Memòria prevencionista

Visualització de contingut web

Diseny del lloc de treball

NORMATIVA ESPANYOLA

Reial Decret 488/1997, de 14 d'abril, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives al treball amb equips que inclouen pantalles de visualització. Boletín Oficial del Estado, núm. 97, 23.04.1997, p. 12928-12931. 

CONSULTE  A MÉS