Visualització de contingut web

Fitosanitaris

NORMATIVA EUROPEA

Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, de 21 d'octubre del 2009, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris i pel que es deroguen les Directives 79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell. Diario Oficial de la Unión Europea, núm. 309, 24.11.2009, p. 1-50. 

Reglament (UE) núm. 547/2011 de la Comissió, de 8 de juny del 2011, pel que s'aplica el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell pel que fa als requisits d'etiquetatge dels productes fitosanitaris. Diari Oficial de la Unió Europea, núm. 155, 11.06.2011, p. 176-205.

Reglament (UE) núm. 823/2012 de la Comissió, de 14 de setembre del 2012, pel que s'estableix una excepció al Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a les dates d'expiració de l'aprovació de les substàncies actives àcid benzoic, beta-ciflutrina, carfentrazona-etil, ciazofamida, ciflutrina, Coniothyrium minitans (cep AMB/M/91-08, DSM 9660), 2,4-DB, deltametrina, dimetenamida-p, etofumesato, etoxisulfuron, fenamidona, flazasulfuron, flufenacet, flurtamona, foramsulfuron, fostiazato, hidrazida maleica, imazamox, iprodiona, isoxaflutol, linuron, mecoprop, mecoprop-p, mesosulfuron, mesotriona, oxadiargilo, oxasulfuron, pendimetalina, picoxistrobina, piraclostrobina, propiconazol, propineb, propizamida, propoxicarbazona, siltiofam, trifloxistrobina, warfarina, iodosulfuron i zoxamida. Diario Oficial de la Unión EuropeaL 250, 15.9.2012, p. 13-14.

Reglament (UE) núm. 186/2014 de la Comissió de 26 de febrer de 2014 que modifica el Reglament (UE) núm. 823/2012 pel que fa a les dates d'expiració de l'aprovació de les substàncies actives etoxisulfuró, oxadiargilo i warfarina. Diario Oficial de la Unión Europea, L 57, 27.02.2014, p. 22-23.

Reglament (UE) núm. 460/2014 de la Comissió de 5 de maig de 2014 que modifica el Reglament (UE) núm. 823/2012 quant a la data d'expiración de l'aprovació de la substància activa ciflutrina. Diario Oficial de la Unión Europea, L 133, 06.05.2014, p. 51-52.

Reglament (UE) núm. 1136/2014 de la Comissió de 24 d'octubre de 2014 pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 283/2013 quant a les mesures transitòries que s'apliquen als procedimients relatius als productes fitosanitaris. Diario Oficial de la Unión Europea, L 307, 28.10.2014, pp. 26-27.

Reglament d'execució (UE) núm. 1031/2013 de la Comissió de 24 d'octubre de 2013 pel qual s'aprova la substància activa penflufén, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 283, 25.10.2013, p. 17-21.

Reglament d'execució (UE) núm. 1089/2013 de la Comissió de 4 de novembre de 2013 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 quant a les condicions d'aprovació de la substància activa kieselgur (terra de diatomees). Diario Oficial de la Unión Europea, L 293, 05.11.2013, p. 31-33.

Reglament d'execució (UE) núm. 1124/2013 de la Comissió de 8 de novembre de 2013 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 relatiu a les condicions d'aprovació de la substància activa bifenox. Diario Oficial de la Unión Europea, L 299, 09.11.2013, p. 34-35.

Reglament d'execució (UE) núm. 1136/2013 de la Comissió de 12 de novembre de 2013 que modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a la ampliació dels períodes d'aprovació de les substàncies actives clotianidina, dimoxistrobina, oxamil i petoxamida. Diario Oficial de la Unión Europea, L 302, 13.11.2013, p. 34-35.

Reglament de execució (UE) núm. 1165/2013 de la Comissió de 18 de novembre de 2013 pel qual s'aprova la substància activa oli de taronja, d'acord al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 309, 19.11.2013, p. 17-21. 

Reglament d'execució (UE) núm. 1166/2013 de la Comissió de 18 de novembre de 2013 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 relatiu a les condicions d'aprovació de la substància activa diclorprop-P. Diario Oficial de la Unión Europea, L309, 19.11.2013, p. 22-24.

Reglament d'execució (UE) núm. 1175/2013 de la Comissió de 20 de novembre de 2013 pel qual s'aprova la susbtància activa benalaxil-M, d'acord al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 312, 21.11.2013, p. 18-22.

