refós de la Llei sobre Infraccions i Sancions en l'Orde Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost. Boletín Oficial del Estado, núm. 67, 19.03.2007, pp. 11749-11750.

Reial Decret 597/2007, de 4 de maig, sobre publicació de les sancions per infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals. Boletín Oficial del Estado, núm. 108, 05.05.2007, pp. 19415-19416.

Reial Decret 404/2010, de 31 de març, pel que es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. Boletín Oficial del Estado, núm. 79 d'1 d'abril del 2010, pp. 30230 a 30240.

Reial Decret 843/2011, de 17 de juny, pel que s'estableixen els criteris bàsics sobre l'organització de recursos per a desenrotllar l'activitat sanitària dels servicis de prevenció. Boletín Oficial del Estado, núm. 158, 04.07.2011, pp. 70693-70703. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Orde TET/2504/2010, de 20 de setembre, per la que es desenrotlla el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció, en allò que s'ha referit a l'acreditació d'entitats especialitzades com a servicis de prevenció, memòria d'activitats preventives i autorització per a realitzar l'activitat d'auditoria del sistema de prevenció de les empreses. Boletín Oficial del Estado, núm. 235, 28.09.2010, pp. 82247-82277. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Resolució de 5 de setembre del 2012, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la que s'estableixen els criteris i prioritats a aplicar per les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en la planificació de les seues activitats preventives per a l'any 2012. Boletín Oficial del Estado, núm. 222, 14.09.2012, pp. 64699-64700.

Resolució de 10 d'abril de 2014, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la que s'encomana a l'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, durant l'any 2014, la gestió dels servicis de la Seguretat Social denominats "Prevención10.es" y "Prevención25.es". Boletín Oficial del Estado, núm. 98, 23.04.2014, pp. 32218-32222.

NORMATIVA VALENCIANA

Llei 2/2004, de 28 de maig, de la Generalitat, de creació de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball. Diari Oficial de la Generalitat Valenciana, núm. 4.765, 01.06.2004, pp. 13779-13787. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Decret 125/2012, de 27 de juliol, del Consell, pel qual s'establix el règim dels organismes de control en matèria de seguretat industrial en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6.829, 30.07.2012, pp. 22811-22820

CONSULTE A MÉS