Visualització de contingut web

Competències de l'INVASSAT

De conformitat amb l'article 5 de la seua llei de creació, en relació amb les funcions que per l'article 4 d'esta s'encomanen a l'Institut, tindrà les competències següents:

1. Per al desenrotllament de les competències de promoció de la prevenció dels riscos laborals tindrà les funcions següents:

a) Establir anualment un pla d'activitats formatives a realitzar en els centres territorials de Seguretat i Salut en el Treball, atenent a les peculiaritats de cada una de les províncies i als nous riscos emergents.

b) Efectuar el seguiment de les activitats formatives que realitzen altres entitats i institucions, formulant recomanacions i prestant l'assessorament
i assistència tècnica que se li demande per aquelles.

c) Realitzar activitats i campanyes de divulgació i informació de la prevenció de caràcter general i sectorial.

d) Promoure l'establiment de vies de col·laboració i cooperació amb els agents econòmics i socials més representatius de la Comunitat Valenciana, així com amb altres administracions públiques, organitzacions de treballadors autònoms i de cooperatives representatives, entitats públiques i privades, corporacions, universitats, centres d'investigació i empreses, que perseguisquen els mateixos fins quant a la millora de les condicions de treball i la promoció de la seguretat i salut en el treball.

e) Establir una xarxa valenciana de coneixement amb els instituts tecnològics, les universitats i els centres d'investigació de la Comunitat Valenciana, i integrar-se en aquelles d'àmbit estatal i internacional que puguen aportar transferències de coneixement d'aplicació pràctica a les condicions de treball de la Comunitat Valenciana.


2. Per al desenrotllament de les competències d'investigació, assessorament i assistència tècnica tindrà les funcions següents:

a) EEstablir un pla general d'investigació en prevenció de riscos laborals, desenrotllant línies específiques en les quatre especialitats preventives: seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i medicina del treball.

b) Establir mecanismes de col·laboració amb altres centres d'investigació públics i privats per a la transferència de coneixements, metodologia i tècniques preventives.

c) Mantindre i explotar les bases de dades estadístiques sobre sinistralitat laboral, sense perjuí de les competències que l'autoritat laboral tinga en cada moment en relació amb l'anàlisi i valoració d'aquella.

d) Establir, per al desenrotllament del sistema d'investigació epidemiològica sobre danys derivats del treball, mecanismes de coordinació permanent amb l'autoritat sanitària, incloent-hi l'establiment de protocols conjunts d'actuació.

e) Establir un sistema d'informació i consulta tècnica al servici de les empreses i treballadors, a qui es podrà facilitar el seu accés per mitjans telemàtics. El servici serà de caràcter gratuït, i no podrà estendre's a qüestions que per les seues característiques particulars afecten l'exercici de professions col·legiades o a la lliure competència entre empreses l'activitat de les quals siga el d'assessorament o assistència tècnica.


3. En l'exercici de les competències d'assessorament tècnic per a l'elaboració o reforma de la normativa de prevenció de riscos laborals, de seguretat i de salut en el treball, l'Institut tindrà les funcions següents:

a) Formular recomanacions de contingut tècnic i científic.

b) Elaborar informes tècnics sobre els avantprojectes de disposicions que se sotmeta a la seua consideració.

c) Efectuar el seguiment de l'aplicació de la normativa preventiva amb vista a la detecció de necessitats d'adaptació o reforma. Es realitzarà el seguiment de la normativa d'aplicació a col·lectius de treballadors especialment sensibles, dones durant l'embaràs i treball de menors.

d) Promoure tot tipus de trobades, congressos i jornades tècniques en què s'aborde l'estat d'aplicació de la tècnica i de la normativa preventiva en relació amb les condicions de treball imperants en cada moment a la Comunitat Valenciana.


4. En l'exercici de les competències de vigilància i control de la prevenció, l'Institut tindrà les funcions següents:

a) Analitzar i investigar les causes i factors determinants dels riscos laborals, accidents de treball i malalties laborals, abordant el seu estudi preventiu i determinant les mesures correctores procedents, que es formularan en forma de recomanacions i, si és el cas, de requeriment.

b) Efectuar el seguiment de la gestió preventiva que es realitza en els centres i llocs de treball radicats a la Comunitat Valenciana, amb les excepcions que la Llei de Prevenció de Riscos Laborals establix en l'article 3, sense perjuí de prestar assessorament i assistència tècnica quan així es demande pels titulars, responsables o personal dels mencionats centres de treball.

c) Assistir tècnicament i assessorar les autoritats laborals, la Inspecció de Treball i Seguretat Social i les autoritats judicials. Es prestarà en els termes requerits per estes, incloent-hi les actuacions de caràcter pericial.

d) Assistir tècnicament a l'autoritat laboral per al seguiment i control dels registres reglamentaris, comunicacions d'obertures, avisos previs i la resta d'obligacions empresarials contingudes en les disposicions en matèria de seguretat i salut en el treball.

e) Respecte dels servicis de prevenció, tant propis com concertats, així com de les entitats auditores, sense perjuí de les actuacions de les administracions públiques competents en matèria sanitària, serà òrgan al servici de l'autoritat laboral, de verificació de l'activitat d'estes, i s'estendrà tant a la comprovació dels requisits tècnics previs a la seua autorització, si és el cas, com al desenrotllament de la seua activitat ordinària.

f) L'Institut prestarà el suport necessari amb els seus mitjans tècnics i personals per a l'execució dels plans d'actuació que establisca l'autoritat
laboral.

g) El Consell podrà assignar a l'Institut aquelles altres competències no incloses en el present reglament que siguen necessàries per al compliment dels fins de prevenció, promoció de la seguretat, higiene i salut en el treball.


5. Competències d'autoritat pública. El personal de l'Institut a què s'habilite per a l'exercici de funcions de comprovació amb capacitat de requeriment en matèria de prevenció de riscos laborals, amb l'abast assenyalat en l'article 9.3 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i la normativa que la desplega, tindrà la consideració d'agent de l'autoritat laboral.

6. Per al desenrotllament de les competències de les activitats preventives en l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari, sense perjuí que els responsables d'estos han vetlar pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball i, en conseqüència, disposar dels mecanismes oportuns per a això, l'Institut assumirà les funcions següents:

a) Impulsarà totes les activitats preventives establides en la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i en les disposicions que la despleguen, dirigides al personal inclòs en l'àmbit d'aplicació de l'article 2 del Reglament Orgànic i Funcional de l'Institut, establint els criteris de desplegament i aplicació de tota la normativa sobre seguretat i salut laboral.

b) Promourà la formació en matèria de prevenció de riscos laborals i de seguretat i salut en el treball del personal al servici de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari.

c) Controlarà que els distints departaments de l'Administració de la Generalitat i els seus organismes autònoms, excepte en el sector sanitari, adopten les mesures necessàries per a la prevenció de riscos laborals i vetlen pel compliment de la normativa en matèria de seguretat i salut en el treball dels empleats al seu servici.

d) Impulsarà les actuacions en matèria preventiva, promovent la seua integració en el conjunt d'actuacions i decisions en els processos tècnics, en l'organització del treball i en les condicions en què este es preste.


7. Coordinarà l'actuació dels servicis de prevenció de la Generalitat.