Reglament d'execució (UE) núm. 1176/2013
 de la Comissió de 20 de novembre de 2013 pel qual s'aprova la substància activa piroxsulam d'acord al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament de Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 312, 21.11.2013, p. 23-27.

Reglament d'execució (UE) núm. 1177/2013 de la Comissió de 20 de novembre de 2013 pel qual s'aprova la substància activa espirotetramat, d'acord al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament de Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 312, 21.11.2013, p. 28-32. 

Reglament d'execució (UE) núm. 1178/2013 de la Comissió de 20 de novembre de 2013 pel qual es modifica el Reglament de Execució (UE) núm. 540/2011 quant a les condicions d'aprovació de la substància activa etoprofos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 312, 21.11.2013, p. 33-35. 

Reglament d'execució (UE) núm. 1187/2013 de la Comissió de 21 de novembre de 2013 pel qual s'aprova la substància activa pentiopirad, d'acord al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament de Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 313, 22.11.2013, p. 42-46. 

Reglament d'execució (UE) núm. 1192/2013 de la Comissió de 22 de novembre de 2013 pel qual s'aprova la substància activa tembotriona, d'acord al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament de Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 314, 23.11.2013, p. 6-10.

Reglament d'execució (UE) núm. 1195/2013 de la Comissió de 22 de novembre de 2013 pel qual s'aprova la sustància activa tiosulfat d'argent i sodi d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament de Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 315, 26.11.2013, p. 27-31.

Reglament d'execució (UE) núm. 1199/2013 de la Comissió de 25 de novembre de 2013 pel qual s'aprova la substància activa clorantraniliprol, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament de Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 315, 26.11.2013, p. 69-73.

Reglament d'Execució (UE) núm. 85/2014 de la Comissió de 30 de gener de 2014 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a les condicions d'aprovació de la substància activa compostos de coure. Diario Oficial de la Unión Europea, L 28, 31.01.2014, pp. 34-35.

Reglament d'Execució (UE) núm. 108/2014 de la Comissió de 5 de febrer de 2014 pel qual s'estableix la no aprovació de la substància activa tiocianato de potassi de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a lacomercialització de productes fitosanitaris. Diario Oficial de la Unión Europea, L 36, 06.02.2014, p. 9-10.

Reglament d'Execució (UE) núm. 116/2014
 de la Comissió de 6 de febrer de 2014 pel qual s'estableix la no aprovació de la substància activa iodur de potassi de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a lacomercialització de productes fitosanitaris. Diario Oficial de la Unión Europea, L 38, 07.02.2014, p. 26-27.

Reglament d'Execució (UE) núm. 140/2014 de la Comissió de 13 de febrer de 2014 pel qual s'aprova la substància activa spinetoram, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 44, 14.02.2014, pp. 35-39.

Reglament d'Execució (UE) núm. 141/2014 de la Comissió de 13 de febrer de 2014 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a les condicions d'aprovació de la substància activa «olis vegetals/oli de clau». Diario Oficial de la Unión Europea, L 44, 14.02.2014, p. 40-42

Reglament d'Execució (UE) núm. 143/2014 de la Comissió de 14 de febrer de 2014 pel qual s'aprova la substància activa piridalil, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 45, 15.02.2014, p. 1-6.

Reglament d'Execució (UE) núm. 144/2014 de la Comissió de 14 de febrer de 2014 pel qual s'aprova la substància activa valifenalato d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissión. Diario Oficial de la Unión Europea, L 45, 15.02.2014, p. 7-11.

Reglament d'Execució (UE) núm. 145/2014 de la Comissió de 14 de febrero de 2014 pel qual s'aprova la substància activa tiencarbazona d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 45, 15.02.2014, p. 12-16.

Reglament d'Execució (UE) núm. 149/2014 de la Comissió de 17 de febrer de 2014 pel qual s'aprova la substància activa àcido L-ascòrbic d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011. Diario Oficial de la Unión Europea, L 46, 18.02.2014, p. 3-7.

Reglament d'Execució (UE) núm. 151/2014 de la Comissió de 18 de febrer de 2014 pel qual s'aprova la substància activa àcid S-abscísico d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 48, 19.02.2014, p. 1-5.

Reglament d'execució (UE) núm. 187/2014 de la Comissió de 26 de febrer de 2014 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 quant a les condicions d'aprovació de la substància activa metiocarb. Diario Oficial de la Unión Europea, L 57, 27.02.2014, p. 24-26.

