CAMPUS VIRTUAL: Informació de proves finals

CAMPUS VIRTUAL INVASSAT

Informació sobre les avaluacions finals dels cursos de PRL de nivell bàsic 1ª edició 2018

LLOC I DATA

Data: 02-05-2018

Lloc: CAMPUS VIRTUAL INVASSAT

Horari: De 0 a 23 hores

CARACTERÍSTIQUES DE LA PROVA

Es tracta d'un test de respostes múltiples similar als realitzats dins del curs.

Per a superar la prova és necessari obtenir una puntuació mínima de 8. Les resposta errònia, en blanc (sense resposta) no descompten.

Durada: El test estarà activat 60 minuts a partir del seu inici.

CERTIFICAT

Recordem que per a obtenir el certificat és necessari obtenir la qualificació d'APTE en el conjunt de l'avaluació i emplenar la "enquesta de satisfacció" del curs abans de la data de tancament.

Abierta preinscripción cursos on-line Campus Virtual 2018

Abierta la preinscripción de la primera edición de cursos en el Campus Virtual INVASSAT correspondiente al Plan de Formación 2018.

En esta edición se ofertan cuatro cursos de formación de nivel básico que se desarrollan de manera totalmente virtual a través de la plataforma E-Formación de la GVA.

Estos cursos gratuitos estan abiertos exclusivamente a personal ocupado o autónomos residentes en la Comunitat Valenciana.

Más información en http://www.invassat.gva.es/campus-virtual-2018

Curso de PRL Nivel Básico - Personal del Emergencias

Curso de PRL Nivel Básico - Personal del Emergencias

 

 • Inicio: 2-11-2017
 • Finalización: 28-02-2018

Curs bàsic en PRL genèrico online

Curs bàsic en PRL genéric online

 • Inici: 2-11-2017
 • Finalització:28-2-2018
 
Objectius: El present curs de formació on line s'ajusta quant al seu contingut al que preveu l'annex IV, part A) del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció i permet l'obtenció del diploma de nivell bàsic que habilita per a la realització de les funcions relacionades en l'esmentat decret.
 
Programa
 • Tema 1.1. El treball i la salut: els riscos professionals
 • Tema 1.2. Danys derivats del treball
 • Tema 1.3. Marc normatiu bàsic en prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
 • Tema 2.1 Riscos lligats a les condicions de seguretat
 • Tema 2.2 Riscos lligats al medi ambient de treball
 • Tema 2.3 La fatiga i la insatisfacció laboral
 • Tema 2.4 Sistemes elementals de control de riscos.
 • Tema 2.5 Plans d'Emergència i Evacuació
 • Tema 2.6 El control de la salut dels treballadors
 • Tema 3.1 Riscos sector específic: Tasca
 • Tema 4.1 Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
 • Tema 4.2 Organització del treball preventiu: "rutines" bàsiques.
 • Tema 4.3 Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
 • Tema 5 Primers auxilis
 
Criteris d'inscripció: Personal ocupat interessat en el desenvolupament professional de la prevenció de riscos laborals. I que no hagi obtingut aquest certificat amb anterioritat.
 

Avaluació: Avaluació continuada en línia amb examen final presencial.n continua en linea con examen final presencial.

Curso de PRL Nivel Básico - Personal del Sector de la Administración

Curs de PRL Nivell Bàsic - Personal del Sector de l'Administració

 • Inici: 22-11-2017
 • Finalització: 28-02-2018


Objectiu
Que els alumnes adquireixin els coneixements i competències per a l'exercici, en qualsevol empresa o organització del sector d'activitat al qual es dirigeix ​​el curs, de les funcions de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals a què es refereix l'article 35 del Reial Decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció.

Contingut
El contingut del curs s'ajusta al que preveu l'annex IV del Reial Decret 39/1997 on es recull el contingut mínim del programa de formació per al'exercici de les funcions de nivell bàsic.
BLOC I: Conceptes bàsics sobre seguretat i salut en el treball.
BLOC II: Riscos generals i la seva prevenció.
BLOC III: Riscos específics i la seva prevenció en el sector corresponent a l'activitat de l'empresa.
BLOC IV: Elements bàsics de gestió de la prevenció de riscos.
BLOC V: Primers auxilis.
EFECTES
La superació completa del present curs, amb independència dels efectes acadèmics que tingui previstos la Universitat d'Alacant en matèria de crèdits ECTS, capacita l'alumne per exercir les funcions de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals a què es refereix l'article 35 del Reial Decret 30/1997. A aquest efecte, s'expedirà un certificat acreditatiu.

A qui va dirigit
A qualsevol treballador ocupat amb residència a la Comunitat Valenciana que hagi de o pugui exercir funcions de nivell bàsic en prevenció de riscos laborals en l'àmbit sectorial d'activitat a què es dirigeix el curs. Que no psea aquest certificat.

