Visualització de contingut web

Accidents laborals

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 1299/2006, de 10 de novembre, pel que s'aprova el quadro de malalties professionals en el sistema de la Seguretat Social i s'establixen criteris per a la seua notificació i registre. Boletín Oficial del Estado, núm. 302, 19.12.2006, pp. 44487-44546. [Text consolidat amb modificacions incorporades]

Reial Decret 1696/2007, de 14 de desembre, pel que es regulen els reconeixements mèdics d'embarcament marítim. Boletín Oficial del Estado, núm. 313, 31.12.2007, pp. 53975-53985.

Reial Decret 404/2010, de 31 de març, pel que es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. Boletín Oficial del Estado, núm. 79, 01.04.2010, pp. 30230-30240.

Reial Decret 800/2011, de 10 de juny, pel que es regula la investigació dels accidents i incidents marítims i la Comissió permanent d'investigació d'accidents i incidents marítims. Boletín Oficial del Estado, núm. 139, 11.06.2011, pp. 60091-60108. [Text consolidat amb modificacions incorporades]
 
Reial Decret 598/2015, de 3 de juliol, pel qual es modifiquen el Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels servicis de prevenció; el Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes en matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball; el Reial Decret 665/1997, de 12 de maig, sobre la protecció dels treballadors contra els riscos relacionats amb l'exposició a agents cancerígens durant el treball i el Reial Decret 374/2001, de 6 d'abril, sobre la protecció de la salut i seguretat dels treballadors contra els riscos relacionats amb els agents químics durant el treball. Boletín Oficial del Estado, núm. 159, 04.07.2015, pp. 55096-55101

Orde TAS/2926/2002, de 19 de novembre,per la que s'establixen nous models per a la notificació dels accidents de treball i es possibilita la seua transmissió per procediment electrònic. Boletín Oficial del Estado, núm. 279, 21.11.2002, pp. 40988-41013.

Orde TAS/1/2007, de 2 de gener, per la que s'establix el model de part de malaltia professional, es dicten normes per a la seua elaboració i transmissió i es crea el corresponent fitxer de dades personals. Boletín Oficial del Estado, núm. 4, 04.01.2007, pp. 482-487.

Orde TIN/1448/2010, de 2 de juny, per la que es desenrotlla el Reial Decret 404/2010, de 31 de març, pel que es regula l'establiment d'un sistema de reducció de les cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. Boletín Oficial del Estado, núm. 136, 04.06.2010, pp. 48283-48302.

Orde TIN/1512/2011, de 6 de juny, per la que es prorroguen els terminis establits en la disposició transitòria segona de l'Orde TET/1448/2010, de 2 de juny, per la que es desenrotlla el Reial Decret 404/2010, de 31 de març, pel que es regula l'establiment d'un sistema dereducció de cotitzacions per contingències professionals a les empreses que hagen contribuït especialment a la disminució i prevenció de la sinistralitat laboral. Boletín Oficial del Estado, núm. 135, 07.06.2011, pp. 55599-55599.

Orde ESS/66/2013, de 28 de gener, per la que s'actualitzen les quantitats a un tant alçat de les indemnitzacions per lesions, mutilacions i deformitats de caràcter definitiu i no invalidants. Boletín Oficial del Estado, núm. 26, 30.01.2013, pp. 6839-6844. 

Resolució de 26 de novembre del 2002, de la Subsecretaria, per la que es regula la utilització del Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents de Treball (Delt@) que possibilita la transmissió per procediment electrònic dels nous models per a la notificació d'accidents de treball, aprovats per l'Orde TAS/2926/2002, de 19 de novembre. Boletín Oficial del Estado, núm. 303, 19.12.2002, pp. 44668-44670.

 

CONSULTE A MÉS