Visualització de contingut web

Equips de protecció individual EPIs

NORMATIVA EUROPEA

Directiva del Consell, de 21 de desembre de 1989, sobre aproximació de les legislacions dels estats membres relatives als equips de protecció individual. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 399, 30.12.1989, pp. 18-38. 

Directiva 96/58/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 de setembre de 1996, per la qual es modifica la Directiva 89/686/CEE sobre aproximació de les legislacions dels estats membres relatives als equips de protecció individual. Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 236, 18.09.1996, p. 44.

Dictamen del Comité Econòmic i Social Europeu sobre la Proposta de Reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu als equips de protecció individual. COM (2014) 186 final - 2014/0108 (COD). Diari Oficial de la Unión Europea, C 451, 16.12.2014, pp. 76-80.

Comunicació de la Comissió en el marc de la aplicació de la Directiva 89/686/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1989, sobre aproximació de les legislacions dels Estatss membres relatives als equips de protecció individual. Diario Oficial de la Unión Europea, C 364, 13.12.2013, pp. 1-24.

Comunicació de la Comissió en el marc de la aplicació de la Directiva 89/686/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1989, sobre aproximació de les legislacions dels Estats Membres relatives als equips de protecció individual. Diario Oficial de la Unión Europea, C 395, 20.12.2012, pp. 1-26.

Comunicació de la Comissió en el marc de l'aplicació de la Directiva 89/686/CEE del Consell, de 21 de desembre de 1989, sobre aproximació de les legislacions dels Estats Membres relatives als equips de protecció individual. (Publicació de títols i referències de normes harmonitzades conforme a la legislació sobre harmonització de la Unió.) Diario Oficial de la Unión Europea, C 110, 11.04.2014, pp. 77-104.
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 1407/1992, de 20 de novembre, pel que es regulen les condicions per a la comercialització i lliure circulació intracomunitària dels equips de protecció individual. Boletín Oficial del Estado, núm. 311, 28.12.1992, pp. 44120-44131. [Texto consolidado con modificaciones incorporadas] 

Reial Decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció individual. Boletín Oficial del Estado, núm. 140, 12.06.1997, pp. 18000-18017. [Texto consolidado con modificaciones incorporadas]

Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel que s'establixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 188, 07.08.1997, pp. 24063-24070. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

 

CONSULTE A MÉS