Memòria prevencionista

Campanya valenciana de seguretat i salut en el treball

Campanya valenciana de seguretat i salut en el treball

DOCUMENTACIÓ

La Campanya valenciana de seguretat i salut en el treball, en el període 2014/2015, és un programa voluntari orientat a la millora de la integració de la prevenció i generació d'una cultura preventiva. El seu objectiu és aconseguir un compromís i la col·laboració de les empreses, organismes i entitats no sols en la reducció dels seus accidents sinó, conseqüentment, en la millora de la condicions de treball a través de la integració de la prevenció de riscos laborals i de les condicions d'execució de les tasques, instaurant, per a això, una cultura preventiva a través del foment i incentivació de la integració de la prevenció a fi de

  • incrementar l'eficàcia de l'acció preventiva 
  • continuar amb l'evolució favorable de reducció dels índexs d'incidència i, en concret, millorar la seguretat i salut en el treball i la percepció de la mateixes per part de la societat.

Per a saber més sobre la campanya, consulte estos documents.

 
 

PREGUNTES MES FREQÜENTS RELATIVES A ESTA CAMPANYA

A qui va dirigida la campanya?
A totes les empreses que tinguen activitat en la Comunitat Valenciana i es vullguen adherir voluntàriament.
 
Quin és el termini de presentació de sol·licitud de l'adhesió?
Durant tot l'any. 
 
On cal presentar la sol·licitud d'adhesió?
Ja siga a través del seu servici de prevenció, mútua o directament remetent a l'adreça de correu electrònic secretaria.invassat@gva.es, l'empresa presentarà l'acta de proposta d'adhesió (annex II), acta d'adhesió (annex III) i enquesta d'adhesió (annex IV).
 
Què han de justificar les empreses?
El compliment bàsic en matèria de seguretat i salut en el treball.
 
L'adhesió és per empresa o per cada centre de treball que l'empresa tinga en la Comunitat Valenciana i que vullga adherir-se voluntàriament a la campanya?
L'adhesió és per cada centre de treball.
 
Quan deuen les empreses justificar el compliment exigit?
Durant la visita concertada amb l'empresa, que realitzarà un tècnic de l'INVASSAT al centre de treball, per al que se sol·licita l'adhesió, mitjançant la verificació del tècnic de l'INVASSAT dels ítems relacionats en l'annex IV de la campanya. Verificat el compliment dels mateixos, el tècnic formularà proposta d'adhesió, remetent la documentació a la Subdirecció Tècnica de l'INVASSAT.
 
Quan queda incorporada una empresa a la campanya?
Una vegada valorada la seua proposta i verificat el compliment de les seues obligacions bàsiques en matèria de seguretat i salut en el treball.
 
Quan se li facilita a l'empresa les etiquetes d'adhesió a la campanya i s'autoritza l'ús del seu segell o distintiu?
Una vegada ha quedat l'empresa adherida a la campanya, mitjançant la remissió per l'INVASSAT de l'acta d'adhesió (annex III) a l'empresa, amb el conforme de l'INVASSAT.
 
Els nivells de sinistralitat laboral de l'empresa/centre de treball han de ser iguals o inferiors a la mitjana del seu sector d'activitat, considerant el sector d'activitat a 2 o a 4 dígits de la CNAE?
Es consideraran els índexs de sinistralitat del sector d'activitat a dos dígits de la CNAE, corresponents a l'any anterior al de la formulació de la sol·licitud d'adhesió a la campanya.
 
Fins a quan es pot utilitzar per les empreses el segell distintiu de la campanya?
Fins al 31 de desembre de 2015 o fins que s'incomplisca alguna de les condicions que havia de complir l'empresa/centre de treball per a poder adherir-se a la campanya.