Visualització de contingut web

Agents biològics

NORMATIVA EUROPEA

Directiva 93/88/CEE del Consell, de 12 d'octubre de 1993, per la que es modifica la Directiva 90/679/CEE sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball (sèptima directiva especifica d'acord amb l'apartat 1 de l'articule 16 de la Directiva 89/391/CEE). Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 268, 29.10.1993, p. 71-82.

Directiva 95/30/CE de la Comissió, de 30 de juny de 1995, per la que s'adapta al progrés tècnic la Directiva 90/679/CEE del Consell, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball (sèptima directiva especifica d'acord amb l'apartat 1 de l'articule 16 de la Directiva 89/391/CEE). Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 155, 06.07.1995, p 41-42. 

Directiva 97/59/CE de la Comissió, de 7 d'octubre de 1997, per la que s'adapta al progrés tècnic la Directiva 90/679/CEE del Consell sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició d'agents biològics durant el treball (sèptima directiva especifica d'acord amb l'apartat 1 de l'articule 16 de la directiva 89/391/CEE). Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 282, 15.10.1997, p. 33-35.

Directiva 97/65/CE de la Comissió, de 26 de novembre de 1997, per la que s'adapta per tercera vegada al progrés tècnic la Directiva 90/679/CEE del Consell sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball.Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 335, 06.12.1997, p. 17-18.

Directiva 2000/54/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de setembre del 2000, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball (Sèptima Directiva específica d'acord amb l'apartat 1 de l'article 16 de la Directiva 89/391/CEE). Diario Oficial de las Comunidades Europeas, núm. 262, 17.10.2000, p. 21-45.
 

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 124, 24.05.1997, p. 16100-16111.

Orde de 25 de març de 1998 per la que s'adapta en funció del progrés tècnic el Reial Decret 664/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents biològics durant el treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 76, 30.03.1998, p. 10637-10638.

Llei 9/2003, de 25 d'abril, per la qual s'establix el règim jurídic de la utilització confinada, alliberament voluntari i comercialització d'organismes modificats genèticament. Boletín Oficial del Estado, núm. 100, 26.04.2003, p. 16214-16223.

Reial Decret 865/2003, de 4 de juliol, pel que s'estableixen els criteris higienicosanitaris per a la prevenció i control de la legionel·losi. Boletín Oficial del Estado, núm. 171, 18.07.2003, p. 28055-28069. [Text consolidat amb modificacions incorporades] 

Orde ESS/1451/2013, de 29 de juliol, per la qual s'establixen disposicions per a la prevenció de lesions causades per instruments tallants i punxants en el sector sanitari i hospitalari. Boletín Oficial del Estado, núm. 182, 31.07.2013, p. 55812-55819. 
 

NORMATIVA VALENCIANA

Orde 12/2011, de 30 de novembre, del conseller de Sanitat, per la que es regula el Registre d'Exposicions Biològiques Accidentals de la Comunitat Valenciana. Diari Oficial de la Comunitat Valenciana, núm. 6674, 20.12.2011, p. 40973-40975.


CONSULTE A MÉS