Reglament d'Execució (UE) núm. 192/2014 de la comissió de 27 de febrer de 2014 pel qual s'aprova la substància activa 1,4-dimetilnaftalè, de conformitat amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011. Diario Oficial de la Unión Europea, L 59, 28.02.2014, p. 20-24.

Reglament d'Execució (UE) núm. 193/2014 de la Comissió de 27 de febrer de 2014 pel qual s'aprova la substància activa amisulbrom, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 59, 28.02.2014, p. 25-29.

Reglament d'Execució (UE) núm. 462/2014 de la Comissió, de 5 de maig de 2014, pel qual s'aprova la substància bàsica Equisetum arvense L, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 134, 07.05.2014, pp. 28-31.

Reglament d'Execució (UE) núm. 485/2014 de la Comissió de 12 de maig de 2014 pel qual s'aprova la substància activa Bacillus pumilus QST 2808, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 138, 13.05.2014, pp. 65-69.

Reglament d'Execució (UE) núm. 486/2014 de la Comissió de 12 de maig de 2014 pel qual es retira l'aprovació de la substància activa òxid de fenbutaestán, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 138, 13.05.2014, pp. 70-71.

Reglament d'Execució (UE) núm. 487/2014 de la Comissió de 12 de maig de 2014 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de las substàncias actives Bacillus subtilis (Cohn 1872) cepa QST 713, idèntica a la cepa AQ 713, clodinafop, metrafenona, pirimicarb,rimsulfurona, spinosad, tiametoxam, tolclofós-metilo i triticonazol. Diario Oficial de la Unión Europea, L 138, 13.05.2014, pp. 72-74.

Reglament d'Execució (UE) núm. 496/2014 de la Comissió, de 14 de maig de 2014, pel qual s'aprova la substància activa acequinocilo d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Boletín Oficial del Estado, núm. 143, 15.05.2014, pp. 1-5.

Reglament d'Execució (UE) núm. 504/2014 de la Comissió de 15 de maig de 2014 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a les condicions d'aprovació de la substància activa «olis vegetals/olis de citronela». Diario Oficial de la Unión Europea, L 145, 16.05.2014, pp. 28-31.

Reglament d'Execució (UE) núm. 563/2014 de la Comissió de 23 de maig de 2014 pel qual s'aprova la substància activa clorhidrato de quitosano d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011. Diario Oficial de la Unión Europea, L 156, 24.05.2014, pp. 5-7.

Reglament d'Execució (UE) núm. 571/2014 de la Comissió de 26 de maig de 2014 pel qual s'aprova la substància activa ipconazol, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 157, 27.05.2014, pp. 96-100.

Reglament d'Execució (UE) núm. 629/2014 de la Comissió de 12 de juny de 2014 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a les condicions d'aprovació de la substància activa metilnonilcetona. Diario Oficial de la Unión Europea, L 174, 13.06.2014, pp. 33-34. 

Reglament d'Execució (UE) núm. 678/2014 de la Comissió de 19 de juny de 2014 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives clopiralida, ciprodinil, fosetil, pirimetanil i trinexapac. Diario Oficial de la Unión Europea, L 180, 20.06.2014, pp. 11-12.

Reglament d'Execució (UE) núm. 890/2014 de la Comissió de 14 d'agost de 2014 pel qual s'autoritza la substància activa metobromuró, d'acord al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifiquen els annexos del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión EUropea, L 243, 14.08.2014, pp. 42-46. 

Reglament d'Execució (UE) núm. 891/2014 de la Comissió de 14 d'agost de 2014 pel qual s'aprova la substància activa aminopiralida, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 243, 14.08.2014, pp. 47-51. 

Reglament d'Execució (UE) núm. 878/2014 de la Comissió de 12 d'agost de 2014 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives diclorprop-P, metconazol i triclopir. Diario Oficial de la Unión Europea, L 240, 13.08.2014, pp. 18-19.

Reglament d'Execució (UE) núm. 880/2014 de la Comissió de 12 d'agost de 2014 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a les condicions d'aprovació de la substància activa granulovirus de Cydia pomonella (CpGV). Diario Oficial de la Unión Europea, L 240, 13.08.2014, pp. 22-23. 

Reglament d'Execució (UE) núm. 921/2014 de la Comissió de 25 d'agost de 2014 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a les condicions d'aprovació de la substància activa tebuconazol. Diario Oficial de la Unión Europea, L 252, 26.08.2014, pp. 3-5.

