Organismes

The selected web content no longer exists.

Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Històric estadístiques accidents de treball

Estos informes contenen les estadístiques provisionals interanuals (12 mesos) dels accidents amb baixa en jornada de treball i In Itinere per a la Comunitat Valenciana i les províncies d'Alacant, Castelló i València. La informació s'oferix desagregada segons diferents classificacions, sectors econòmics, CNAE, gravetat, forma de l'accident, etc.