Visualització de contingut web

Emergencias

NORMATIVA EUROPEA

Directiva 2012/18/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol del 2012, relativa al control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses i per la que es modifica i ulteriorment deroga la Directiva 96/82/CE. Diario Oficial de la Unión Europea, L 197-1, 24.07.2012, pp. 1-17.
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Llei 2/1985, de 21 de gener, sobre protecció civil. Boletín Oficial del Estado, núm. 22, 25.01.1985, pp. 2092-2095. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 407/1992, de 24 d'abril, pel que s'aprova la Norma Bàsica de Protecció Civil. Boletín Oficial del Estado, núm. 105, 01.05.1992, pp. 14868-14870. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 1254/1999, de 16 de juliol, pel que s'aproven mesures de control dels riscos inherents als accidents greus en què intervinguen substàncies perilloses. Boletín Oficial del Estado, núm. 172, 20.07.1999, pp. 27167-27180. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 1196/2003, de 19 de setembre, pel que s'aprova la Directriu bàsica de protecció civil per al control i planificació davant del risc d'accidents greus en què intervenen substàncies perilloses. Boletín Oficial del Estado, núm. 242, 09.10.2003, pp. 36428-36471.

Reial Decret 393/2007, de 23 de març, pel que s'aprova la Norma Bàsica d'Autoprotecció dels centres, establiments i dependències dedicats a activitats que puguen donar origen a situacions d'emergència. Boletín Oficial del Estado, núm. 72, 24.03.2007, pp. 12841-12850. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 1564/2010, de 19 de novembre, pel que s'aprova la Directriu bàsica de planificació de protecció civil davant del risc radiològic. Boletín Oficial del Estado, núm. 281, 20.11.2010, pp. 96764-96789. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 1070/2012, de 13 de juliol, pel que s'aprova el Pla estatal de protecció civil davant del risc químic. Boletín Oficial del Estado, núm. 190, 09.08.2012, pp. 56891-56914

Acord entre El Govern del Regne d'Espanya i El Govern de la República Francesa en l'àmbit de les Situacions d'Emergència i de Protecció i Seguretat Civils, fet a Madrid el 28 d'abril del 2009. Boletín Oficial del Estado, núm. 219, 11.09.2012, pp. 63814-63819.

NORMATIVA VALENCIANA

Llei 13/2010, de 23 de novembre, de la Generalitat, de Protecció Civil i Gestió d'Emergències. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6405, 25.11.2012, pp. 43470-43497 

Decret 83/2008, de 6 de juny, del Consell, pel que es crea el Registre Autonòmic de Plans d'Autoprotecció. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 5781, 10.06.2008, p. 65951-65962.

Decret 222/2009 pel que s'aprova la Norma sobre Plans d'Autoprotecció i Mesures d'Emergència, que conté els requisits mínims que hauran de complir els centres de treball de la Comunitat Valenciana on es presten servicis sanitaris. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6166, 16.12.2009, pp. 45345-45349

Orde 27/2012, de 18 de juny, de la Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació, sobre plans d'autoprotecció o mesures d'emergència dels centres educatius no universitaris de la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6804, 26.06.2012, pp. 18591-18595.

Resolució de 26 d'abril del 2012, per la que es disposa la publicació del conveni de col·laboració entre la Generalitat i el Consell de Seguretat Nuclear sobre planificació, preparació i resposta davant de situacions d'emergència radiològica. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6.725, 02.05.2012, pp. 12140-12144.
 

CONSULTE A MÉS