Visualització de contingut web

Comercialització, classificació i etiquetatge

NORMATIVA EUROPEA

Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de desembre de 2008, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles, i pel qual es modifiquen i deroguen les Directives 67/548/CEE i 1999/45/CE i es modifica el Reglament (CE) núm. 1907/2006. Diario Oficial de la Unión Europea, L 353, 31.12.2008, pp. 1-1355.

Reglament (UE) núm. 618/2012 de la Comissió, de 10 de juliol del 2012, que modifica, als efectes de la seua adaptació al progrés científic i tècnic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. Diario Oficial de la Unión Europea, L 179, 11.07.2012, pp. 3-10.

Reglament (UE) núm 649/2012 del Parlament Europeu i del Consell, de 4 de juliol del 2012, relatiu a l'exportació i importació de productes químics perillosos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 201, 27.07.2012, pp. 60-106.

Reglament (UE) núm. 758/2013 de la Comissió, de 7 d'agost de 2013, que corregix l'annex VI del Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. Diario Oficial de la Unión Europea, L216, 10.08.2013, p. 1-58.

Reglament (UE) núm. 944/2013 de la Comissió de 2 d'octubre de 2013 que modifica, a l'efecte de la seua adaptació al progrés científic i tècnic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. Diario Oficial de la Unión Europea, L 261, 3.10.2013, p. 5-22.

Reglament (UE) núm. 167/2014 de la Comissió de 21 de febrer de 2014 pel qual es modifica l'annex I del Reglament (CE) núm. 689/2008 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'exportació i importació de productes químics perillosos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 54, 22.02.2014, p. 10-13.

Reglament (UE) núm. 605/2014 de la Comissió de 5 de juny de 2014 que modifica, a l'efecte de la inclusió d'indicacions de perill i consells de prudència en llengua croat i su adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. Diario Oficial de la Unión Europea, L 167, 06.06.2014, pp. 36-49.

Reglament (UE) núm. 1297/2014 de la Comissió de 5 de desembre de 2014 que modifica, a l'efecte de la seua adaptació al progrés tècnic i científic, el Reglament (CE) núm. 1272/2008 del Parlament Europeu i del Consell, sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. Diario oficial de la Unión Europea, L 350, 06.12.2014, pp. 1-3.

Reglament Delegat (UE) núm. 1078/2014 de la Comissió de 7 d'agost de 2014 pel qual es modifica l'annex I del Reglament (UE) núm. 649/2012 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu a l'exportació i importació de productes químics perillosos. Diario Oficial de la Unión Europea, L 297, 15.10.2014, pp. 1-6.

Directiva 2014/27/UE del Parlament Europeu i del Consell de 26 de febrer de 2014 per la qual es modifiquen les Directives 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consell i la Directiva 2004/37/CE del Parlament Europeu i del Consell, a fi d'adaptar-les al Reglament (CE) núm. 1272/2008 sobre classificació, etiquetatge i envasament de substàncies i mescles. Diario Oficial de la Unión Europea, L65, 05.03.2014, p. 1-7.

Recomanació de la Comissió de 18 d'octubre del 2011 relativa a la definició de nanomaterial. Diario Oficial de la Unión Europea, L275, 20.10.2011, p. 38-40.

Comunicació de la Comissió sobre la finalització del procés de restricció dels quatre ftalatos (DEHP, DBP, BBP i DIBP) d'acord amb el Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de las substàncies i mescles químiques (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, C 260, 09.08.2014, pp. 1-4. 

Resum de les decisions de la Comissió sobre les autoritzacions de comercialització i ús, o d'ús, de les substàncies incloses en l'annex XIV del Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell, relatiu al registre, l'avaluació, l'autorització i la restricció de las substàncies i preparats químics (REACH). Diario Oficial de la Unión Europea, C 260, 09.08.2014, p. 10.
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de prevenció; el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 159, 04.07.2015, pp. 55096-55101

Orde PRE/2056/2013, de 7 de novembre, per la qual es modifica l'annex VI del Reglament sobre classificació, envasament i etiquetatge de preparats perillosos, aprovat pel Reial Decret 255/2003, de 28 de febrer. Boletín Oficial del Estado, núm. 268, 08.11.2013, p. 89948-89949.