Reglament d'Execució (UE) núm. 922/2014 de la Comissió de 25 d'agost de 2014 pel qual s'aprova la substància activa metaflumizona d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011. Diario Oficial de la Unión Europea, L 252, 26.08.2014, pp. 6-10.

Reglament d'Execució (UE) núm. 1316/2014 de la Comissió de 11 de desembre de 2014 pel qual s'aprova la substància activa Bacillus amyloliquefaciens subespècie plantarum, cepa D747, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, es modifica l'annex del Reglamento d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió i s'amplien les autoritzacions provisionals concedides per a la dita substància activa. Diario Oficial de la Unión Europea, L 355, 12.12.2014, pp. 1-5.

Reglament d'Execució (UE) núm. 1330/2014 de la Comissió de 15 de desembre de 2014 pel qual s'aprova la substància activa meptildinocap d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011. Diari Oficial de la Unión Europea, L 359, 16.12.2014, pp. 85-89.

Reglament d'Execució (UE) núm. 1334/2014 de la Comissió de 16 de desembre de 2014 pel qual s'aprova la substància activa gamma-cihalotrin d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 i es permet als Estats membres ampliar les autoritzacions provisionals concedides per a la dita substància activa. Diario Oficial de la Unión Europea, L 360, 17.12.2014, pp. 1-5.

Reglament d'Execució (UE) 2015/51 de la Comissió de 14 de gener de 2015 pel qual s'aprova la substància activa cromafenozida, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió i es permet als Estats membres ampliar les autoritzacions provisionals concedides per la dita substància activa. Diario Oficial de la Unión Europea, L 9, 15.01.2015, pp. 22-26.

Reglament d'Execució (UE) 2015/306 de la Comissióde 26 de febrer de 2015 pel qual es renova l'aprovació de la substància activa Isaria fumosorosea, cep Apopka 97, d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 56, 27.02.2015, pp. 1-5.

Reglament d'Execució (UE) 2015/404 de la Comissió de 11 de març de 2015 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives beflubutamida, captan, dimetoato, dimetomorfo, etoprofos, fipronil, folpet, formetanato, glufosinato, metiocarb, metribuzin, fosmet, pirimifos-metilo i propamocarb. Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 6-8.

Reglament d'Execució (UE) 2015/408 de la Comissió de 11 de març de 2015 que establix una llista de substàncies candidates a la substitució, en aplicació de l'article 80, apartado 7, del Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris. Diario Oficial de la Unión Europea, L 67, 12.03.2015, pp. 18-22.

Reglament d'Execució (UE) 2015/415 de la Comissió de 12 de març de 2015 pel qual es modifica el Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 pel que fa a la pròrroga dels períodes d'aprovació de les substàncies actives etefon i fenamifos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 28-29.

Reglament d'Execució (UE) 2015/418 de la Comissió de 12 de març de 2015 que modifica el Reglament d'Execución (UE) núm. 540/2011 quant a les condicions d'aprovació de la substància activa acetat de Z-13-hexadecen-11-in-1-ilo. Diario Oficial de la Unión Europea, L 68, 13.03.2015, pp. 36-38.

Reglament d'Execució (UE) 2015/553 de la Comissió de 7 d'abril de 2015 pel qual s'aprova la substància activa cerevisane, d'acord al Reglament (CE) núm. 1107/2009 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a la comercialització de productes fitosanitaris, i es modifica l'annex del Reglament d'Execució (UE) núm. 540/2011 de la Comissió. Diario Oficial de la Unión Europea, L 92, 08.04.2015, pp. 86-88.
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 971/2014, de 21 de novembre, pel qual es regula el procediment d'avaluació de productes fitosanitaris. Boletín Oficial del Estado, múm. 292, 03.12.2014, pp. 99386-99411.

Reial Decret 951/2014, de 14 de novembre, pel qual es regula la comercialització de determinats mitjans de defensa fitosanitària. Boletín Oficial del Estado, núm. 303, 16.12.2014, pp. 101959-101973.

NORMATIVA VALENCIANA

DECRET 30/2015, de 6 de marÇ, del Consell, pel qual es despleguen determinats aspectes administratius relatius als productes fitosanitaris a la Comunitat Valenciana. Diario Oficial de la Comunitat Valenciana, nº 7481, 09.03.2015, pp. 6604-6613.