Visualització de contingut web

Agents cancerígens i amiant

NORMATIVA EUROPEA

Directiva 2004/37/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 29 d'abril del 2004, relativa a la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents carcinògens o mutagens durant el treball (Sexta Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE del Consell). Diario Oficial de la Unión Europea, núm. 158, 30.04.2004, p. 50-76.

Directiva 2009/148/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de novembre del 2009, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a l'amiant durant el treball. Diario Oficial de la Unión Europea, núm. 330, 16.12.2009, p. 28-36. 
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 124, 24.05.1997, p. 16111-16115. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 396/2006, de 31 de març, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d'exposició a l'amiant. Boletín Oficial del Estado, núm. 86, 11.04.2006, p. 13961-13974. 
 
Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de prevenció; el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 159, 04.07.2015, pp. 55096-55101.

Resolució de 19 de maig de 2014, de la Secretaria General Tecnica, per la qual es publica el Conveni de col.laboració entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social i la Generalitat Valenciana, per a la realització d'actuacions conjuntes en relació amb els treballadors afectats de patologies derivades de la utilització laboral de l'amiant. Boletín Oficial del Estado, núm. 131, 30.05.2014, pp. 41381-41394.

Resolució de 19 de novembre de 2014, de la Direcció General de Treball i Economia Social de la Conselleria de Treball i Benestar, per la qual s'acredita al Laboratori d'Higiene Analítica de l'Institut Gallec de Seguretat i Salut Laboral com a laboratori especialitzat en l'anàlisi (recompte) de fibres d'amiant. Boletín Oficial del Estado, núm. 10, 12.01.2015, pp. 2659-2661.
 

NORMATIVA VALENCIANA

RESOLUCIÓ de 21 de maig de 2014, de la directora general del Secretariat del Consell i Relacions amb Les Corts, per la qual es disposa la publicació del conveni de col.laboració entre l'Institut Nacional de la Seguretat Social i la Generalitat per a la realització d'actuacions conjuntes en relació amb els treballadors afectats de patologies derivades de la utilització laboral de l'amiant. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 7280, 23.05.2014, pp. 12248-12261. 

 

CONSULTE ADEMÁS

Biblioteca Digital - Amiant, del INVASSAT.