Visualització de contingut web

Construcció

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. Boletín Oficial del Estado, núm. 256, 25.10.1997, p. 30875-30886. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. Boletín Oficial del Estado, núm. 127, 29.05.2006, p. 20084-20091. 

Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. Boletín Oficial del Estado, núm. 250, 19.10.2006, p.36317-36323. [Text consolidat amb modificacions incorporades].

Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenrotlla la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció. Boletín Oficial del Estado, núm. 204, 25.08.2007, p. 35747-35764.

Reial Decret 327/2009, de 13 de març, pel que es modifica el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenrotlla la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. Boletín Oficial del Estado, núm. 63, 14.03.2009, p. 25375-25376.

Reial Decret 337/2010, de 19 de març, pel que es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s'aprova el Reglament dels Servicis de Prevenció; el Reial Decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel que es desenrotlla la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en obres de construcció. Boletín Oficial del Estado,  núm. 71, 23.03.2010, p. 27962-27976.

Reial Decret 842/2013, de 31 d'octubre, pel qual s'aprova la clasificació dels productes de construcció i dels elements constructius en funció de les seues propietats de reacció i de resistència enfront al foc. Boletín Oficial del Estado, núm. 281, 23.11.2013, p. 93492-93527. 
 

NORMATIVA VALENCIANA

Decret 55/2009, de 17 d'abril, del Consell, pel que s'aprova el certificat final d'obra. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 5997, 31.04.2009, p. 14489-14492. [Text consolidat amb modificacions incorporades]