Visualització de contingut web

Premis al coneixement en PRL 2020

La Llei 2/2004, de 28 de maig de la Generalitat, va crear l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) com a organisme autònom de caràcter administratiu, que es configura com l'òrgan cientificotècnic en matèria de prevenció de riscos laborals de l'Administració de la Generalitat, i la fi de la qual és la promoció de la seguretat i salut en el treball en el conjunt de la societat valenciana. Així mateix, l'Administració del Consell i els agents econòmics i socials en el Pacte Valencià pel Creixement i Millora de l'Ocupació a la Comunitat Valenciana, van apostar per potenciar la millora de les condicions de treball en matèria de seguretat i salut laboral de les nostres empreses i organitzacions. La promoció de la seguretat i salut en els llocs de treball requereix l'adopció de mesures d'acció positiva, eficaces i executives, dirigides a previndre els riscos laborals.

Una manera de promoure la seguretat i salut és el reconeixement dels millors treballs final de màster realitzats pels alumnes i dirigits per professors dels màsters en Prevenció de Riscos Laborals, incentivar d'aquesta manera la cultura preventiva dels tècnics en prevenció de riscos laborals, abans de l'acompliment de les seues funcions i reconéixer la labor dels directors dels millors treballs. D'aquesta manera, l`INVASSAT pretén reconéixer l'alt nivell de qualitat dels millors treballs final de màster o d'especialitat en PRL promovent-ne la difusió i premiant els autors i directors a través d'un reconeixement públic.

 

Publicada la convocatòria per a l'any 2020 dels premis al Coneixement en PRL per l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT).
Consulta la RESOLUCIÓ de 12 de juny de 2020, de la Presidència de l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT), per la qual es regula el procediment de concessió, l'any 2020, dels reconeixements als millors treballs fi de màster o d'especialitat en prevenció de riscos laborals de la Comunitat Valenciana, denominats premis al Coneixement en PRL. [2020/4551] (DOGV núm. 8838 de 18.06.2020)