Visualització de contingut web

Jornades taller 2010

Normalment, la seua duració és de mitja jornada (5 hores).

En el cas de les jornades taller, l'enfocament del tema a tractar és eminentment pràctic, la sessió es dedica a actuacions i experiències pràctiques o bé a simulacions, si és el cas, i es busca sempre la participació activa dels assistents.

S'impartiran en les instal·lacions del Centre Territorial de Seguretat i Salut en el Treball de la província respectiva

  Lloc i data de celebració
Centres Territorials de Seguretat i Salut en el Treball
Activitat Hores Alacant Castelló València Sol·licituds
Plans de treball amb amiant 10     7 i 8 de juliol Tancat
Norma UNE-EN 1005-5 per a l'avaluació de moviments repetitius 5     11 de novembre Tancat