Visualització de contingut web

Malalties professionals

NORMATIVA EUROPEA

Recomanació 2003/670/CE de la Comissió de 19 de setembre de 2003 relativa a la llista europea de malalties professionals. Diario Oficial de la Unión Europea, L 238, 25.09.2003, pp. 28-34. 
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el cuadre de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'establixen criteris per a la seva notificació i registre. Boletín Oficial del Estado, núm. 302, 19.12.2006, pp. 44487-44546. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Ordre TAS/1/2007, de 2 de gener, per la qual s'establix el model de part de malatia professional, es dicten normes per a la seua elaboració i transmisió i es crea el corresponent fitxer de dades personals. Boletín Oficial del Estado, núm. 4, 04.01.2007, pp. 482-487.

Resolució de 21 de maig de 2014, de la Secretaria d'Estat de la Seguretat Social, per la qual s'establix el Pla general d'activitats preventives de la Seguretat Social, a aplicar per les mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social en la planificació de les seues activitats per a l'any 2014. Boletín Oficial del Estado, núm. 130, 29.05.2014, pp. 41023-41029.
 

CONSULTE A MÉS

Biblioteca Digital - Malalties professionals, del INVASSAT.

Normativa sobre Enfermedades Profesionales, del Laboratori Observatori Andalús de Malalties Professionals (LADEP)