Visualització de contingut web

Fins de l'INVASSAT

L'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball té com a fi la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana, i se li assignen amb caràcter específic els objectius següents:
1. Establirà la necessària planificació per a la correcta execució dels plans i programes que se li assignen, actuant preferentment amb els seus propis mitjans, sense perjuí de la col·laboració que puga requerir d'altres organismes o entitats, i del recurs a la contractació externa de conformitat a la legislació de contractes del sector públic.

2. En el marc de les seues funcions vetlarà per la coordinació de les actuacions que en matèria de seguretat i de salut en el treball establisca el Consell, encomanant-li la direcció de les activitats inherents a esta coordinació, així com l'elaboració de les instruccions i recomanacions necessàries amb vista al compliment dels principis d'economia, eficàcia i eficiència.

3. L'Institut es configura, en l'àmbit de la investigació, desenrotllament i innovació en matèries relacionades amb la prevenció de riscos laborals i amb la seguretat i salut en el treball, com l'organisme de referència de la Comunitat Valenciana