Curso de PRL Nivel Básico - Mandos Directivos

Curs de PRL Nivell Bàsic - Comandaments Directius

 • Inici: 2-11-2017
 • Finalització: 28-02-2018
Objectius: Aconseguir una formació bàsica per a la comprensió de la gestió de la prevenció de riscos laborals per part de directius i comandaments intermedis d'empreses i organitzacions, contribuint amb això a la millora de la integració d'aquesta gestió en el sistema general de gestió de les mateixes.
 
Dirigit fonamentalment a directius i comandaments intermedis d'empreses i organitzacions que pretenguin millorar la gestió preventiva en les seves empreses i organitzacions.
 
Programa
Tema 1.1. El treball i la salut: els riscos professionals
Tema 1.2. Danys derivats del treball
Tema 1.3. Marc normatiu bàsic en prevenció de riscos laborals. Drets i deures bàsics en aquesta matèria
Tema 2.1 Riscos lligats a les condicions de seguretat
Tema 2.2 Riscos lligats al medi ambient de treball
Tema 2.3 La fatiga i la insatisfacció laboral
Tema 2.4 Sistemes elementals de control de riscos.
Tema 2.5 Plans d'Emergència i Evacuació
Tema 2.6 El control de la salut dels treballadors
Tema 3.1 Riscos sectorials:
Tema 4.1 Organismes públics relacionats amb la seguretat i salut en el treball
Tema 4.2 Organització del treball preventiu: "rutines" bàsiques.
Tema 4.3 Documentació: recollida, elaboració i arxiu.
Tema 5 Primers auxilis
 
Criteris d'inscripció: Personal ocupat resident a la Comunitat Valenciana o en empreses amb establiment a la Comunitat interessat en el desenvolupament professional de la prevenció de riscos laborals. I que no hagi obtingut aquest certificat amb anterioritat.
 
Avaluació: Avaluació continua en línia

INVASSAT formación online

INVASSAT formació

 
Durant la primera quinzena de novembre està previst que s'inicien al Campus Virtual de l'INVASSAT els següents cursos:
 • Curs bàsic de PRL genèric
 • Curs bàsic de PRL per a personal d'emergències
 • Curs bàsic de PRL per a personal d'administració
 • Curs de PRL per Comandaments Directius
En breu anirem donant més informació sobre els mateixos a través d'aquesta pàgina web, com a forma de preinscripció, terminis, durada dels cursos, a qui es dirigeixen, etc

València: Novetats i avanços tecnològics en els mitjans de protecció i equips de treball, per al correcte desenvolupament de treballs temporals en alçaria

València: Seguretat Vial Laboral associada a la prevenció conscient. Condu-se emocionalment. El factor humà

Seguretat Vial Laboral associada a la prevenció conscient. Condu-se emocionalment. El factor humà

 • Inici/fin: 08/11/2017

Objectius

Programa

SIMARRO, José Manuel. Seguridad Vial Laboral asociada a la Prevención Consciente: Conducirse  emocionalmente. El factor humano.

La Seguridad Vial en la empresa

Els desplaçaments per motius de treball produïxen gran part de la mobilitat que es genera diàriament, sobretot els dies laborals. Davant de tants desplaçaments el risc que es produïsca un accident de trànsit s'incrementa, amb la qual cosa és important actuar en la seua prevenció. , sobretot tenint en compte que, en general, aquests accidents tenen la consideració d'accident de treball, de conformitat amb el que preveu l'art. 156 del Text Refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 8/2015 "..

De vegades les empreses no contemplen la seguretat viària en els seus plans de prevenció per falta d'informació o perquè no saben per on començar.

Amb l'objecte d'informar les empreses, i la resta d'agents responsables, sobre la importància que té la prevenció dels accidents de trànsit laborals, i de com posar en marxa els plans preventius de seguretat viària, el pròxim 25 de maig se celebra a València, la VIII Jornada "La Seguretat Viària en l'empresa- Bones Pràctiques". En esta jornada participaran administracions, sindicats, patronals i empreses de distints sectors i grandàries, que informaren sobre l'estat de l'art i compartiran noves experiències en la prevenció d'accidents vials laborals.

En 2015 es van produir 529.248 accidents laborals amb baixa, dels que l'11% van ser accidents de tràfic, i dels 629 accidents laborals mortals, el 27,5% van ser per esta mateixa causa. El 58% (101) d'estos accidents es produïxen a l'anar i al tornar del treball, i el 41% (72) durant la jornada de treball. Cada dia es produïxen 161 accidents vials laborals amb baixa.

Estes xifres mostren que 1 de cada 3 accidents laborals mortals es produïxen pel tràfic.

La jornada "La Seguretat Viària en l'Empresa. VIII DGT de Bones Pràctiques", està promoguda per la Direcció General de Trànsit (DGTINSHT, amb la col·laboració de l'Institut de Seguretat i Higiene en el Treball INVASSATINSHT) i l'Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (FESVIAL), i està organitzada per la Fundació per a la Seguretat Viària (FESVIAL).

Esta trobada està dirigit a professionals del món de la prevenció, de la seguretat viària i a directors generals i gerents d'empreses i institucions.

 

Per inscriures puntxe ACÍ.

Mostrant 1 - 10 de 38 resultats
Articles per pàgina 10
de 4